Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Esityksessä ehdotetaan, että sairaanhoitokorvausten tutkimuksen ja hoidon korvaukset säilytettäisiin ainoastaan toimenpiteissä, jotka on määrännyt psykiatri tai suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri taikka hammaslääkäri. Lisäksi psykologin tutkimukset korvattaisiin jatkossakin. Muilta osin tutkimuksen ja hoidon korvaukset poistuisivat.

STTK pitää tärkeänä, että julkisen sektorin rooli terveydenhuollon toteuttajana on vahva, ja että palveluiden yhdenvertaisuus voidaan taata mahdollisimman hyvin. Julkista sektoria vahvistamalla sen houkuttelevuutta työnantajana pystytään myös parantamaan.

STTK pitää esitettyjä muutoksia kuitenkin ennenaikaisina hyvinvointialueiden

toiminnan käynnistymiseen nähden. Olennaista on varmistaa, että julkisen sektorin palveluvalikoima on riittävän kattava ja kysyntää vastaava ja että hoitoon pääsy hyvinvointialueilla saadaan turvattua ennen merkittäviä muutoksia terveydenhuollon rahoitukseen ja palveluiden korvattavuuteen.

STTK huomauttaa, että sote-palveluiden rahoitusta uudistettaessa, tavoitteena tulisi olla palvelujen saatavuuden turvaaminen kansalaisille.

STTK katsoo lisäksi, että vaikutusarvioinnissa tulisi huomioida paremmin julkisen ja yksityisen sektorin palveluvalikoimien erot. Julkinen sektori ei kaikilta osin tarjoa lainkaan palveluja, joita yksityinen terveydenhuolto tarjoaa. Näitä palveluja ovat esimerkiksi gynekologin tai silmälääkärin palvelut tai riittävät ja monipuoliset fysioterapiapalvelut.

Muutostilanteissa keskeistä on myös se, että sekä Kelan että muun sote-alan henkilöstön asema turvataan.

Ida Nummelin
STTK ry

Ajankohtaista

24.5.2024

Monimuotoisiin perheisiin kohdistuva syrjintä huomioitava lainsäädännössä 

Lue
23.5.2024

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotinen suunnitelma

Lue
22.5.2024

Jytyn liittovaltuusto: Suomen on edistettävä pikaisesti palkka-avoimuusdirektiivin saattamista lainsäädäntöön – ”Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä minimiin”

Lue
22.5.2024

Raskaus- ja perhevapaa ei oikeuta työnantajaa palkkasyrjintään 

Lue
21.5.2024

Tehyyn tulee paljon yhteydenottoja raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä

Lue
21.5.2024

Yksinkertaistamisen sijaan EU:n uudet finanssipolitiikan säännöt monimutkaistuvat 

Lue
20.5.2024

SAK, STTK, SEL ja Pro: Leipomotyölain kumoaminen lisää alan terveysriskejä ja alentaa ansioita

Lue
20.5.2024

Hallituksen “tehokkaat” kitkemiskeinot lisäävät raskaus- ja perhevapaasyrjintää 

Lue