Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Esityksessä ehdotetaan, että sairaanhoitokorvausten tutkimuksen ja hoidon korvaukset säilytettäisiin ainoastaan toimenpiteissä, jotka on määrännyt psykiatri tai suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri taikka hammaslääkäri. Lisäksi psykologin tutkimukset korvattaisiin jatkossakin. Muilta osin tutkimuksen ja hoidon korvaukset poistuisivat.

STTK pitää tärkeänä, että julkisen sektorin rooli terveydenhuollon toteuttajana on vahva, ja että palveluiden yhdenvertaisuus voidaan taata mahdollisimman hyvin. Julkista sektoria vahvistamalla sen houkuttelevuutta työnantajana pystytään myös parantamaan.

STTK pitää esitettyjä muutoksia kuitenkin ennenaikaisina hyvinvointialueiden

toiminnan käynnistymiseen nähden. Olennaista on varmistaa, että julkisen sektorin palveluvalikoima on riittävän kattava ja kysyntää vastaava ja että hoitoon pääsy hyvinvointialueilla saadaan turvattua ennen merkittäviä muutoksia terveydenhuollon rahoitukseen ja palveluiden korvattavuuteen.

STTK huomauttaa, että sote-palveluiden rahoitusta uudistettaessa, tavoitteena tulisi olla palvelujen saatavuuden turvaaminen kansalaisille.

STTK katsoo lisäksi, että vaikutusarvioinnissa tulisi huomioida paremmin julkisen ja yksityisen sektorin palveluvalikoimien erot. Julkinen sektori ei kaikilta osin tarjoa lainkaan palveluja, joita yksityinen terveydenhuolto tarjoaa. Näitä palveluja ovat esimerkiksi gynekologin tai silmälääkärin palvelut tai riittävät ja monipuoliset fysioterapiapalvelut.

Muutostilanteissa keskeistä on myös se, että sekä Kelan että muun sote-alan henkilöstön asema turvataan.

Ida Nummelin
STTK ry

Ajankohtaista

30.11.2023

Lähde mukaan rakentamaan tervettä ja liikkuvaa Suomea

Lue
29.11.2023

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen palkkaharmonisoinnin sovintoon Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä

Lue
29.11.2023

Komissiolta tuki työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle

Lue
29.11.2023

SuPer: Palkkojen yhdenmukaistamisesta sovinto Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä – lähihoitajien tehtäväkohtaiset palkat korotetaan vaativuustasojen korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin

Lue
28.11.2023

Ammattiliitto Pron ja Naisten Linjan ohje tarjoaa apua väkivallan kokijoiden auttamiseksi työpaikoilla

Lue
28.11.2023

Tehyn kysely: Hoitajien työhyvinvointi hieman parantunut, silti yli 90 % nuorista hoitajista harkitsee alanvaihtoa

Lue
27.11.2023

Työelämäheikennykset koskettavat erityisesti nuoria

Lue
25.11.2023

Minä en pienestä hätkähdä, mutta…

Lue