Lausunto STM:n muistiosta tartuntatautitoimijoiden ja viranomaisten esittämistä lainsäädännön kehittämistarpeista

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi lausuntoa muistiosta, jossa kuvataan tartuntatautilain kehittämistarpeita. Muistioon on koottu laajasti eri tartuntatautitoimijoiden ja viranomaisten esittämiä kehittämistarpeita, ja sen tarkoituksena on toimia laajan uudistuksen tukena.

STTK kiinnittää huomiota erityisesti perusoikeuksiin ja työntekijöiden yksityisyydensuojaan liittyviin kysymyksiin. Työelämän näkökulmasta olennaisia muistiossa esiin nostettuja kysymyksiä ovat työntekijän asema pandemiatilanteessa, työterveyshuollon rooli pandemian torjunnassa ja tartuntatautipäivärahan myöntöedellytysten joustavoittaminen.

Kokemukset covid-19 pandemian yhteydessä ovat osoittaneet, että tulevaisuudessa tarvitaan parempaa kansallista ja kansainvälistä varautumista sekä laajoihin epidemioihin että pandemioihin. Selväksi on käynyt, että tartuntatautien leviämisen ja niiden haittojen hallinta edellyttää toimivaa ja laajamittaista yhteistyötä viranomaisten välillä. Kannatettavaa on, että tartuntatautilakia uudistettaessa laaditaan nykyistä selkeämmät säädökset eri tartuntatautitoimijoiden väliseen yhteistyöhön sekä koordinoinnin ja tiedottamisen parantamiseksi.

Esitetyistä lainsäädännön kehittämisen vaihtoehdoista STTK pitää kannatettavimpana pandemiasääntelyn sisällyttämistä tartuntatautilakiin. Näin voitaisiin välttyä päällekkäiseltä sääntelyltä ja saavuttaa selkeämmin hallittava kokonaisuus. Keskeistä on, että sääntelyssä erotellaan selkeästi toisistaan normaalioloissa noudatettavat säännökset ja poikkeusoloissa noudatettavat säännökset.

Muistiossa esitetyt kehittämis- ja muutoskohteet koskevat laajasti kansalaisten ja työntekijöiden perusoikeuksia.  STTK huomauttaa, että uudistusta tehtäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota perusoikeuksien ja yksityisyydensuojan turvaamiseen.

STTK katsoo, että työterveyshuollon roolin kehittäminen ja vahvistaminen sekä rokottamisessa, että tartuntatautien torjunnassa, on kannatettavaa. Myös työterveyshuollon ja työpaikkojen yhteistyön tiivistämistä on syytä tarkastella.

Tartuntatautipäivärahan saamisedellytysten tiukentaminen ei sen sijaan ole kannatettavaa.

Covid-19 pandemian aikana rajoitustoimenpiteet aiheuttivat monille toimeentulo-ongelmia. Vastaavien tilanteiden välttämiseksi tarvitaan sääntelyä, joka selkeämmin turvaa toimentulon poikkeusoloissa.

Mahdollinen työelämään ja työntekijöiden asemaan liittyvä sääntely on tärkeää valmistella yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Ida Nummelin
STTK ry

Ajankohtaista

31.3.2023

Luottotieto- ja perintäalalle syntyi uusi työehtosopimus

Lue
31.3.2023

Ammattiliitto Pro hakee sopimusalavastaavaa vakuutusalalle

Lue
31.3.2023

SuPer on irtisanonut yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen päättymään 30.4.

Lue
31.3.2023

Keskustelu vihreästä siirtymästä kaipaa lisää Amerikkaa

Lue
31.3.2023

Yliopistojen uusi työehtosopimus on hyväksytty

Lue
30.3.2023

Palkka-avoimuusdirektiivi EU-parlamentissa maaliin – mikä muuttuu?

Lue
30.3.2023

Ammattiliitto Pron hallitus: Kiky-maksut palautettava työnantajan maksettavaksi

Lue
28.3.2023

Optikoiden uusi työehtosopimus on hyväksytty

Lue