Jämställdhet och jämlikhet

Tasa-arvo

Jämställdhet mellan könen är ett allmänt erkänt grundläggande värde i samhället och arbetslivet i Finland.

Jämlikhet i arbetslivet innebär att alla människor är likvärdiga oavsett exempelvis ålder, religion, sexuell läggning eller någon annan orsak som hänför sig till personen.

Arbetslivets spelregler, grundläggande rättigheter och skyldigheter ska vara desamma för alla. Fördelen för hela samhället är att alla finländare har arbete och att vi som jämlika och likvärdiga kan delta i byggandet av samhället.

Diskriminering

Alla arbetsgivare är skyldiga att främja jämlikhet och likabehandling oberoende av arbetsplatsens bransch, storlek eller någon annan omständighet. Arbetssätten och attityderna på arbetsplatsen ska redan i förväg förhindra att någon diskrimineras.

Det är viktigt att ha en öppen och ärlig dialog om eventuella jämställdhetsproblem i arbetsgemenskaperna. Det ska råda nolltolerans i varje arbetsgemenskap mot alla former av diskriminering. Som en del av jämställdhetsplaneringen kan man till exempel utarbeta uppförandekoder för förebyggande och utredning av diskrimineringsfall.

På en arbetsplats där minst 30 personer arbetar är arbetsgivaren skyldig att tillsammans med personalen eller dess representanter utarbeta en jämställdhetsplan och en plan för likabehandling med åtgärder för främjande av likabehandling.

Syftet med jämställdhetslagen är att förhindra diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck. Genom jämställdhetslagen strävar man efter att främja jämställdheten mellan kvinnor och män samt att i detta syfte förbättra kvinnornas ställning särskilt i arbetslivet.

Syftet med diskrimineringslagen är att främja och trygga likabehandling samt att hjälpa den som blivit föremål för diskriminering. I diskrimineringslagen föreskrivs om varje arbetsgivares skyldighet att främja likabehandling på arbetsplatsen.

Lönejämlikhet

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män på hela arbetsmarknaden i Finland är omkring 16 procent. Denna siffra är resultatet av en jämförelse mellan de löner som i genomsnitt betalas ut på grundval av den ordinarie arbetstiden.

Ett av STTK:s centrala mål är att främja lönejämlikhet i arbetslivet. Löneskillnaden mellan könen har minskat mycket långsamt under de senaste åren i Finland. Vi behöver flera samtidigt verkande medel för att främja lönejämlikheten. Det kan till exempel röra sig om insyn i lönesättningen, familjeledighetsreformen eller en särskild post till kvinnor i samband med löneförhöjningar.

Familjeledighetsreformen

Ett jämlikt arbetsliv innebär en rättvis fördelning av familjeledigheterna, vilket är till både barnens och föräldrarnas fördel. Den nya familjeledighetsmodellen trädde i kraft 1.8.2022. Familjeledigheterna ska vidareutvecklas i en riktning som tryggar föräldrarnas jämlika möjligheter att delta i vården av barnen och i utvecklandet av sin egen yrkeskarriär. Att öka flexibiliteten gör det lättare att förena arbete och familjeliv. En jämnare fördelning av familjeledigheterna bygger upp ett rättvisare och gott arbetsliv. När reformerna genomförs ska hänsyn tas till olika familjer, eftersom familjeformerna i dag är olika och de ska behandlas jämlikt i reformen.

Insyn i lönesättningen

STTK har föreslagit större insyn i lönesättningen så att en representant för personalen på arbetsplatsen får kännedom om de specificerade löneuppgifterna för hela personalen inklusive alla lönedelar. En öppnare information om lönerna skulle göra det möjligt att rätta till ogrundade löneskillnader på arbetsplatserna.