En välmående arbetsgemenskap som utvecklas

Työhyvinvointi

Ansvaret för välfärden i arbetsgemenskapen vilar på var och en. Detta samarbete har stor betydelse.

Ledning, personalpolitik och effektivt samarbete spelar en viktig roll för att främja arbetshälsan. På arbetsplatsen bör man tillsammans komma överens om behövliga åtgärder för att främja arbetshälsan och arbetsförmågan samt säkerställa uppföljningen och effekten av dem.

Utveckling av arbetsgemenskaperna och arbetshälsan är en central faktor för att förbättra konkurrenskraften och produktiviteten, eftersom framgång kräver en välmående och motiverad personal, innovation och nya rutiner. Särskild uppmärksamhet ska ägnas arbetsgemenskapernas funktion, arbetstagarnas kompetens, välbefinnande och förtroende. Utan motiverade arbetstagare skapas inget nytt.

Förtroende stärker arbetsgemenskapen

Förtroende är det viktigaste kapitalet i arbetsgemenskaperna. För att bygga upp förtroende krävs öppenhet, debatt och delande av information. En arbetskultur som bygger på förtroende tillåter människors mångfald och var och en accepteras som en del av arbetsgemenskapen precis sådan hen är. Förtroende stärker arbetsgemenskapen, ökar arbetshälsan och bidrar till att komma överens om saker och ting.

När förtroendet i arbetsgemenskapen är i ordning och arbetstagarna blir hörda, vågar de utveckla och pröva nya saker. Möjlighet att påverka det egna arbetet och kunnandet gör arbetet mer meningsfullt. Varje arbetstagare måste också få delta i utvecklingen av gemensamma spelregler och rutiner inom arbetsgemenskapen. En nöjd arbetstagare engagerar sig i sin arbetsgivare.

Lokalt avtal

Lokalt avtal och främjande av det inom ramen för arbets- och tjänstekollektivavtal är bra, så länge förutsättningarna på arbetsplatsen är i ordning och samarbetet fungerar. För att det ska vara möjligt att avtala lokalt ska arbetsgivaren, personalrepresentanten och personalen ha förtroendefulla relationer.

Lokala avtal på arbetsplatsnivå kräver förhandlingsförmåga och att parterna är så jämlika som möjligt. Ett centralt problem när det gäller att nå en överenskommelse på lokal nivå är för närvarande tillgången till information. Personalrepresentanten får information för sent och informationsflödet är begränsat och selektivt. Dessutom har personalrepresentanterna och personalen otillräckliga möjligheter att påverka.

Arbets- och tjänstekollektivavtalen ger allt fler möjligheter för lokala avtal. Det är möjligt att delvis avtala lokalt till exempel om lönesystem, bedömning av arbetets kravnivå och resultatlön. Det är också möjligt att låta arbetsplatserna avtala om en del av de löneförhöjningar som avtalats i kollektivavtalen.

Arbets- och tjänstekollektivavtalen tillåter allt fler möjligheter för lokala avtal. Till exempel kan man ofta lokalt komma överens om frågor som gäller arbetstider och resultatavlöning. Det är också möjligt att låta arbetsplatserna avtala om en del av de löneförhöjningar som avtalats i kollektivavtalen. Lokala avtal förutsätter såväl förtrogenhet med arbets- och tjänstekollektivavtalen som med arbetslagstiftningen. Förtroendemännen och de övriga personalrepresentanterna har dessa kunskaper.

Arbetshälsa

Arbetet, personalpolitiken och ledarskapet måste stödja hälsan så att den inte sviker mitt i karriären, utan gör att vi orkar längre och bättre. Omfattande hälso- och sjukvårdstjänster, en säker och hälsosam arbetsmiljö och möjligheten till arbetstidsflexibilitet bidrar till att orka. God och rättvis ledning i arbetsgemenskapen har en betydande inverkan på arbetshälsan.

Olika livssituationer utmanar vår ork och sammanpassningen av arbete och liv i övrigt. Familjeledigheter, deltidsarbete, alterneringsledighet och deltidspension erbjuder flexibilitet och förebygger längre avbrott i yrkeslivet. En förkortning av arbetstiden kan i framtiden också vara ett sätt att förlänga karriärerna.

Osakligt bemötande

Med osakligt bemötande avses trakasserier, mobbning och annat osakligt beteende på arbetsplatsen. Nolltolerans ska råda på varje arbetsplats mot sexuella trakasserier och annat osakligt bemötande. Arbetsgivarens skyldighet att ingripa måste skärpas för att vi ska få bukt med osakligt bemötande och trakasserier i arbetslivet. Försummelse av tillräckliga åtgärder måste också följas av sanktioner.