Yhdenvertaisuus työelämässä: Yhteistyöllä yhdenvertaisuuskin edistyy

Yhteiskunnan ja työelämän yhä edelleen monimuotoistuessa on työpaikoilla syytä pysähtyä pohtimaan myös yhdenvertaisuutta.

Yhdenvertaisuuden toteutumisella on monia positiivisia vaikutuksia

Yhdenvertaisuuden toteutumisella on monia positiivisia vaikutuksia. Se ehkäisee jo ennalta syrjintää, parantaa työyhteisön sisäistä vuorovaikutusta ja sosiaalista ilmapiiriä sekä lisää turvallisuuden tunnetta ja työhyvinvointia. Nämä edellä mainitut seikat ovat omalta osaltaan parantamassa myös työn tehokkuutta ja tuottavuutta. Yhdenvertaisella työpaikalla pystytään hyödyntämään myös monimuotoisuuteen liittyviä etuja.

Yhdenvertaisuus on perus- ja ihmisoikeus, joka kuuluu meille kaikille. Yhdenvertaisuus tarkoittaa, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta iästä, alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteistä, poliittisesta- tai ammattiyhdistystoiminnasta, perhesuhteista, terveydentilasta, vammasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Tiivistetysti voisi todeta, että yhdenvertaisuuden toteutuminen tarkoittaa, että ketään ei syrjitä millään perusteella.

Työnantajalla on lain mukaan vastuu yhdenvertaisuuden toteutumisesta työpaikalla. Vuoden 2015 alusta voimaan tullut uusi yhdenvertaisuuslaki velvoittaa jokaisen työnantajan edistämään yhdenvertaisuutta. Työnantajan edistämisvelvoite koskee kaikkia työnantajia riippumatta esimerkiksi työpaikan koosta tai alasta. Työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä.

Yhdenvertaisuuden arvioimisella pyritään tunnistamaan mahdollista syrjintää sekä löytämään keinoja, joilla työpaikan yhdenvertaisuutta voidaan parantaa. Yhdenvertaisuutta edistävien toimenpiteiden on oltava – toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen – tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. Näin ollen toimenpiteet tuleekin ”räätälöidä” kunkin työpaikan mukaisesti.

Niillä työpaikoilla, joissa säännöllisesti työskentelee vähintään 30 henkilöä, on uudistetun yhdenvertaisuuslain mukaan tehtävä yhdenvertaisuussuunnitelma. Yhdenvertaisuussuunnitelmaan kirjataan tarvittavia toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Siirtymäsäännöksen mukaan yhdenvertaisuussuunnitelmat on tehtävä siten, että ne ovat voimassa viimeistään 1.1.2017. Suunnitelman tekeminen vaatii perusteellista valmistelua, joten toivottavasti mahdollisimman moni työpaikka on jo käynnistänyt oman valmisteluprosessinsa.

Yhdenvertaisuussuunnitelmaan kirjattavia edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta on lain mukaan käsiteltävä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa. Parhaiten yhdenvertaisuutta edistetään työpaikalla työnantajan ja henkilöstön yhteistyöllä. Tässä yhteistyössä on henkilöstön edustajilla tärkeä rooli. Mikäli työpaikalla on valittu luottamusmies ja/tai työsuojeluvaltuutettu, ovat he usein luonteva valinta edustamaan henkilöstöä myös yhdenvertaisuussuunnitelman tekemisessä sekä suunnitelman vaikuttavuuden arvioinnissa.

Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut ovat jo valmiiksi perehtyneet työpaikkansa tilanteeseen, joten työpaikan arvioiminen myös yhdenvertaisuuden näkökulmasta luontuu heidän tehtäviinsä. Yhdenvertaisuus ei ole mikään erillinen tai irrallinen osa työpaikan toimintaa, vaan sen pitäisi olla osa normaalia henkilöstöpolitiikkaa. Henkilöstön edustajina luottamusmiehellä ja työsuojeluvaltuutetulla on kokonaisvaltainen käsitys työpaikan tilanteesta.

Ajankohtaista

28.9.2022

SuPerin Paavola: Vanhuksilla ja heidän hoitajillaan ei ole aikaa odottaa – hoitajamitoitusta ei saa lykätä

Lue
27.9.2022

Sannamari Mäkelä on STTK:n Vuoden työsuojeluvaltuutettu

Lue
27.9.2022

Pro hakee sopimusasiantuntijaa Helsinkiin ja Lahteen

Lue
26.9.2022

Työn tulevaisuus -tapahtuma Tennispalatsissa

Lue
23.9.2022

Tehy ja SuPer vahvistavat: Oulun kaupungin kotihoidon lakko alkaa 27.9.

Lue
23.9.2022

Suomalaiset tilastoissa

Lue
21.9.2022

SuPerin Paavola: Valtion on tuettava myös lähihoitajien osaamisen varmistamista ja korvattava työelämässä oppimisen kustannukset työpaikoille

Lue
20.9.2022

SuPerin Paavola: Pakkolaki ei poista hoitajapulaa mutta teki päättäjille selväksi miten tärkeää työtä hoitajat tekevät

Lue