Palkka ja palkitseminen

Oikeudenmukainen palkka on työelämän perusta. Ilman elämiseen riittävää palkkaa ihmisen on vaikea suunnitella elämäänsä eteenpäin, perustaa perhettä tai maksaa kulujaan.

Työsopimuslain mukaan työntekijälle on maksettava tekemästään työstä tavanomainen ja kohtuullinen palkka. Vähimmäispalkoista on sovittu toimialakohtaisissa työehtosopimuksissa. Palkka ei siis saa olla pienempi kuin työehtosopimuksessa määritelty vähimmäispalkka.

Palkka voi olla esimerkiksi kuukausipalkka tai tuntipalkka. Kuukausipalkka maksetaan kerran kuukaudessa ja palkanmaksukausi on yksi kuukausi. Tuntipalkka maksetaan lähtökohtaisesti kahden viikon välein ja se maksetaan kulloinkin tehdyn tuntimäärän mukaan. Työntekijän kannattaa sopia palkasta kirjallisesti työsopimusta tehtäessä.

Palkka on vain yksi osa palkitsemista. Muita aineellisia palkitsemisen tapoja ovat esimerkiksi tulospalkkiot ja erilaiset työsuhde-edut. STTK on työtä tekevän palkansaajan asialla ja haluamme vahvistaa oikeudenmukaista palkkausta ja palkitsemista. Palkitseminen kuuluu koko henkilöstölle, ei vain ylimmälle johdolle.

Koko henkilöstön palkitseminen

Kaikkien tekijöiden pitää saada oma reilu osansa saavutetusta tuloksesta. Lähes puolet toimihenkilöistä on yhä kannustavien palkkausjärjestelmien ulkopuolella, mikä hankaloittaa oikeudenmukaisen palkkauksen ja toimivan palkitsemisen toteutumista. Työnantajien on otettava henkilöstö entistä enemmän mukaan palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien kehittämiseen.

Palkansaajilla on oltava tietoa omasta palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmästä: kuinka suuria palkkiot tai palkankorotukset tulevat olemaan, millä perusteella niitä jaetaan, mistä palkkaa tai palkkioita koskevaa tietoa saa ja miten päätökset tehdään.

Oikeudenmukaisemman palkkauksen edistämiseksi luottamushenkilöillä pitää olla oikeus saada koko henkilöstön yksilöidyt palkkatiedot kaikkine palkanosineen.  Palkkojen avoimuutta lisäämällä voidaan parantaa sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa.

Palkoista sopiminen

Vuosittain maksettavista palkankorotuksista sovitaan työehtosopimusneuvotteluissa työntekijä- ja työnantajaliittojen välillä ns. liittokierroksilla. Sopiminen edellyttää luottamuksellisia välejä sopijaosapuolten välillä.