Hur fungerar vi?

Fackföreningsrörelsens verksamhet bygger på principerna om representativ demokrati. Varje aktör som deltar i centralorganisationens beslutsfattande får sitt bemyndigande av medlemmarna i sitt eget förbund.

Representantskapet och styrelsen

I STTK utövas den högsta beslutanderätt av ett representantskap med 60 medlemmar som fastställer de viktigaste riktlinjerna för organisationens verksamhet och godkänner budgeten. Representantskapet sammanträder två gånger om året och dess mandatperiod är fyra år. Representantskapets konstituerande möte väljer STTK:s ordförande och styrelse samt representantskapets presidium.

STTK:s styrelse svarar för verksamheten gentemot representantskapet. Den bereder de ärenden som ska behandlas i representantskapet samt verkställer representantskapets beslut. Varje medlemsförbund har minst en representant i styrelsen. Styrelsens arbetsutskott deltar i beredningen av ärenden.

Styrelsen godkänner de förhandlingsresultat som tillkommit i STTK:s förhandlingsverksamhet. Den fattar även beslut som gäller verksamheten vid STTK:s kontor. Styrelsen sammanträder varje månad.

Kontor

På STTK:s kontor utövas praktisk intressebevakning, förhandlingsverksamhet, samhällsinflytande och organisatoriskt arbete tillsammans med medlemsförbunden och regionala aktörer. Kontorets personal består av sakkunniga inom olika områden, vilka har till uppgift att verkställa de ärenden som styrelsen har fastställt. På kontoret arbetar även STTK-Studenternas ordförande Valtteri Mäyrälä. Kontoret leds av ordförande Antti Palola.

De sakkunniga och juristerna på kontoret samarbetar nära med representanter för medlemsförbunden vid beredningen av ärenden. STTK erbjuder sina medlemsförbund gemensamma utbildningar och möjligheter att nätverka och få kamratstöd. Sakkunniga och jurister deltar i medlemsförbundens olika evenemang och utbildar personalrepresentanter.

Våra medlemmar

Våra medlemmar består av sakkunniga och yrkesfolk med olika utbildningar. De arbetar till exempel inom industrin, hälso- och sjukvården och tjänstesektorn.

Information om medlemmarna

 • Av medlemmarna är cirka 74 procent kvinnor.
 • Medelåldern för en medlem är cirka 49 år.
 • Medlemmen arbetar i genomsnitt 38,3 timmar i veckan.
 • Den genomsnittliga lönen för en medlem är 3 300 €/månad.
 • Av medlemmarna arbetar 55 procent inom den offentliga sektorn och 45 procent inom den privata sektorn.
 • 88 procent arbetar i en tillsvidareanställning och 12 procent i en visstidsanställning.

Utbildningsnivå

 • yrkeshögskoleexamen 30 %
 • universitets- eller vetenskapshögskoleexamen 5 %
 • yrkesinriktad examen på andra stadiet 27 %
 • institutexamen 31 %
 • övriga 7 %