Handelsavtal mellan EU och USA skulle gagna finländska löntagare

Löntagarorganisationerna FFC, STTK och Akava är för ett handelsavtal mellan Europeiska unionen och Förenta staterna. Avtalet skulle medföra ekonomisk nytta också för Finland eftersom avtalet skulle stimulera handeln och konkurrensen samt öka produktiviteten.

TTIP-avtalet (Transatlantic Trade and Investment Partnership) kan förväntas medföra fler meningsfulla, välavlönade arbeten för arbetstagarna, öka konsumenternas köpkraft och bredda produktutbudet.

Avtalet innehåller en rad nya åtgärder som syftar till att minska handelshindren, såsom tullsänkningar och regleringssamarbete. Avtalet skulle dessutom skapa gemensamma standarder och göra tillståndsförfarandet för näringsverksamhet mer enhetligt.

Samarbetet mellan EU och Förenta staterna främjar gemensamma värderingar såsom demokrati och mänskliga rättigheter. Avtalet skulle göra det möjligt att utveckla handelspolitiken i en mer öppen och ansvarsfull riktning. Det skulle också sannolikt fungera som modell för framtida handelsavtal.

– De avtalspunkter som gäller investeringsskydd får dock inte försvåra stiftandet av nya nationella lagar. Ett samarbete inom energisektorn skulle gagna EU-länderna eftersom de då kan öka gasimporten från USA, säger Aleksi Kuusisto, internationell expert vid FFC.

Avtalet skulle ge löntagare i EU-länderna och Förenta staterna en starkare position i den globala konkurrensen eftersom internationella arbetsnormer då skulle följas noggrannare i externa länder.

– Det är viktigt att ta fram en fungerande modell som också främjar de grundläggande rättigheterna i arbetslivet som fastställts av Internationella arbetsorganisationen ILO i handelsavtalen, säger Risto Kousa, chef för internationella ärenden vid STTK.

Organisationerna framhåller att såväl förhandlingarna som regleringssamarbetet måste vara öppet och att arbetstagarorganisationerna ska kunna påverka det. Vissa medborgarorganisationer har redan kritiserat beredningen av TTIP-avtalet för dess brist på öppenhet.

– Arbetstagarorganisationerna i Finland och Sverige har en positiv inställning till avtalet – på vissa tydliga villkor. Ett lyckat avtal skulle vara till nytta för löntagarna i såväl Finland som det övriga EU och USA, säger Markus Penttinen, chef för internationella ärenden vid Akava.

Senaste artiklarna

22.11.2023

NFS uttryckte oro över inskränkningar i arbetstagarnas rättigheter i Finland

15.11.2023

Strejkvarsel gällande åländska förbindelsefartygstrafiken, som drivs av EW Finland Oy och Kalbåda Shipping Oy fungerar som arbetsgivare

14.11.2023

STTK: Konflikterna och störningarna på arbetsmarknaden blir djupare

16.10.2023

STTK och medlemsförbunden ordnar en demonstration den 18 november

13.10.2023

STTK:s utredning:Finländarna utdömer skärpningen av villkoren för inkomstrelaterat utkomstskydd – utbildning är den viktigaste åtgärden att öka sysselsättningen

12.10.2023

FFC, Akava och STTK: Betänkandet från arbetsgruppen för arbetsfredsfrågor är ensidigt och förbättrar inte arbetsfreden

25.9.2023

Finlands Maskinbefälsförbund och dess medlemmar deltar i löntagarorganisationernas missnöjesyttringar

19.9.2023

STTK: Regeringsprogrammet är ett jargongprogram