Arviomuistiot päästökauppadirektiivin toimeenpanosta

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

Arviomuistio päästökauppadirektiivin toimeenpanosta – Meriliikenteen sisällyttäminen päästökauppaan

Arviomuistio koskee meriliikenteen liittämistä päästökauppaan, meriliikenteen päästökaupan soveltamisalaa ja toimintaa, meriliikenteen päästökauppaan liittämisen vaikutuksia sekä kansallisen toimeenpanon keskeisimpiä vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia.

Euroopan unionin päästökauppadirektiivin muutoksilla pyritään vastaamaan EU:n kiristyneisiin päästövähennystavoitteisiin sekä laajentamaan päästökaupan vaikuttavuutta uusille toimialoille. Jatkossa meriliikenteen päästöt sisällytetään yleiseen päästökauppaan. 

Päästökauppa vaikuttaa Suomen meriliikenteen ja ulkomaankaupan
suhteelliseen hintakilpailukykyyn verrattuna kolmansiin maihin ja EU:n
sisällä. Johtuen pitkistä etäisyyksistä, meriliikenteen merkittävästä roolista ja talvimerenkulusta, voivat vaikutukset Suomen ulkomaankaupan hintakilpailukyvylle olla suhteellisesti suuremmat kuin muiden EU-maiden ulkomaankaupalle. Suomen meriliikenteen turvaamisella on keskeinen merkitys myös huoltovarmuudelle.

STTK pitää tärkeänä talvimerenkululle kaavailtuja helpotuksia ja korostaa samalla, että niistä tulee pitää jatkossakin kiinni tavalla, joka turvaa Suomen ulkomaan-kaupan kuljetusten kustannuskilpailukykyä.

Arviomuistio päästökauppadirektiivin toimeenpanosta – Laitosten päästökauppa

Arviomuistio koskeelaitosten toimialojen sääntelyä ja säädösmuutosten vaikutuksia siihen. Laitokset ovat olleet sisällytettynä yleiseen päästökauppaan vuodesta 2005. Arviomuistiossa kuvataan yleisen päästökaupan nykytilaa ja toimintaperiaatteita sekä direktiivin tuomat muutokset ja arvioidut vaikutukset laitoksia koskevaan sääntelyyn.

Arviomuistiossa käsitellään myös päästökaupan tuloja ja rahastoja (luku 3.5).

Direktiivimuutosten myötä päästöjen huutokauppaamisesta saatuja tuloja tullaan ohjaamaan enemmän ilmastotoimien sosiaalirahastoon ja modernisaatiorahastoon.

STTK korostaa, että tuloja tulisi ohjata nykyistä enemmän ja kohdennetummin työntekijöiden osaamista vahvistavaa koulutukseen, jolla voidaan vastata työvoiman kasvavaan kysyntään uusilla aloilla sekä tukea työllisyyttä ja alueellista oikeudenmukaisuutta.

Jaakko Haikonen
STTK ry

Ajankohtaista

9.6.2023

Minun viikkoni: Nuorten ääni kuuluviin Euroopassa

Lue
8.6.2023

Toimihenkilöliitto Erto: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle saavutettiin neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

SuPer: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Jyty: Yksityisellä sosiaalipalvelualalla saavutettiin neuvottelutulos – työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Tehy: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos, meneillään olevat työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Pro lahjoittaa Ukrainan tulva-alueen uhrien avuksi 20 000 euroa

Lue
8.6.2023

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
8.6.2023

Tasa-arvotoimista kasvua

Lue