Arbetspension

Pensionsskyddet i Finland är lagstadgat. Arbetsmarknadsorganisationerna förhandlar både om pensionsskyddets innehåll och om dess finansiering. Arbetspensionssystemet och tryggandet av arbetspensionsskyddet är en viktig fråga i arbetstagarorganisationernas intressebevakning.

Utveckling av arbetspensionssystemet

Det finländska arbetspensionssystemet vilar på en god grund. Pensionssystemet måste dock utvecklas tillsammans med det föränderliga samhällets krav för att pensionerna ska kunna betalas även i framtiden. Vårt arbetspensionssystem utmanas särskilt av de längre livslängderna, den åldrande befolkningen och de minskande födelsetalen. Vårt mål är att se till att arbetspensionernas ekonomiska bärighet kan tryggas även långt in i framtiden för kommande generationer. Detta påverkas i hög grad av den arbetsföra befolkningens storlek och lönesummans utveckling samt av placeringsintäkternas utveckling. För att förlänga karriärerna krävs bättre trygghet i arbetslivet och åtgärder som främjar arbetsförmågan.

Arbetspension, sjukpension, inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning eller grupplivförsäkring för arbetstagare grundar sig på den lön vi tjänat in under arbetslivet. Våra socialskydds- och pensionssystem finansieras i många avseenden av arbetsgivarna och löntagarna själva. Därför är det viktigt att vi är delaktiga i beslutsprocessen.