Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Sukupuolten välinen tasa-arvo on Suomessa yleisesti tunnustettu yhteiskunnan ja työelämän perusarvo. Mitä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä tarkoittavat?

Tasa-arvo

Yhdenvertaisuus työelämässä tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta esimerkiksi heidän iästään, uskonnostaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. 

Työelämän pelisääntöjen, perusoikeuksien ja velvollisuuksien on oltava kaikille samat. Koko yhteiskunnan etu on se, että kaikilla suomalaisilla on työtä ja voimme tasa-arvoisina ja yhdenvertaisina osallistua yhteiskunnan rakentamiseen.

Syrjintä

Kaikki työnantajat ovat velvollisia edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta riippumatta työpaikan toimialasta, koosta tai mistään muustakaan seikasta. Työpaikan toimintatapojen ja asenteiden on estettävä jo etukäteen, ettei kukaan joudu syrjityksi.

Tasa-arvoon mahdollisesti liittyvistä ongelmista on tärkeää käydä avointa ja rehellistä keskustelua työyhteisöissä. Kaikkeen syrjintään on otettava jokaisessa työyhteisössä nollatoleranssi. Osana tasa-arvosuunnittelua voidaan esimerkiksi laatia menettelytapaohjeet syrjintätapausten ehkäisyyn ja selvittämiseen.

Sellaisella työpaikalla, jossa työskentelee vähintään 30 henkilöä, on työnantajalla velvollisuus laatia yhdessä henkilöstön tai sen edustajien kanssa tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen sekä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. Tasa-arvolailla pyritään edistämään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä.

Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuutta sekä auttaa syrjinnän kohteeksi joutunutta. Yhdenvertaisuuslaissa on säädetty jokaisen työnantajan velvollisuudesta edistää yhdenvertaisuutta työpaikalla.

Palkkatasa-arvo

Naisten ja miesten väliset palkkaerot Suomessa koko työmarkkinoilla ovat noin 16 prosenttia. Tähän lukuun päädytään silloin, kun verrataan keskimäärin säännöllisen työajan perusteella maksettuja palkkoja.

STTK:n yhtenä keskeisenä tavoitteena on palkkatasa-arvon edistäminen työelämässä. Sukupuolten välinen palkkaero on kaventunut hyvin hitaasti viime vuosina Suomessa. Tarvitsemme useita samanaikaisesti vaikuttavia keinoja, joilla palkkatasa-arvoa voidaan edistää. Keinoja voivat olla esim. palkka-avoimuus, perhevapaauudistus tai naisille palkankorotusten yhteydessä maksettava erillinen erä.

Perhevapaauudistus

Tasa-arvoiseen työelämään kuuluu perhevapaiden oikeudenmukainen jakautuminen, joka on sekä lasten että vanhempien etu. Uudistettu perhevapaamalli astui voimaan 1.8.2022. Perhevapaita tulee edelleen kehittää suuntaan, joka turvaa vanhempien tasavertaiset mahdollisuudet osallistua lasten hoitoon ja oman työuransa kehittämiseen. Joustavuuden lisääminen helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Perhevapaiden tasaisempi jakautuminen rakentaa oikeudenmukaisempaa ja hyvää työelämää. Uudistuksia tehtäessä on huomioitava erilaiset perheet, sillä perhemuodot ovat nykyään moninaiset ja niitä on uudistuksessa kohdeltava yhdenvertaisesti.

Palkka-avoimuus

STTK on esittänyt palkkojen laajempaa avoimuutta siten, että henkilöstön edustaja työpaikalla saisi tietoonsa koko henkilöstön yksilöidyt palkkatiedot kaikkine palkanosineen. Avoimempi tieto palkoista mahdollistaisi perusteettomien palkkaerojen korjaamisen työpaikkatasolla.