Vuonna 2024 voimaantulevia muutoksia työttömyys- ja sosiaaliturvaan

Kelan lomakkeita

Työttömyysturva

Ensivuoden aikana tulee useita leikkauksia työttömyysturvaan. Osa muutoksista tulee voimana heti tammikuussa ja osa myöhemmin 2024 aikana.

Tammikuun alussa tulevia muutoksia

Omavastuuaika pitenee viidestä päivästä seitsemään päivään 1.1.2024 alkaen.

Lomakorvausten jaksottaminen otetaan käyttöön 1.1.2024 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että pitämättömistä vuosilomista maksettu korvaus siirtää työttömyysetuuden maksamista.

Kansaneläkeindeksi jäädytetään vuosina 2024–2027. Jäädytys koskee muun muassa työttömyysetuuksia.

Huhtikuun alussa tulevia muutoksia

Työttömyysturvan lapsikorotukset poistetaan 1.4.2024 alkaen

Sovitellun päivärahan suojaosat poistetaan 1.4.2024 alkaen. Suojaosa tarkoittaa työtuloa, jonka voi ansaita ilman, että se vaikuttaa ansiopäivärahan määrään.

Syyskuussa tulevia muutoksia

Työssäoloehto pidennetään 12 kuukauteen. Muutos tulee voimaan 2.9.2024

Työssäoloehto euroistetaan eli muutetaan tuloperusteiseksi. Työssäoloehtoa täyttävät jatkossa kalenterikuukaudet, joiden aikana on maksettu palkkaa bruttona vähintään 930 euroa. Työssäoloehto voi kertyä myös puolikkaina työssäoloehtokuukausina, jos palkkatulo kalenterikuukauden aikana on vähintään 465 euroa.  Muutos tulee voimaan 2.9.2024

Kelan työttömyysturvaan muutoksia 2024 (Kela)

Muu sosiaaliturva

Tammikuun alussa tulevia muutoksia

Eduskunta on hyväksynyt lain, jonka mukaan useiden Kelan maksamien etuuksien määrä jäädytetään. Indeksitarkistusta ei tehdä vuosina 2024–2027 seuraaviin etuuksiin: työmarkkinatuki ja peruspäiväraha, lastenhoidon tuet, opintoraha sekä kuntoutusrahan ja sairausvakuutuksen päivärahan vähimmäismäärät.

Useiden Kelan etuuksien määrä jäädytetään vuoden 2023 tasoon (Kela)

Lääkekorvauksien vuosiomavastuu eli niin sanottu lääkekatto suurenee 626,94. 

Lääkekorvauksien vuosiomavastuu suurenee (Kela)

Perheen neljännestä ja sitä useammasta lapsesta maksettavan lapsilisän määrä suurenee 10 eurolla vuoden alusta alkaen.

Lapsilisiin korotuksia 1.1.2024 ja 1.4.2024 alkaen (Kela)

Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet. Työeläkeindeksiä laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia. Työeläkeindeksi nousee noin 5,7 prosenttia vuoteen 2023 verrattuna.  

Palkkakerroin nousee noin 5,1 prosenttia vuoteen 2023 verrattuna. Palkkakerrointa käytetään muun muassa tulevan työeläkkeen laskennassa. Sillä tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. 

Työeläkeindeksi ja palkkakerroin vahvistettu vuodelle 2024 (VM)

Yksityisen sairaanhoidon Kela-korvaukset suurenevat. Vuoden alusta alkaen asiakkaalle korvataan yksityisen yleis- ja erikoislääkärin vastaanottokäynnistä 30 euroa ja etävastaanotosta 25 euroa nykyisen 8 euron sijaan. Samalla hammaslääkärin tekemän suun perustutkimuksen korvaus suurenee 15,50 eurosta 30 euroon.  Myös psykiatrin vastaanottokäynnistä ja hoidosta maksettavat korvaukset kasvavat.

Yksityisen sairaanhoidon Kela-korvaukset suurenevat (Kela)

Sairaankuljetuksen korvaustaksoja korotetaan 10,7 %. Tällä pyritään vastaamaan kohonneen kustannustason aiheuttamiin paineisiin ja siten turvaamaan sekä palveluiden tuottajien toimintaedellytykset että asiakkaiden yhdenvertainen hoitoon pääsy asuinpaikasta riippumatta.

Korotus sairaankuljetuksen korvaustaksoihin (Kela)

Jatkossa nuoren kuntoutusraha määräytyy samoin perustein riippumatta siitä, mistä kuntoutuksesta on kyse. Kuntoutusrahan vähimmäismäärät yhtenäistetään niin, että 1.1.2024 alkaen käytössä olisi yksi vähimmäismäärä eli 31,99 euroon arkipäivältä. Käytännössä muutos merkitsee noin 13 %:n leikkausta. Vähimmäismäärä maksetaan niille henkilöille, joiden tulot ovat pienet tai joilla niitä ei ole lainkaan.

Nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan vähimmäismäärä muuttuu (Kela)

Huhtikuussa alussa tulevia muutoksia

Alle 3-vuotiaasta lapsesta maksettavaa lapsilisää korotetaan 26 eurolla kuukaudessa 1.4.2024 alkaen.

Lapsilisiin korotuksia 1.1.2024 ja 1.4.2024 alkaen (Kela)

Yleiseen asumistukeen tulee useita heikennyksiä:

  • Perusomavastuuosuus kasvaa 42 prosentista 50 prosenttiin
  • Korvausprosentti pienenee nykyisestä 80 prosentista 70 prosenttiin hyväksyttävien asumismenojen ja perusomavastuun erotuksesta.
  • 300 euron ansiotulovähennys poistuu.
  • Helsingissä huomioon otettavien asumismenojen enimmäismäärä pienenee, kun kuntaryhmät 1 ja 2 yhdistetään.

Yleinen asumistuki pienenee vuonna 2024, ja sen maksaminen omistusasuntoihin päättyy vuonna 2025 (Kela)

Muutokset sosiaalivakuutusmaksuihin

Työeläkevakuutusmaksu

Keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 24,81 prosenttia palkasta vuonna 2024.

Työntekijöiden eläkevakuutusmaksu on ensi vuonna 7,15 prosenttia ja 53–62-vuotiaiden korotettu työeläkevakuutusmaksu 8,65 prosenttia. Nämä maksuprosentit ovat samat kuin vuonna 2023.

Työeläkevakuutusmaksut vuodelle 2024 on vahvistettu (VN)

Työttömyysvakuutusmaksu

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu laskee 0,79 prosenttiin.

Työttömyysvakuutusmaksut alenevat vuonna 2024 (STM)

Sairausvakuutusmaksut

Vakuutettujen sairaanhoitomaksu on 0,51 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta vuonna 2024. Verotettavista eläke- ja etuustuloista perittävä maksu on 1,48 prosenttia.

Työtulovakuutuksen työnantajan sairausvakuutusmaksu on 1,16 prosenttia.

Palkansaajien ja yrittäjien päivärahamaksu on 1,01 prosenttia palkka- ja yrittäjätulosta, jos vuotuisen palkka- ja yrittäjätulon yhteismäärä on vähintään 16 499 euroa. Jos palkka- ja yrittäjätulon yhteismäärä jää alle 16 499 euron, päivärahamaksua ei peritä. Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien maksama lisärahoitusosuus on 0,22 prosenttia vuonna 2024

Sairausvakuutusmaksut pienenevät 2024

Valmistelussa olevia tulevia muutosesityksiä vuonna 2024

Maan hallitus on esittämässä vuonna 2024 myös useita muita muutoksia sosiaaliturvaan. Näitä valmistelussa olevia muutoksia ovat muun muassa:

  • Ansiopäivärahan tasoa alennetaan. Päiväraha laskisi 80 prosentin tasolle kahdeksan viikon työttömyyden jälkeen ja 75 prosentin tasolle 34 viikon työttömyyden jälkeen.
  • Palkkatuettu työ ei jatkossa kerryttäisi työssäoloehtoa
  • Osasta työttömyysturvan ikäsidonnaisista poikkeussäännöistä luovutaan
  • Vuorotteluvapaajärjestelmä ja aikuiskoulutustuki lakkautetaan.

Ajankohtaista

17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue
13.6.2024

Työntekijän osaaminen on parasta muutosturvaa

Lue