Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sairausvakuutuslain, Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Sairausvakuutuslakia koskevat ehdotukset

Esityksessä ehdotetaan muutoksia osasairauspäivärahan saamisen edellytyksiin ja osasairauspäivärahan enimmäisaikaan. Muutosten tavoitteena on edistää henkilön työelämässä pysymistä ja paluuta kokoaikaiseen työhön.

Osasairauspäivärahan edellytyksenä olevaa kokoaikatyön määrittelyä ehdotetaan muutettavaksi siten, että kokoaikatyöllä tarkoitetaan pääsääntöisesti työtä, jossa säännöllinen työaika on vähintään 30 tuntia viikossa. Lisäksi osasairauspäivärahan enimmäisaikaa ehdotetaan pidennettäväksi 150 arkipäivään. STTK pitää muutosesityksiä kannatettavina.

Lisäksi ehdotetaan, että osa-aikaisen työn aloittaminen jo sairauspäivärahan omavastuuajalla ei estäisi omavastuuajan kulumista ja osasairauspäivärahan saamista. STTK pitää muutosta kannatettavana. Lain säännöksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on todettu, että tämä sairausvakuutuslakiin ehdotettu muutos ei vaikuta työsopimuslain mukaiseen sairausajan palkanmaksuvelvollisuuteen. STTK pitää tärkeänä, että tämä on todettu selkeästi hallituksen esityksessä. STTK kuitenkin huomauttaa, että olisi oikeudellisesti selkeämpää täsmentää asia suoraan myös työsopimuslaissa.

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia koskevat ehdotukset

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntoutusta koskevia säännöksiä siten, että Kelalla ei olisi velvollisuutta järjestää ammatillista kuntoutusta, jos asiakkaalla on työeläkelaitoksen voimassa oleva ennakkopäätös oikeudesta työeläkekuntoutukseen.

Lisäksi kuntoutusrahaan ehdotetaan muutoksia siten, että Kelan maksaman kuntoutusrahan maksaminen ei enää jatkossa edellyttäisi työelämän ulkopuolella olevan henkilön 6 §:ssä tarkoitetun ammatillisen kuntoutuksen ajalta sitä, että henkilö on kuntoutuspäivänä kokonaan estynyt tekemästä työtään. Lisäksi oikeus odotus- ja väliajan kuntoutusrahaan tulisi ammatillisen kuntoutuksen odotus- ja väliajalta, jos kuntoutuja ei saa tuolta ajalta toimeentuloa työstä.

STTK kannattaa näitä ehdotettuja muutoksia ja pitää niitä tarpeellisina.

Työeläkelainsäädäntöä koskevat muutosehdotukset

STTK pitää työeläkekuntoutukseen ehdotettuja muutoksia kannatettavina. STTK pitää hyvänä sitä, että työntekijä voi täyttää työeläkekuntoutuksen 36 kuukauden työskentelyehtoa myös lapsenhoidon ajalta.

Ajankohtaista

9.6.2023

Minun viikkoni: Nuorten ääni kuuluviin Euroopassa

Lue
8.6.2023

Toimihenkilöliitto Erto: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle saavutettiin neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

SuPer: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Jyty: Yksityisellä sosiaalipalvelualalla saavutettiin neuvottelutulos – työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Tehy: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos, meneillään olevat työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Pro lahjoittaa Ukrainan tulva-alueen uhrien avuksi 20 000 euroa

Lue
8.6.2023

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
8.6.2023

Tasa-arvotoimista kasvua

Lue