Studerandeverksamhet

Intressebevakningen för studerande och unga görs av STTK-Studenter. Deras ordförande arbetar på STTK:s kontor tillsammans med sakkunniga och jurister och för in ungas och studerandes perspektiv i STTK:s dagliga verksamhet. Ordföranden för STTK-Studenter hör med närvaro- och yttranderätt till STTK:s styrelse.

Saana Simonen

STTK-Studenter ordnar gemensam verksamhet för ungdoms- och studerandeaktörerna i STTK:s medlemsorganisationer. Vid den årliga Vaikuttajavalmennus (påverkansträning) fungerar toppsakkunniga och beslutsfattare inom det finländska arbetslivet som utbildare. En ung person som deltagit i påverkansträningen får god beredskap för att sköta ansvarsfulla förtroendeuppdrag.

Varje år arrangeras Vaikuttajafoorumi för personer som har deltagit i påverkansträningen. Vaikuttajafoorumi samlar unga influerare från STTK:s medlemsförbund och STTK-Studenter. Under forumet väljs STTK-Studenters presidium.

Andra studerande- och ungdomsorganisationer är viktiga samarbetspartner för STTK-Studenter. Samarbete sker till exempel mellan unga och studerande i kampanjer för att rösta i anslutning till val. Ett viktigt tema för STTK-Studenter är att öka de ungas arbetslivskunskap och att i samarbete med andra organisationer försöka nå ut till så många ungdomar som möjligt som behöver hjälp redan under studietiden. STTK:s Työelämään-material har utarbetats i samarbete med de unga.

Ungdomars och studerandes röst i samhället

STTK-Studenter är en aktiv samhällsdebattör, för vilken rättvisa mellan generationerna är kärnan i all påverkan. Välmående finländare oberoende av ålder och livssituation är det gemensamma målet för STTK och STTK-Studenter. Arbetslivet måste vara rättvist, jämlikt och meningsfullt för en ung person som börjar sin yrkeskarriär.

Rättvisa i arbetslivet innebär att även den unga personen har rätt till arbete och orkar arbeta under hela sin yrkeskarriär. Under de senaste åren har STTK-Studenter till exempel aktivt tagit upp frågor som gäller utslagning och psykisk hälsa.

Varje ung person har rätt till utbildning av hög kvalitet. Studierna ska ge en stark grund för att gå ut i arbetslivet och lära sig nya saker. Avgiftsfri utbildning på andra stadiet, en höjning av läropliktsåldern och en studiehandledning med tillräckliga resurser är medel för att utveckla den utbildningsmässiga jämlikheten.

Det är viktigt att finansieringen av pensionssystemet är balanserad och att alla garanteras en tillräcklig pensionsnivå. STTK-Studenter deltar i bedömningen av förändringar i pensionssystemet ur ett perspektiv av rättvisa mellan generationerna.

Presidiet

STTK-Studenters verksamhet leds av ordföranden och två vice ordförande, de kallas presidiet. Ordföranden är studerandenas röst i aktuella samhällsfrågor och ordföranden får stöd i sitt arbete av vice ordförandena.
Ordförandens mandatperiod är ett år. Om ordföranden så önskar kan hen anmäla sig för ytterligare en period. Ordföranden och vice ordförandena väljs på STTK-Studenters årliga valmöte. I år är ordföranden för STTK-Studenter Markus Wright, vice ordförandena heter Sonja Tikkanen och Roosa Hyppölä.