Ett föränderligt arbetsliv

muuttuva-tyoelama

Arbetet har alltid förändrats, men den tekniska utvecklingen har påskyndat förändringen. Arbetet är inte längre tids- och platsbundet och tack vare den nya tekniken utför människorna allt mindre rutinarbete. Användningen av teknik ökar också i arbeten som tidigare inte har betraktats som tekniska branscher. Arbetslivet påverkas förutom av den tekniska utvecklingen bland annat av befolkningens åldrande, växande ojämlikhet, klimatförändringen och urbaniseringen.

Nya sätt att arbeta utmanar traditionella sätt att arbeta. Allt fler sysselsätter sig själva som ensamföretagare, yrkesutövare, frilansare eller stipendiater i stället för att utföra traditionellt lönearbete. Det är allt viktigare att ta hänsyn till ställningen för dem som sysselsätter sig själva när lagstiftningen om arbete och social trygghet utvecklas och sätten att arbeta blir fler.

Förkortning av arbetstiden

Arbetstiden har minskat betydligt under de senaste årtiondena i Finland och andra utvecklade industriländer. Detta har till stor del skett genom att produktiviteten och levnadsstandarden har ökat. Fritiden uppskattas allt mer.

En debatt om arbetstidsförkortning förs i olika industriländer och STTK är för sin del villig att delta i denna debatt även i Finland. Då framgår dess effekter på löner, skatter, pensioner och social trygghet. Denna debatt har betydelse även på grund av att olika former av arbetsliv har blivit vanligare även i Finland, då många inte längre har heltidsanställningar.

Plattformsekonomi

En plattformsekonomi är en affärsmodell som drivs via Internet och där ett företag erbjuder en plattform där privatpersoner eller företag kan sälja produkter eller tjänster. Plattformsekonomin har gjort det möjligt att effektivisera flera tjänster, men samtidigt har den ofta lett till en mer osäker ställning för löntagarna i arbetslivet. Detta har lett till att exempelvis nollarbetsavtal och arbetsgivarnas användning av dem har tagits upp till debatt.

Olika sätt att arbeta

Förändringarna i arbetslivet kommer sannolikt att leda till att allt fler sysselsätter sig som ensamföretagare eller frilansare vid sidan av det traditionella lönearbetet. Samtidigt blir deltidsarbete eller visstidsanställningar allt vanligare, särskilt inom vissa sektorer. Även distansarbete har etablerat sig som en del av många finländares arbetsliv.

Olika sätt att arbeta ger många arbetstagare goda möjligheter att arbeta vid sidan av till exempel studierna, eller annars på ett sätt som passar den egna livssituationen. Vi måste ändå säkerställa att detta inte sker mot människors vilja. Människorna måste kunna planera sitt liv, där arbetslivet och den tryggade försörjningen spelar en viktig roll.

Nolltimmarsavtal och begränsningarna i avtal med varierande arbetstid skyddar inte tillräckligt arbetstagarnas ställning. Därför ska anställningsskyddet enligt arbetsavtalslagen förbättras och arbetstidens stabilitet regleras genom lag. En arbetstagare som arbetar deltid måste ha bättre möjligheter att ta emot annat arbete än vad som är fallet i dag.

Det är också allt viktigare att ta hänsyn till alla löntagares ställning i fråga om att utveckla lagstiftningen om arbete och social trygghet när sätten att arbeta blir fler.