Lausunto STM:n muistiosta tartuntatautitoimijoiden ja viranomaisten esittämistä lainsäädännön kehittämistarpeista

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi lausuntoa muistiosta, jossa kuvataan tartuntatautilain kehittämistarpeita. Muistioon on koottu laajasti eri tartuntatautitoimijoiden ja viranomaisten esittämiä kehittämistarpeita, ja sen tarkoituksena on toimia laajan uudistuksen tukena.

STTK kiinnittää huomiota erityisesti perusoikeuksiin ja työntekijöiden yksityisyydensuojaan liittyviin kysymyksiin. Työelämän näkökulmasta olennaisia muistiossa esiin nostettuja kysymyksiä ovat työntekijän asema pandemiatilanteessa, työterveyshuollon rooli pandemian torjunnassa ja tartuntatautipäivärahan myöntöedellytysten joustavoittaminen.

Kokemukset covid-19 pandemian yhteydessä ovat osoittaneet, että tulevaisuudessa tarvitaan parempaa kansallista ja kansainvälistä varautumista sekä laajoihin epidemioihin että pandemioihin. Selväksi on käynyt, että tartuntatautien leviämisen ja niiden haittojen hallinta edellyttää toimivaa ja laajamittaista yhteistyötä viranomaisten välillä. Kannatettavaa on, että tartuntatautilakia uudistettaessa laaditaan nykyistä selkeämmät säädökset eri tartuntatautitoimijoiden väliseen yhteistyöhön sekä koordinoinnin ja tiedottamisen parantamiseksi.

Esitetyistä lainsäädännön kehittämisen vaihtoehdoista STTK pitää kannatettavimpana pandemiasääntelyn sisällyttämistä tartuntatautilakiin. Näin voitaisiin välttyä päällekkäiseltä sääntelyltä ja saavuttaa selkeämmin hallittava kokonaisuus. Keskeistä on, että sääntelyssä erotellaan selkeästi toisistaan normaalioloissa noudatettavat säännökset ja poikkeusoloissa noudatettavat säännökset.

Muistiossa esitetyt kehittämis- ja muutoskohteet koskevat laajasti kansalaisten ja työntekijöiden perusoikeuksia.  STTK huomauttaa, että uudistusta tehtäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota perusoikeuksien ja yksityisyydensuojan turvaamiseen.

STTK katsoo, että työterveyshuollon roolin kehittäminen ja vahvistaminen sekä rokottamisessa, että tartuntatautien torjunnassa, on kannatettavaa. Myös työterveyshuollon ja työpaikkojen yhteistyön tiivistämistä on syytä tarkastella.

Tartuntatautipäivärahan saamisedellytysten tiukentaminen ei sen sijaan ole kannatettavaa.

Covid-19 pandemian aikana rajoitustoimenpiteet aiheuttivat monille toimeentulo-ongelmia. Vastaavien tilanteiden välttämiseksi tarvitaan sääntelyä, joka selkeämmin turvaa toimentulon poikkeusoloissa.

Mahdollinen työelämään ja työntekijöiden asemaan liittyvä sääntely on tärkeää valmistella yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Ida Nummelin
STTK ry

Ajankohtaista

22.2.2024

SuPerin Paavola: Hoitoalalla ja varhaiskasvatuksessa on oltava mahdollisuus kilpailla palkoilla työvoiman saatavuudesta

Lue
21.2.2024

Hallituksen leikkaukset alentavat toimeentuloa jopa noin 20 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille

Lue
21.2.2024

Lausunto syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä

Lue
20.2.2024

Neuvottelutulos Ahvenanmaan yhteysalusliikenteessä

Lue
19.2.2024

Lausunto ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusluonnoksista

Lue
19.2.2024

Lausunto yliopistojen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusluonnoksista

Lue
16.2.2024

Medianomi Miro Friman vahvistaa STTK:n viestinnän tiimiä

Lue
16.2.2024

Kansainvälisenä naistenpäivänä keskustellaan raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä

Lue