sairausvakuutus

Kelan toimeenpanema sosiaaliturvan osa, joka korvaa sairastamisen kuluja sekä sairastamiseen, kuntoutukseen ja vanhempainvapaisiin liittyviä ansionmenetyksiä. Tarkoituksena tasata sairastamisen kustannuksia sekä turvata toimeentuloa.

Palkansaajille tärkeä osa sosiaaliturvaa työkyvyn tukemiseksi sekä työurien pidentämiseksi. Suomalaiseen malliin kuuluu, että palkansaajat ovat mukana neuvottelemassa muutostilanteista, koska he ovat etuuksia rahoittamassa ja käyttämässä. Viime vuosina leikkauksia kuitenkin tehty enemmän kuin mitä palkansaajajärjestöt ovat nähneet välttämättömiksi.

Sairausvakuutus jakautuu päivärahakorvauksien ja työterveyshuollon korvauksien työtulovakuutukseen, sekä sairauskulujen, lääkekorvauksien ja matkakorvauksien sairaanhoitovakuutukseen.

Tällä hetkellä muutoksia luvassa sekä sote-uudistuksen että tulevan sosiaaliturvuudistuksen myötä.

Lausunto

Sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinta v. 2024

Ida Nummelin | 24.11.2023

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Asetusluonnoksessa ehdotetaan sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen enimmäishintojen korottamista vastaamaan ajantasaista kustannustasoa ja kustannuskehitystä. Ehdotettu... Lue lisää

Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain, lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain ja vakuutuskassalain voimaanpanosta annetun lain ja sairausvakuutuslain 16 luvun 1 §:n muuttamisesta

Samppa Koskela | 26.5.2023

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle STTK ry:llä ei ole hallituksen esitykseen huomautettavaa. Samppa KoskelaSTTK ry

Lausunto

Sairausvakuutus, korvattavat taksimatkat

Ida Nummelin | 18.11.2022

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle STTK pitää esitystä kannatettavana ja katsoo, että sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan kustannusten säilyttäminen vuoden... Lue lisää

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sairausvakuutuslain, Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta

Samppa Koskela | 17.8.2022

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Sairausvakuutuslakia koskevat ehdotukset Esityksessä ehdotetaan muutoksia osasairauspäivärahan saamisen edellytyksiin ja osasairauspäivärahan enimmäisaikaan. Muutosten... Lue lisää

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Ida Nummelin | 17.8.2022

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Esityksessä ehdotetaan, että sairaanhoitokorvausten tutkimuksen ja hoidon korvaukset säilytettäisiin ainoastaan toimenpiteissä, jotka on... Lue lisää

Lausunto

Erityisajoneuvon käytöstä aiheutuneiden matkakustannusten korvaaminen

Ida Nummelin | 12.5.2022

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle STTK pitää esitystä kannatettavana ja katsoo, että erityisajoneuvon käytöstä aiheutuneiden matkakustannusten korvaamista koskevan... Lue lisää