Lön och belöning

Rättvis lön är grunden för arbetslivet. Det är svårt för en person att planera sitt liv framåt, bilda familj eller betala sina utgifter utan tillräcklig lön för att leva. Enligt arbetsavtalslagen ska arbetstagaren betalas normal och skälig lön för sitt arbete. Minimilöner har överenskommits i branschvisa kollektivavtal. Lönen får alltså inte vara lägre än den minimilön som fastställs i kollektivavtalet.

Lönen kan till exempel vara månadslön eller timlön. Månadslönen betalas en gång i månaden och lönebetalningsperioden är en månad. Timlönen betalas i princip varannan vecka och betalas enligt det timantal som har gjorts vid tidpunkten i fråga. Arbetstagaren bör avtala skriftligen om lönen när arbetsavtalet ingås.

Lönen är bara en del av belöningen. Andra materiella sätt att belöna är till exempel resultatpremier och olika anställningsförmåner. STTK för den arbetande löntagarens sak och vi vill stärka en rättvis lön och belöning. Hela personalen bör få del av belöningen, inte bara den högsta ledningen.

Belöning till hela personalen

Alla som deltagit i uppnåendet av resultatet måste få en rättvis del av det. Nästan hälften av tjänstemännen står fortfarande utanför de sporrande lönesystemen, vilket gör det svårt att uppnå en rättvis lön och en fungerande belöning. Arbetsgivarna ska i högre grad inkludera personalen i utvecklingen av löne- och belöningssystemen.

Löntagarna ska ha information om det egna löne- och belöningssystemet: hur stora arvodena eller löneförhöjningarna kommer att bli, på vilka grunder de kommer att ges, var man får information om löner och arvoden och hur besluten fattas.

För att främja en rättvisare lön ska de förtroendevalda ha rätt att få de specificerade löneuppgifterna för hela personalen inklusive alla lönedelar.  Genom att öka insynen i lönerna kan man förbättra lönejämlikheten mellan könen.

Avtala om löner

De löneförhöjningar som årligen betalas överenskoms vid kollektivavtalsförhandlingar mellan arbetstagar- och arbetsgivarförbunden genom så kallade förbundsrundor. För att ingå ett avtal krävs konfidentiella förbindelser mellan avtalsparterna.