STTK: Allmänt bindande avtal skyddar de anställda och hindrar förvrängd konkurrens

Företagarna i Finland publicerade på onsdagen en rapport där det bedöms att grunderna för allmänt bindande avtal smulats sönder och att de är skadliga för sysselsättningen och det finländska arbetets konkurrenskraft.

Enligt STTK:s ordförande Antti Palola skyddar allmänt bindande avtal de anställda och hindrar att förvrängd konkurrens uppstår mellan företagen.

– Finlands framgång grundar sig nu och i framtiden på anställda som är yrkeskunniga, motiverade, engagerade och som leds bra. Ett företag kan inte söka konkurrensfördelar genom att driva ner lönerna eller på annat sätt försämra arbetsvillkoren.

Att slopa de allmänt bindande kollektivavtalen skulle förstärka motsättningen i arbetslivet. Osäkerheten på arbetsmarknaden skulle bland annat komma till uttryck i arbetskonflikter.

– Det här skulle göra Finland till ett oattraktivt land att etablera sig i, göra investeringar i och bli framgångsrik. Det skulle vara väldigt kortsiktigt.

STTK anser att det finns ett behov av att öka flexibiliteten i arbetslivet, men det måste göras med omtanke, kontrollerat och jämlikt.

– Det är inte enbart arbetsgivaren som behöver flexibilitet utan också de anställda, och det finns redan nu många möjligheter till lokalt förhandlande. Det är onödigt att föreställa sig att de anställda under dåliga tider går med på försämringar medan förbättringar på motsvarande sätt inte görs under bättre tider. Lokalt förhandlande betyder inte att enbart att man tar hand om arbetsgivarens intressen, betonar Palola.

Enligt STTK är lokalt förhandlande som bäst när det är kontrollerat och när det grundar sig på lagstiftning, kollektiv- och tjänstekollektivavtal och ett system där de anställda representeras av förtroendemän.

– Det är ändå inte enbart paragraferna som avgör. I lokalt förhandlande handlar det i sista hand om tilliten mellan parterna och en känsla av att målsättningarna är gemensamma.

STTK anser inte att det finns ett behov av lagstiftning om minimilöner.

– Kollektiv- och tjänstekollektivavtalssystemet tar i beaktande skillnaderna mellan branscherna och specialbehoven i lönebildningen.

Systemet är till och med mer flexibelt än att använda sig av lagstiftning.

Tjänstemannabarometern signalerar om misstroende

STTK:s styrelse diskuterade om allmänt bindande kollektivavtal på sitt möte på onsdagen. Enbart drygt hälften (55 procent) av dem som besvarade STTK:s tjänstemannabarometer ansåg att arbetsgivaren litar på de anställda och enbart 35 procent upplevde att det är ens är rätt så viktigt för arbetsgivaren att upprätthålla personalens arbetsförmåga. Omkring 30 procent uppskattade att arbetsgivaren tar hand om personalens utvecklingsmöjligheter. Enbart 26 procent ansåg att arbetsgivaren uppskattar de anställda och ger dem uppmärksamhet.

Lika få ansåg att det är viktigt för arbetsgivaren att arbetsplatsen är trivsam.

– Mot bakgrunden av de här siffrorna ser det ut att finnas mycket att göra när det gäller att bygga upp tilliten, säger ordförande Antti Palola.

Tilläggsinformation: Ordförande Antti Palola, telefon 040 509 6030.

Senaste artiklarna

22.11.2023

NFS uttryckte oro över inskränkningar i arbetstagarnas rättigheter i Finland

15.11.2023

Strejkvarsel gällande åländska förbindelsefartygstrafiken, som drivs av EW Finland Oy och Kalbåda Shipping Oy fungerar som arbetsgivare

14.11.2023

STTK: Konflikterna och störningarna på arbetsmarknaden blir djupare

16.10.2023

STTK och medlemsförbunden ordnar en demonstration den 18 november

13.10.2023

STTK:s utredning:Finländarna utdömer skärpningen av villkoren för inkomstrelaterat utkomstskydd – utbildning är den viktigaste åtgärden att öka sysselsättningen

12.10.2023

FFC, Akava och STTK: Betänkandet från arbetsgruppen för arbetsfredsfrågor är ensidigt och förbättrar inte arbetsfreden

25.9.2023

Finlands Maskinbefälsförbund och dess medlemmar deltar i löntagarorganisationernas missnöjesyttringar

19.9.2023

STTK: Regeringsprogrammet är ett jargongprogram