Kompetent arbetstagare

Osaaminen

Finlands konkurrenskraft, produktivitetstillväxten i arbetslivet samt det ekonomiska välståndet grundar sig på kompetens.

Därför är kompetensen central när man talar om sysselsättning, omstrukturering av branscher eller arbetshälsa. Kompetens är också det bästa svaret på omställningen i arbetslivet orsakad av klimatförändringen och den tekniska utvecklingen.

Arbetsgemenskapen mår bra och fungerar produktivt när alla dess medlemmars kompetens är i ordning och samarbetet leder till resultat som ingen ensam skulle kunna nå. Genom kompetensutveckling skapas nya bättre produkter och arbetsmetoder i arbetsgemenskaperna.

Stimulera arbetet för att öka kompetensen

Kompetensen hos ungefär en miljon finländare i arbetsför ålder kräver en uppdatering. Allt fler finländare vill också utbilda sig och byta karriär under sin yrkeskarriär.

Arbetsplatsen är en central plats för lärande. Arbetet ska uppmuntra till ökat kunnande, möjliggöra och belöna utnyttjande av ny kompetens. Arbetslivets lagstiftning och avtal bör stödja alla arbetstagargruppers möjligheter att uppdatera sin kompetens oberoende av kön, ålder och arbetsuppgifter. Varje arbetstagares utbildningsbehov bör bedömas regelbundet med hjälp av personliga kompetenskartläggningar. Arbetsgivaren ska årligen göra upp en omfattande utbildningsplan för hela arbetsplatsen.

Ett större deltagande i utbildning efter examen under arbetskarriären skulle påskynda kompetensutvecklingen även på arbetsplatserna. Tröskeln för att söka till utbildning måste därför sänkas. Studieförmånerna ska trygga en tillräcklig utkomst under studierna i olika situationer i livet.

Utveckling av utbildningssystemet

Långsiktig utveckling av och resurstilldelning till utbildningssystemet lägger grunden för kunskap och lärande. Barns och ungdomars välfärd, förskolepedagogik, grundläggande utbildning samt utbildning på andra stadiet och eftergymnasial utbildning måste fortsättningsvis vara föremål för starka investeringar. Att satsa på kunskap stärker sysselsättningen, förhindrar marginalisering och förbättrar jämställdheten och jämlikheten i samhället.