Sosiaaliturva antaa turvaa elämän taitekohdissa

Kirjoittaja:

Minna Ahtiainen

johtaja, edunvalvonta

Profiili

Parlamentaarinen sosiaaliturvakomitea on julkaissut välimietintönsä 16.3.2023. Komitean toimikausi kestää vuoteen 2027 ja tavoite on uudistaa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää kokonaisuutena.

Sosiaaliturvan tarkoitus on turvata riittävä toimeentulo sairauden, työkyvyttömyyden, perhevapaiden, työttömyyden ja vanhuuden varalta. Uudistamisen tavoitteena on turvaa tarvitsevan näkökulmasta nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturvan uudistamisessa keskeistä on sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Perustuslain mukaan sosiaaliturvan tulee myös vastata välttämättömän toimeentulon ja huolenpidon velvoitteesta sekä perustoimeentulon turvasta.

Sosiaaliturvan uudistamisessa keskeistä on sosiaalinen oikeudenmukaisuus.

Ensimmäisen kauden työskentelyssään sosiaaliturvakomitea pyrki hahmottamaan nykyjärjestelmän keskeiset haasteet, joihin uudistuksen on vastattava. Tältä pohjalta komitea esittää seuraavalle hallitukselle useita jatkotoimia, kuten selvityksiä ja lainvalmisteluhankkeita turvan uudistamiseksi.

Sosiaaliturva on etuuksien ja palvelujen kokonaisuus. Komitean tärkeimmät ehdotukset liittyvät erityisesti palvelujärjestelmän kehittämiseen sekä palvelujen ja etuuksien nykyistä parempaan yhteensovittamiseen. Etuuksiin kytkeytyvillä palvelukokonaisuuksilla ja eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä on keskeinen merkitys, kun sosiaaliturva halutaan kehittää toimivammaksi. Olennaista on huolehtia siitä, että palveluihin pääsee oikea-aikaisesti eikä tuen saanti viivästy.

Välimietinnössään komitea esittää myös yhden perusturvaetuuden selvittämistä. Yhtenäistäminen ja yhdistäminen koskisi työmarkkinatukea, peruspäivärahaa, sairauspäivärahaa, Kelan kuntoutusrahaa ja vanhempainpäivärahoja. Etuuksia maksetaan tällä hetkellä eri perustein ja ne poikkeavat toisistaan myös muun muassa tasoihin, hakuaikoihin, maksupäiviin ja omavastuuaikoihin liittyen.

Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, että etuus ei luo väliinputoajia, eikä turvaa heikennetä.

Esitys perusturvaetuuksien yhdistämisen selvittämisestä on mielestäni kannatettava. Tarkempia yksityiskohtia mahdollisesta yhdestä perusturvaetuudesta ei kuitenkaan tässä vaiheessa ole tiedossa. Yhtenäistäminen ja yhdistäminen on laaja ja monimutkainen hanke, ja sillä voi olla monia heijastusvaikutuksia esimerkiksi etuuksien tasoon, niiden tarkoituksenmukaiseen kohdentumiseen ja etuusmenoihin. Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, että etuus ei luo väliinputoajia, eikä turvaa heikennetä. Keskeistä on myös selvittää etuuden niveltyminen muuhun sosiaaliturvaan.

Sosiaaliturvakomitea on tehnyt hyvää pohjatyötä laajemmalle uudistukselle viestimällä sosiaaliturvan arvoista, periaatteellisista valintakysymyksistä ja niihin liittyvistä käsitteistä. Myös sosiaaliturvan vaihtoehtoisia järjestämistapoja on selvitetty.

Turvan uudistamisen tavoitteena on oltava se, että etuuden hakeminen ja saaminen on mahdollisimman yksinkertaista. Monimutkaisesta järjestelmästä tulee kehittää nykyistä ymmärrettävämpi ja ennakoivampi, jotta se tukee ihmisiä nykyistä paremmin elämän taitekohdissa.

Minna Ahtiainen
Kirjoittaja on STTK:n johtaja.

Ajankohtaista

27.3.2023

STTK: Seuraavalla hallituskaudella tarvitaan enemmän ja eettisempää maahanmuuttopolitiikkaa

Lue
27.3.2023

Tehy: Suomen ja HUSin pystyttävä parempaan – hoitajapulaa ei voi sysätä muiden maiden ratkaistavaksi

Lue
27.3.2023

Työyhteisö: Kannettava kuorma vai kannatteleva voima?

Lue
27.3.2023

Koulutustason lasku on pysäytettävä, koulutuksesta leikkaamalla se ei onnistu

Lue
22.3.2023

Autoliikennealoille syntyi uusi kaksivuotinen sopimusratkaisu

Lue
22.3.2023

Super ja La Carita -säätiö palkitsivat kolme työyhteisöä laadukkaasta vanhustyöstä

Lue
22.3.2023

Jokaisen äänellä on väliä

Lue
22.3.2023

Ministeriön ja tutkimuksen sopeutusvisiot – ei aina yksi yhteen

Lue