Lakiluonnos henkilötunnuksen käsittelyä koskevien säännösten täsmentämisestä

STTK:n lausunto oikeusministeriölle

Lakiluonnoksessa esitetään muutoksia tietosuojalakiin sekä henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annettuun lakiin. Tavoitteena on täsmentää säännöksiä henkilötunnuksen käsittelyn osalta niin, että henkilöllisyyden todentamiseen ei jatkossa enää olisi mahdollista käyttää pelkkää henkilötunnusta tai henkilötunnuksen ja henkilön nimen yhdistelmää.

STTK pitää esitystä esitettyjen tavoitteiden näkökulmasta perusteltuna. STTK huomauttaa kuitenkin, että käytännön elämässä henkilön yksilöintiin ja toisaalta tunnistamiseen liittyvä määrittelyero ei lakiesityksen nykymuodossa tule välttämättä selkeästi ja ristiriidattomasti ratkaistuksi. Lakiluonnokseen sisältyvät muutokset eivät välttämättä myöskään poista henkilötietojen väärinkäyttöön liittyviä riskejä tai estä identiteettivarkauksia. Henkilön turvallinen tunnistaminen tai yksilöinti edellyttää tulevaisuudessa jatkuvaa kehitystä väärinkäytöksiin liittyvissä riskienhallinnassa, sen sijaan että tietyt tällä hetkellä turvallisiksi koetut tunnistautumisen tavat määriteltäisiin lain tasolla. Näin ollen eri toimijoiden velvollisuus riskienhallintaan ja varautumiseen tulisi määritellä esityksessä selkeämmin.

STTK painottaa, että tunnistautumisen ja yksilöinnin määrittelyssä tulisi myös ottaa huomioon eri väestöryhmien tosiasiallinen kyvykkyys ottaa haltuun erilaisia teknisiä tunnistautumisen tapoja sekä yhdenvertainen mahdollisuus toimia palveluiden käyttäjänä tai asiakkaina myös tilanteessa, jossa omat tekniset taidot eivät riitä tunnistautumisen suorittamiseen. Näissä tapauksissa väärinkäytöksen riski voi vahvistua myös vastentahtoisen puolesta-asioinnin lisääntymisenä.

STTK huomauttaa, että päästäkseen täysimääräisesti tavoitteisiinsa, lakimuutos edellyttää selkeää ohjeistusta soveltamiskäytännöstä. Tätä varten muutosten vaikutustenarviointia olisi perusteltua laajentaa.

Taina Vallander
STTK ry

Ajankohtaista

2.2.2023

Tehy: Samapalkkaisuusohjelmaa jatkettava, työmarkkinaosapuolet tehokkaammin mukaan

Lue
2.2.2023

Jyty: Palkkatasa-arvoa on edistettävä työehtosopimuksilla

Lue
2.2.2023

STTK kannattaa samapalkkaisuusohjelman kokonaisarvioinnin suosituksia

Lue
1.2.2023

SuPer: Hoiva-avustajat toteuttavat lääkehoitoa ohi koulutuksensa, onko lääkehoidon toteutus turvallista?

Lue
1.2.2023

RIA ja RKL vaativat nopeaa reagointia uhkaavaan taantumaan

Lue
1.2.2023

Nolottaako kertoa, että särkee päätä?

Lue
31.1.2023

SAK, Akava ja STTK: Palveluita ja toimeentuloturvaa on kehitettävä kokonaisuutena

Lue
31.1.2023

Tehy: Hoiva-avustajat jakavat lainvastaisesti luvatta lääkkeitä – valvontaa tiukennettava, sanktiot tarpeen

Lue