Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Esityksessä ehdotetaan, että sairaanhoitokorvausten tutkimuksen ja hoidon korvaukset säilytettäisiin ainoastaan toimenpiteissä, jotka on määrännyt psykiatri tai suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri taikka hammaslääkäri. Lisäksi psykologin tutkimukset korvattaisiin jatkossakin. Muilta osin tutkimuksen ja hoidon korvaukset poistuisivat.

STTK pitää tärkeänä, että julkisen sektorin rooli terveydenhuollon toteuttajana on vahva, ja että palveluiden yhdenvertaisuus voidaan taata mahdollisimman hyvin. Julkista sektoria vahvistamalla sen houkuttelevuutta työnantajana pystytään myös parantamaan.

STTK pitää esitettyjä muutoksia kuitenkin ennenaikaisina hyvinvointialueiden

toiminnan käynnistymiseen nähden. Olennaista on varmistaa, että julkisen sektorin palveluvalikoima on riittävän kattava ja kysyntää vastaava ja että hoitoon pääsy hyvinvointialueilla saadaan turvattua ennen merkittäviä muutoksia terveydenhuollon rahoitukseen ja palveluiden korvattavuuteen.

STTK huomauttaa, että sote-palveluiden rahoitusta uudistettaessa, tavoitteena tulisi olla palvelujen saatavuuden turvaaminen kansalaisille.

STTK katsoo lisäksi, että vaikutusarvioinnissa tulisi huomioida paremmin julkisen ja yksityisen sektorin palveluvalikoimien erot. Julkinen sektori ei kaikilta osin tarjoa lainkaan palveluja, joita yksityinen terveydenhuolto tarjoaa. Näitä palveluja ovat esimerkiksi gynekologin tai silmälääkärin palvelut tai riittävät ja monipuoliset fysioterapiapalvelut.

Muutostilanteissa keskeistä on myös se, että sekä Kelan että muun sote-alan henkilöstön asema turvataan.

Ida Nummelin
STTK ry

Ajankohtaista

8.6.2023

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
8.6.2023

Tasa-arvotoimista kasvua

Lue
8.6.2023

STTK:n vastauksia Vihreiden puoluekokousaloitteisiin

Lue
8.6.2023

Suomalaiset suhtautuvat vihreään siirtymään muita Pohjoismaita kielteisemmin

Lue
7.6.2023

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismiasetuksen toimeenpanosta ja Tullin hallinnosta annetun lain muuttamiseksi

Lue
7.6.2023

STTK:n ja Arenen viesti tulevalle hallitukselle: Suomi tarvitsee ammatti­korkea­koulujen ja sieltä valmistuneiden osaamista

Lue
6.6.2023

Yhdenvertaisuuden juhlaa – Pride-kuukausi käynnistyi

Lue
6.6.2023

Kannanotto: Lukukausimaksujen täyskatteellistaminen vähentäisi kansainvälisten osaajien määrää Suomessa

Lue