STTK: Vientivetoisesta työmarkkinamallista ei pidä säätää lailla

Lisätietoja:

Minna Ahtiainen

johtaja, edunvalvonta

Profiili

Työriitalain muutoksia valmistelleen työryhmän toimikausi on päättynyt ja mietintöä koskeva lausuntokierros alkoi tänään.

Neuvottelupöydän äärellä

Palkansaajakeskusjärjestöt STTK, SAK, ja Akava jättivät mietintöön eriävän mielipiteen. Järjestöjen mielestä valtakunnansovittelijan mahdollisuuksia työriitojen sovintoehdotusten tekemiseen ei pidä rajoittaa lainsäädännöllä.
– Valtakunnansovittelija on instituutio ja osa työehtosopimusjärjestelmää, jonka keskeisestä rakenteesta on pyrittävä sopimaan työmarkkinaosapuolten kesken. Näin tuetaan kestävällä tavalla työmarkkinajärjestelmän toimintaa. Tämä vastaa myös Kansainvälisen työjärjestön ILOn sopimusten tavoitteita, STTK:n johtaja Minna Ahtiainen perustelee.

Valtakunnansovittelijan tärkein tehtävä on edistää työmarkkinoiden toimivuutta ja sovitella työriitoja. Työriitalain mukaan valtakunnansovittelijan on pyrittävä yhteistoiminnassa työmarkkinajärjestöjen kanssa edistämään työnantajien sekä työntekijöiden ja virkamiesten sekä niiden järjestöjen välisiä suhteita.
– Työriitalain muuttaminen ilman työmarkkinajärjestöjen yhteistä näkemystä heikentäisi valtakunnansovittelijan edellytyksiä hoitaa laissa määriteltyjä tehtäviään ja vaarantaisi osapuolten luottamuksen instituution toimintaan.

Hallitusohjelman kirjaus unohti tasa-arvon

Työmarkkinat ovat Suomessa eriytyneet hyvin voimakkaasti sukupuolen mukaan. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuonna 2021 tasa-ammateissa työskentelevien osuus oli kymmenen prosenttia palkansaajista. Tasa-ammatti tarkoittaa, että niissä on vähintään 40 prosenttia sekä naisia että miehiä. Samaan aikaan sukupuolten välinen palkkaero on noin 16 prosenttia, joka on enemmän kuin EU maissa keskimäärin.
– Hallitusohjelmakirjaus ei huomioi sukupuolten tasa-arvoon liittyviä näkökulmia. Valtakunnansovittelijan toiminnan rajaaminen heikentäisi tilannetta entisestään, koska mahdollisuudet kuroa umpeen palkkaeroja heikkenisivät,  Ahtiainen kritisoi.

Valtakunnansovittelijan käsiä pyritään sitomaan entistä tiukemmin vientialojen sopimuksiin, mutta mietinnössä valtakunnansovittelijan tiedonsaantioikeuksia vientialojen sopimuksista ei esitetä lisättäväksi.
– Mietintö on näin sisällöllisesti ristiriitainen. Työriitalain muuttamisella voi myös olla vaikutuksia jo seuraavaan neuvottelukierrokseen, koska lainsäädännön on kaavailtu tulevan voimaan jo tämän vuoden joulukuussa.

Lisätietoja STTK:ssa: Minna Ahtiainen, puhelin 050 387 7030.

Ajankohtaista

19.6.2024

Ay-liike on vastavoima työelämää heikentäville voimille

Lue
17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue