Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Esityksessä ehdotetaan, että sairaanhoitokorvausten tutkimuksen ja hoidon korvaukset säilytettäisiin ainoastaan toimenpiteissä, jotka on määrännyt psykiatri tai suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri taikka hammaslääkäri. Lisäksi psykologin tutkimukset korvattaisiin jatkossakin. Muilta osin tutkimuksen ja hoidon korvaukset poistuisivat.

STTK pitää tärkeänä, että julkisen sektorin rooli terveydenhuollon toteuttajana on vahva, ja että palveluiden yhdenvertaisuus voidaan taata mahdollisimman hyvin. Julkista sektoria vahvistamalla sen houkuttelevuutta työnantajana pystytään myös parantamaan.

STTK pitää esitettyjä muutoksia kuitenkin ennenaikaisina hyvinvointialueiden

toiminnan käynnistymiseen nähden. Olennaista on varmistaa, että julkisen sektorin palveluvalikoima on riittävän kattava ja kysyntää vastaava ja että hoitoon pääsy hyvinvointialueilla saadaan turvattua ennen merkittäviä muutoksia terveydenhuollon rahoitukseen ja palveluiden korvattavuuteen.

STTK huomauttaa, että sote-palveluiden rahoitusta uudistettaessa, tavoitteena tulisi olla palvelujen saatavuuden turvaaminen kansalaisille.

STTK katsoo lisäksi, että vaikutusarvioinnissa tulisi huomioida paremmin julkisen ja yksityisen sektorin palveluvalikoimien erot. Julkinen sektori ei kaikilta osin tarjoa lainkaan palveluja, joita yksityinen terveydenhuolto tarjoaa. Näitä palveluja ovat esimerkiksi gynekologin tai silmälääkärin palvelut tai riittävät ja monipuoliset fysioterapiapalvelut.

Muutostilanteissa keskeistä on myös se, että sekä Kelan että muun sote-alan henkilöstön asema turvataan.

Ida Nummelin
STTK ry

Ajankohtaista

2.2.2023

Tehy: Samapalkkaisuusohjelmaa jatkettava, työmarkkinaosapuolet tehokkaammin mukaan

Lue
2.2.2023

Jyty: Palkkatasa-arvoa on edistettävä työehtosopimuksilla

Lue
2.2.2023

STTK kannattaa samapalkkaisuusohjelman kokonaisarvioinnin suosituksia

Lue
1.2.2023

SuPer: Hoiva-avustajat toteuttavat lääkehoitoa ohi koulutuksensa, onko lääkehoidon toteutus turvallista?

Lue
1.2.2023

RIA ja RKL vaativat nopeaa reagointia uhkaavaan taantumaan

Lue
1.2.2023

Nolottaako kertoa, että särkee päätä?

Lue
31.1.2023

SAK, Akava ja STTK: Palveluita ja toimeentuloturvaa on kehitettävä kokonaisuutena

Lue
31.1.2023

Tehy: Hoiva-avustajat jakavat lainvastaisesti luvatta lääkkeitä – valvontaa tiukennettava, sanktiot tarpeen

Lue