Uudistuva sosiaaliturva

Sosiaaliturvajärjestelmän on taattava kaikkien kansalaisten riittävä toimeentulo eri elämäntilanteissa, esimerkiksi työttömyyden, sairauden, opiskelun, perhevapaiden ja vanhuuden aikana.

Sosiaaliturvamme kulmakiven on tulevaisuudessakin oltava työn tekeminen ja siihen kannustaminen.

Työn murros haastaa suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän, kun nykyisiä työtehtäviä häviää, uusia syntyy ja työn tekemisen muodot pirstaloituvat. Nykyjärjestelmä on byrokraattinen, palvelut hajanaisia ja yksilön vaikuttamismahdollisuudet vähäiset. Sosiaaliturvajärjestelmää on kehitettävä entistä kannustavampaan sekä yksilölliset tarpeet ja haasteet huomioivaan suuntaan.

Uudistus on järkevää tehdä hallitusti yksi kokonaisuus kerrallaan. STTK pitää työn ja työllistymisen edistämistä sekä syrjäytymisen ehkäisemistä keskeisinä ja ensisijaisina lähtökohtina sosiaaliturvaa uudistettaessa.

Vaikuttavia palveluita

STTK on julkaissut oman kannustinmallinsa sosiaaliturvan uudistamiseksi. Kannustinmallin ensisijaisia tavoitteita ovat tehokas työllistyminen ja osallisuuden lisääminen, jotka edellyttävät palvelujärjestelmän kokonaisuudistusta. Tavoitteet saavutetaan vain riittävän laaja-alaisilla, oikein kohdennetuilla ja vaikuttavilla palveluilla. Tarjottavat palvelut on uudistettava yksilölähtöisiksi ja kannustaviksi.

Etuudet tulee kytkeä tiiviisti henkilökohtaiseen palveluprosessiin ja etuusjärjestelmää pitää selkeyttää. Etuuksien maltillinen yhdistäminen ja myös uudistaminen ovat tarpeen.

Kannustinmallin kolme tasoa

Kannustinmallimme rakentuu kolmelle tasolle: vähimmäistaso, osallisuustaso ja kannustintaso. Vähimmäistasolla, joka on tarveharkintainen ja viimesijaiseksi tukimuodoksi tarkoitettu, toimeentulotuki ja asumistuki yhdistetään. Osallisuustasolla, joka vastaa nykyistä työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa, tehdään henkilökohtainen palvelutarpeen arviointi ja valitaan yksilön kannalta paras palvelupolku.

Kannustintasolla, joka on määrältään osallisuustasoa korkeampi tukimuoto, tuetaan yhteiskuntaan osallisuutta laaja-alaisilla, yksilöä kannustavilla ja hänelle sopivilla aktiivitoimilla. Kannustintason tarkoituksena on lisätä myönteisiä mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan, ehkäistä syrjäytymistä sekä parantaa yksilön työllistymisedellytyksiä.

STTK haluaa vähentää kannustavuusongelmaa sovittamalla paremmin yhteen etuudet ja työtulot. Työtulojen kasvaessa etuudet vähenisivät tasaisetsi siten, että jokainen ansaittu euro vähentäisi etuuksia 0,6 eurolla.