Hur påverkar vi?

Vår uppgift är att påverka överallt där beslut som gäller medlemmarnas välfärd och livskvalitet fattas.
Vi bedriver intressebevakning inom avtalsverksamheten, genom att påverka det samhälleliga beslutsfattandet och genom att delta i utvecklandet av lagstiftningen. Vi är en reformvänlig och politiskt pluralistisk organisation som aktivt samarbetar med olika samhällsaktörer. Vi stöder inte partipolitiska åtgärder ekonomiskt, och öppenhet i lobbyverksamhet är ett viktigt värde för oss.

Genom debatt

Insynen i beslutsfattandet i Finland är exceptionellt god jämfört med resten av världen. Den gör det möjligt att föra en bred debatt i vårt samhälle. STTK vill, i samarbete med andra aktörer, föra en debatt om alla de stora frågor som berör medlemmarna, såsom den åldrande befolkningen, den internationella rekryteringen och klimatförändringen. Utöver debatt vill vi erbjuda information, olika verktyg och lösningar till stöd för beslutsfattandet.

Avtala tillsammans

Avtalen föregås av förhandlingar där varje part arbetar för sina mål. Det förhandlingsresultat som uppnåtts är alltid en kompromiss mellan dessa mål. Med samarbete uppnås ändå fler och mer långsiktiga resultat än vad någon part kan åstadkomma ensam.

Ihmiset sopimassa

Finland är ett avtalssamhälle, där man söker ett så stort engagemang som möjligt för beslut i många frågor som är centrala för samhällsutvecklingen. Inom ramen för trepartsöverenskommelsen förbinder sig representanterna för löntagarorganisationerna, arbetsgivarorganisationerna och landets regering att främja gemensamt förhandlade mål.

Nära varje arbetstagare

De representanter för personalen som valts på arbetsplatserna, såsom förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige, är aktivt med i utvecklingen av arbetsgemenskaperna tillsammans med arbetsplatsens ledning. De är representanter som valts av arbetstagarna själva och som har en direkt länk till den egna fackföreningen. Personalrepresentanter kan också kallas ”arbetslivsdatabaser”, eftersom de känner till arbetsvillkoren inom sitt område som sina egna fickor.

Stark regional verksamhet

STTK:s lokala och regionala verksamhet samlar aktörer som arbetar inom olika fackområden. Dess uppgift är att påverka utvecklingen av en mångsidig och hållbar näringsstruktur i olika delar av Finland, så att det även i framtiden finns tillräckligt med arbete för finländarna. Alla frågor som berör medlemmarnas vardag, såsom boende, välfärdstjänster, utbildning, förebyggande av marginalisering eller till exempel trafikpolitik, omfattas också av påverkansarbetet.

Internationell påverkan

Beslut som gäller oss fattas allt oftare utanför Finlands gränser. Till exempel en stor del av arbetsavtalslagarna tillkommer i EU. På EU-nivå produceras i allt högre grad också bindande avtal eller rekommendationer som styr verksamheten. STTK samarbetar internationellt, med särskild betoning på intressebevakningen i Europa och närliggande områden, men även globalt. Genom samarbetet säkerställer vi en större påverkan i för oss centrala mål.

Maria-Haggman