Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sairausvakuutuslain, Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Sairausvakuutuslakia koskevat ehdotukset

Esityksessä ehdotetaan muutoksia osasairauspäivärahan saamisen edellytyksiin ja osasairauspäivärahan enimmäisaikaan. Muutosten tavoitteena on edistää henkilön työelämässä pysymistä ja paluuta kokoaikaiseen työhön.

Osasairauspäivärahan edellytyksenä olevaa kokoaikatyön määrittelyä ehdotetaan muutettavaksi siten, että kokoaikatyöllä tarkoitetaan pääsääntöisesti työtä, jossa säännöllinen työaika on vähintään 30 tuntia viikossa. Lisäksi osasairauspäivärahan enimmäisaikaa ehdotetaan pidennettäväksi 150 arkipäivään. STTK pitää muutosesityksiä kannatettavina.

Lisäksi ehdotetaan, että osa-aikaisen työn aloittaminen jo sairauspäivärahan omavastuuajalla ei estäisi omavastuuajan kulumista ja osasairauspäivärahan saamista. STTK pitää muutosta kannatettavana. Lain säännöksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on todettu, että tämä sairausvakuutuslakiin ehdotettu muutos ei vaikuta työsopimuslain mukaiseen sairausajan palkanmaksuvelvollisuuteen. STTK pitää tärkeänä, että tämä on todettu selkeästi hallituksen esityksessä. STTK kuitenkin huomauttaa, että olisi oikeudellisesti selkeämpää täsmentää asia suoraan myös työsopimuslaissa.

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia koskevat ehdotukset

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntoutusta koskevia säännöksiä siten, että Kelalla ei olisi velvollisuutta järjestää ammatillista kuntoutusta, jos asiakkaalla on työeläkelaitoksen voimassa oleva ennakkopäätös oikeudesta työeläkekuntoutukseen.

Lisäksi kuntoutusrahaan ehdotetaan muutoksia siten, että Kelan maksaman kuntoutusrahan maksaminen ei enää jatkossa edellyttäisi työelämän ulkopuolella olevan henkilön 6 §:ssä tarkoitetun ammatillisen kuntoutuksen ajalta sitä, että henkilö on kuntoutuspäivänä kokonaan estynyt tekemästä työtään. Lisäksi oikeus odotus- ja väliajan kuntoutusrahaan tulisi ammatillisen kuntoutuksen odotus- ja väliajalta, jos kuntoutuja ei saa tuolta ajalta toimeentuloa työstä.

STTK kannattaa näitä ehdotettuja muutoksia ja pitää niitä tarpeellisina.

Työeläkelainsäädäntöä koskevat muutosehdotukset

STTK pitää työeläkekuntoutukseen ehdotettuja muutoksia kannatettavina. STTK pitää hyvänä sitä, että työntekijä voi täyttää työeläkekuntoutuksen 36 kuukauden työskentelyehtoa myös lapsenhoidon ajalta.

Ajankohtaista

5.12.2023

Kauas karkaa koulutuksen tasa-arvo

Lue
5.12.2023

Lausunto työrauhalainsäädännön kehittämisestä

Lue
5.12.2023

SAK, AKAVA ja STTK: Muutokset työtaisteluoikeuteen horjuttavat työmarkkinoiden tasapainoa entisestään

Lue
5.12.2023

Työtaisteluoikeuksien rajoittamiselle ei ole oikeudellisesti hyväksyttäviä syitä, toteaa Ammattiliitto Jyty lausunnossaan

Lue
4.12.2023

Vammaiset ihmiset kohtaavat edelleen paljon syrjintää

Lue
4.12.2023

Tehy: Hallituksen esitysluonnos työrauhalainsäädännön muutoksista viittaa kintaalla perusoikeuksille

Lue
2.12.2023

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajaksi Valtteri Mäyrälä 

Lue
2.12.2023

Tamperelainen Ida Korsimo on STTK:n Tulevaisuuden tekijä 2023 

Lue