Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sairausvakuutuslain, Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Sairausvakuutuslakia koskevat ehdotukset

Esityksessä ehdotetaan muutoksia osasairauspäivärahan saamisen edellytyksiin ja osasairauspäivärahan enimmäisaikaan. Muutosten tavoitteena on edistää henkilön työelämässä pysymistä ja paluuta kokoaikaiseen työhön.

Osasairauspäivärahan edellytyksenä olevaa kokoaikatyön määrittelyä ehdotetaan muutettavaksi siten, että kokoaikatyöllä tarkoitetaan pääsääntöisesti työtä, jossa säännöllinen työaika on vähintään 30 tuntia viikossa. Lisäksi osasairauspäivärahan enimmäisaikaa ehdotetaan pidennettäväksi 150 arkipäivään. STTK pitää muutosesityksiä kannatettavina.

Lisäksi ehdotetaan, että osa-aikaisen työn aloittaminen jo sairauspäivärahan omavastuuajalla ei estäisi omavastuuajan kulumista ja osasairauspäivärahan saamista. STTK pitää muutosta kannatettavana. Lain säännöksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on todettu, että tämä sairausvakuutuslakiin ehdotettu muutos ei vaikuta työsopimuslain mukaiseen sairausajan palkanmaksuvelvollisuuteen. STTK pitää tärkeänä, että tämä on todettu selkeästi hallituksen esityksessä. STTK kuitenkin huomauttaa, että olisi oikeudellisesti selkeämpää täsmentää asia suoraan myös työsopimuslaissa.

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia koskevat ehdotukset

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntoutusta koskevia säännöksiä siten, että Kelalla ei olisi velvollisuutta järjestää ammatillista kuntoutusta, jos asiakkaalla on työeläkelaitoksen voimassa oleva ennakkopäätös oikeudesta työeläkekuntoutukseen.

Lisäksi kuntoutusrahaan ehdotetaan muutoksia siten, että Kelan maksaman kuntoutusrahan maksaminen ei enää jatkossa edellyttäisi työelämän ulkopuolella olevan henkilön 6 §:ssä tarkoitetun ammatillisen kuntoutuksen ajalta sitä, että henkilö on kuntoutuspäivänä kokonaan estynyt tekemästä työtään. Lisäksi oikeus odotus- ja väliajan kuntoutusrahaan tulisi ammatillisen kuntoutuksen odotus- ja väliajalta, jos kuntoutuja ei saa tuolta ajalta toimeentuloa työstä.

STTK kannattaa näitä ehdotettuja muutoksia ja pitää niitä tarpeellisina.

Työeläkelainsäädäntöä koskevat muutosehdotukset

STTK pitää työeläkekuntoutukseen ehdotettuja muutoksia kannatettavina. STTK pitää hyvänä sitä, että työntekijä voi täyttää työeläkekuntoutuksen 36 kuukauden työskentelyehtoa myös lapsenhoidon ajalta.

Ajankohtaista

27.1.2023

Ammattiliitto Pro ilmoitti kolmipäiväisestä lakosta ja ylityökiellosta kemian alalle

Lue
27.1.2023

SuPerin Paavola Kansallisena lähihoitajapäivänä 27.1.: Laadukas lähihoitajakoulutus on merkittävä alan vetovoimatekijä

Lue
27.1.2023

Tehy: Lähihoitajapula heikentää hoidon laatua ja potilasturvallisuutta

Lue
26.1.2023

Pro ja ERTO ovat tänään 26.1. ilmoittaneet lakosta taloushallintoalalle

Lue
26.1.2023

ERTO ja Pro antoivat taloushallintoalalle lakkovaroituksen

Lue
26.1.2023

Suunnittelu- ja konsulttialalle ylityökielto ja työasioissa vapaa-aikana matkustamisen kielto

Lue
26.1.2023

Osaajapula ratkaistaan koulutuksen tasa-arvolla 

Lue
26.1.2023

Vihreä siirtymäkään ei osaamatta onnistu

Lue