Vuodenvaihteen muutoksia palkansaajan etuuksiin ja turvaan

Vuoden 2018 alussa tulee voimaan muutoksia, jotka vaikuttavat palkansaajien verotukseen, turvaan ja koulutusmahdollisuuksiin sekä muihin etuihin.

Aktiivimalli muuttaa työttömyysturvaa

 1. Työttömyysturvan omavastuuaika lyhenee

Työttömyysturvan omavastuuaika lyhenee seitsemästä päivästä viiteen päivään, jos omavastuuaika alkaa 1.1.2018 tai sen jälkeen.

2. Liikkuvuusavustusta myös alle 18 viikkotunnin osa-aikatyöhön

Kaukana kotoa sijaitsevan työn vastaanottamista helpottavaa liikkuvuusavustusta voi vuodenvaihteen jälkeen saada myös osa-aikatyöhön, jota tehdään alle 18 tuntia viikossa. Hakija saa avustusta vain tosiasiallisilta eli tehdyiltä työpäiviltä.

Lue lisää liikkuvuusavustuksesta Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta >>

Liikkuvuusavustuksen hakemisesta tietoa Kelan sivuilta >>

3. Yritystoiminta ei estä työttömyysturvan saamista alkukuukausina

Työttömänä aloitetun yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta ei vuoden 2018 alusta lähtien arvioida neljän ensimmäisen kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta. Yritystoiminta ei näin jatkossa estä työttömyysetuuden saamista ensimmäisien kuukausien aikana. Yritystoiminnasta mahdollisesti saatavat tulot sovitellaan yhteen työttömyysetuuden kanssa.

Lue lisää työttömän yritystoimintaa koskevista muutoksista Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta >>

Työntekijöiden sosiaaliturvamaksut muuttuvat 2018

Suluissa vastaava maksu vuonna 2017.

Työeläkevakuutusmaksu

Työntekijän osuus TyEL-maksusta

 • 17–52-vuotiaat työntekijät: 6,35 % (6,15 %)
 • 53–62-vuotiaat työntekijät: 7,85 % (7,65 %)
 • 63 vuotta täyttäneet työntekijät: 6,35 % (6,15 %)

Sopimustyönantajan TyEL-maksu (sisältää työntekijän maksuosuuden): 25,30 % (25,10 %)

Sairausvakuutusmaksu

Työnantajan sairausvakuutusmaksu: 0,86 % (1,08 %)

Vakuutetun sairausvakuutusmaksut

 • Palkansaajan sairaanhoitomaksu: 0,00 % (0,00 %)
 • Palkansaajan päivärahamaksu, jos palkka- ja työtulo vähintään 14 020 euroa/vuosi: 1,53 % (1,58 %)
 • Eläkeläisen sairausvakuutusmaksu: 1,53 % (1,45 %)

Työttömyysvakuutusmaksu

 • Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu: 1,90 % (1,60 %)
 • Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu, jos palkkasumma enintään 2 083 500 euroa/vuosi: 0,65 % (0,80 %)
 • Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 2 083 500 euroa ylittävästä palkkasummasta: 2,60 % (3,30 %)
 • Työnantajan maksama työttömyysvakuutusmaksu osaomistajasta: 0,65 % (0,80 %)
 • Osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu: 0,92 % (0,70 %)

Työterveyshuollon kustannusten korvaukset

Kela korvaa työnantajalle työterveyshuollon kustannuksia vuosittain vahvistettavien enimmäismäärien mukaan. Tilikaudelta 2017 maksettavan työntekijäkohtaisen korvauksen enimmäismäärä nousee noin 0,3 prosenttia. Lisätietoja Kelan sivuilta >>

Peruspäiväraha ja työmarkkinatuki pysyvät ennallaan

Täysi peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ovat ensi vuonna 32,40 euroa päivässä. Niiden suuruus ei muutu vuodesta 2017.

Sairauspäivärahan sekä kuntoutus- ja erityishoitorahan vähimmäismääriä korotetaan 0,91 eurolla päivässä. Uusi vähimmäismäärä on 24,64 euroa arkipäivältä.

Vanhempainpäivärahan ja erityishoitorahan vähimmäismäärä kasvaa 24,64 euroon päivältä (23,73 euroa/päivä vuonna 2017).

Nuorten kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan vähimmäismäärä on ensi vuonna 31,02 euroa arkipäivältä (30,41 euroa/päivä vuonna 2017).

Takuueläkkeen kuukausittainen täysi määrä kasvaa nykyisestä 760,26 eurosta 775,27 euroon. Kansaneläke on vuonna 2018 sama kuin vuonna 2017.

Lue lisää Kelan etuuksien muutoksista Kelan sivuilta >>

Kevennyksiä tulo- ja kunnallisveroihin

Ansiotulojen verotus kevenee

Ansiotulojen verotukseen tehdään vuonna 2018 inflaatiotarkistus. Lisäksi ansiotulojen verotusta kevennetään kaikissa tuloluokissa. Valtion tuloveroasteikon tulorajoja korotetaan ja prosentteja alennetaan. Samalla työtulovähennystä ja kunnallisverotuksen perusvähennystä korotetaan.

Veronkevennys kompensoi palkansaajan työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun korotuksia, joista sovittiin kilpailukykysopimuksessa. Kun otetaan huomioon valtiovarainministeriön ennustama kahden prosentin ansioiden nousu, palkansaajan verotus pysyy ensi vuonna lähes ennallaan.

Väliaikaiseksi vuosille 2015–2017 säädetty lapsivähennys poistuu ensi vuoden verotuksesta.

Asuntolainan korkovähennysoikeus alenee edelleen: vuonna 2018 35 prosenttia koroista on vähennyskelpoista.

Keskimääräinen kunnallisveroprosentti alenee

Kuntien koko maan keskimääräinen tuloveroprosentti on ensi vuonna 19,86. Se laskee ensimmäisen kerran 20 vuoteen. Lasku johtuu pitkälti kuitenkin Helsingin päättämästä puolen prosenttiyksikön veronalennuksesta.

Lue lisää kunnallisveron muutoksista Kuntaliiton sivuilta >>

Osa verovapaista matkakustannusten korvauksista nousee

Vuonna 2018 verovapaa kilometrikorvaus nousee 41:stä 42 senttiin. Kokopäiväraha nousee 41:stä 42 euroon ja osapäiväraha pysyy 19 eurossa.

Lue lisää korvauksista Verohallinnon sivuilta >>

Työnantajan kustantama koulutus verovapaaksi

Tuloverolakiin tulee vuoden 2018 alussa säännös työnantajan kustantaman koulutuksen verovapaudesta työntekijän verotuksessa. Työnantajan etua palveleva työntekijän koulutus on uuden säännöksen mukaan työntekijälle verovapaata hyvin laajasti. Verovapaus koskee muun muassa työnantajan edun mukaisia tutkintoon johtavien koulutusten kustannuksia.

Lue lisää verojen ja verovapaiden korvausten muutoksista valtiovarainministeriön sivuilta >>

Työuraeläkkeiden maksu alkaa vuonna 2018

Vuoden 2017 alussa voimaan tulleen eläkeuudistuksen yhteydessä sovittiin, että fyysisesti tai henkisesti kuormittavan ja pitkän työuran tehneillä on mahdollisuus hakea työuraeläkettä. Ensimmäiset työuraeläkkeet alkavat vuonna 2018.

Työuraeläkkeen ikäraja on 63 vuotta. Hakijalla on oltava vähintään 38 vuoden työura. Työuraeläkettä on haettava viimeistään vuoden kuluttua työsuhteen päättymisestä.

Lue lisää työuraeläkkeestä Eläketurvakeskuksen sivuilta >>

Palkkakerroin, työeläkeindeksi ja elinaikakerroin vuonna 2018

Suluissa vastaava luku vuonna 2017.

Palkkakerroin: 1,391 (1,389)

Palkkakerrointa käytetään muun muassa tulevan työeläkkeen laskennassa. Sillä tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon.

Työeläkeindeksi: 2548 (2534)

Työeläkeindeksillä muun muassa tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet. Työeläkeindeksiä laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.

Elinaikakerroin: 0,96102 (0,96344)

Elinaikakerroin pienentää vuonna 1956 syntyneiden vuonna 2018 tai sen jälkeen alkavia työeläkelain mukaisia vanhuuseläkkeitä noin neljä prosenttia. Se pienentää myös vuonna 2018 myönnettäviä työkyvyttömyyseläkkeitä lukuun ottamatta niihin sisältyvää tulevan ajan eläkkeen osuutta, johon elinaikakerrointa ei sovelleta.

Elinaikertoimen perusteella laskettu tavoite-eläkeikä vuonna 1956 syntyneille on 64 vuotta 5 kuukautta.

Kausityöntekijät tulevat Suomen sosiaaliturvan piiriin

Vuoden 2018 alusta EU-alueen ulkopuolelta tulevilla kausityöntekijöillä ja yrityksen sisäisen siirron saaneilla työntekijöillä (ns. ICT-työntekijöillä) on oikeus Suomen sosiaaliturvaan, jos heidän työskentelynsä kestää yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. Kausityöllä tarkoitetaan tiettyinä vuodenaikoina maatalouden ja matkailun alalla tehtävää työtä.

Suomessa sairausvakuutettu tai työeläke- ja tapaturmavakuutettu kausityöntekijä ja sisäisen siirron saanut työntekijä rinnastetaan kunnan asukkaaseen, vaikka hänellä ei olisi Suomessa kotikuntaa. Työntekijä maksaa hoidosta saman asiakasmaksun kuin kunnassa asuvat. Hoito-oikeutta työntekijän on haettava erikseen Kelasta.

Lue lisää kausityöntekijädirektiivistä sisäministeriön sivuilta >>

Ammatillinen koulutus uudistuu

Ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö tulee voimaan vuoden 2018 alusta. Lait ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta yhdistyvät yhdeksi laiksi. Myös ammatillinen tutkintorakenne muuttuu.

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen muotoja uudistuksen jälkeen ovat työsopimukseen perustuva oppisopimuskoulutus sekä ilman työsuhdetta toteutettava koulutussopimus.

Lisätietoja ammatillisen koulutuksen reformista opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta >>

Ajankohtaista

19.6.2024

Ay-liike on vastavoima työelämää heikentäville voimille

Lue
17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue