Lausunto STM:n muistiosta tartuntatautitoimijoiden ja viranomaisten esittämistä lainsäädännön kehittämistarpeista

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi lausuntoa muistiosta, jossa kuvataan tartuntatautilain kehittämistarpeita. Muistioon on koottu laajasti eri tartuntatautitoimijoiden ja viranomaisten esittämiä kehittämistarpeita, ja sen tarkoituksena on toimia laajan uudistuksen tukena.

STTK kiinnittää huomiota erityisesti perusoikeuksiin ja työntekijöiden yksityisyydensuojaan liittyviin kysymyksiin. Työelämän näkökulmasta olennaisia muistiossa esiin nostettuja kysymyksiä ovat työntekijän asema pandemiatilanteessa, työterveyshuollon rooli pandemian torjunnassa ja tartuntatautipäivärahan myöntöedellytysten joustavoittaminen.

Kokemukset covid-19 pandemian yhteydessä ovat osoittaneet, että tulevaisuudessa tarvitaan parempaa kansallista ja kansainvälistä varautumista sekä laajoihin epidemioihin että pandemioihin. Selväksi on käynyt, että tartuntatautien leviämisen ja niiden haittojen hallinta edellyttää toimivaa ja laajamittaista yhteistyötä viranomaisten välillä. Kannatettavaa on, että tartuntatautilakia uudistettaessa laaditaan nykyistä selkeämmät säädökset eri tartuntatautitoimijoiden väliseen yhteistyöhön sekä koordinoinnin ja tiedottamisen parantamiseksi.

Esitetyistä lainsäädännön kehittämisen vaihtoehdoista STTK pitää kannatettavimpana pandemiasääntelyn sisällyttämistä tartuntatautilakiin. Näin voitaisiin välttyä päällekkäiseltä sääntelyltä ja saavuttaa selkeämmin hallittava kokonaisuus. Keskeistä on, että sääntelyssä erotellaan selkeästi toisistaan normaalioloissa noudatettavat säännökset ja poikkeusoloissa noudatettavat säännökset.

Muistiossa esitetyt kehittämis- ja muutoskohteet koskevat laajasti kansalaisten ja työntekijöiden perusoikeuksia.  STTK huomauttaa, että uudistusta tehtäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota perusoikeuksien ja yksityisyydensuojan turvaamiseen.

STTK katsoo, että työterveyshuollon roolin kehittäminen ja vahvistaminen sekä rokottamisessa, että tartuntatautien torjunnassa, on kannatettavaa. Myös työterveyshuollon ja työpaikkojen yhteistyön tiivistämistä on syytä tarkastella.

Tartuntatautipäivärahan saamisedellytysten tiukentaminen ei sen sijaan ole kannatettavaa.

Covid-19 pandemian aikana rajoitustoimenpiteet aiheuttivat monille toimeentulo-ongelmia. Vastaavien tilanteiden välttämiseksi tarvitaan sääntelyä, joka selkeämmin turvaa toimentulon poikkeusoloissa.

Mahdollinen työelämään ja työntekijöiden asemaan liittyvä sääntely on tärkeää valmistella yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Ida Nummelin
STTK ry

Ajankohtaista

19.6.2024

Ay-liike on vastavoima työelämää heikentäville voimille

Lue
17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue