STTK: Ökad familjeledighet bland män skulle minska lönegapet mellan könen

Att få män att vara mer på familjeledigt skulle vara en effektiv metod att jämna ut löneklyftan mellan män och kvinnor. Löneskillnaden är ett av de svåraste jämställdhetsproblemen i det finländska arbetslivet.

För att påminna om lönegapet firar STTK Kvinnornas lönedag den 31 oktober tillsammans med Kvinnoorganisationerna i samarbete NYTKIS och Kvinnoorganisationernas centralförbund.

– Kvinnorna använder fortfarande merparten av de långa familjeledigheterna. Om männens andel gick upp, skulle det öka arbetsåren bland kvinnorna och samtidigt förbättra löneutvecklingen och möjligheterna att avancera i karriären, säger STTK:s jurist Anja Lahermaa.

År 2013 tog männen ut 8,7 procent av dagarna med familjedagpenning. År 2012 var motsvarande siffra 8,7 procent.

– Ökningen är sorgligt liten om man tar i beaktande att pappaledigheten ökade till 54 vardagar från och med 2013. Det verkar som om pappor ännu inte vaknat till att utnyttja det reformerade familjeledighetssystemet som förbättrar pappornas möjligheter att vårda ett litet barn hemma, säger Lahermaa.

Enligt STTK behöver familjerna omfattande information om det förnyade familjeledighetssystemet, av de 54 pappaledighetsdagarna som kvoterats för pappor och möjligheten att dela familjeledighetsdagar mellan föräldrarna. Därtill behövs också en attitydförändring.

– Familjeledigheten är båda föräldrars rätt och glädje. Ju jämlikare familjeledigheten fördelas, desto bättre förverkligas jämlikheten både hemma och i arbetslivet. Att vårdansvaret delas mellan föräldrarna gynnar också barnet. Det borde finnas tillräckligt med information tillgängligt om möjligheterna för att uppmuntra familjerna, säger Lahermaa.

Kvinnors lönebetalning upphör den 31 oktober

STTK följer upp löneskillnaden mellan män och kvinnor genom att ordna Kvinnornas lönedag den 31 oktober. Tidpunkten för dagen beror på hur löneskillnaden mellan män och kvinnor utvecklats. Enligt Statistikcentralen inkomstnivåindex under det andra kvartalet är kvinnornas lön i genomsnitt 83,1 procent av männens lön. På årsnivå betyder det att kvinnornas lön betalats ut fram till slutet av oktober. Kvinnorna arbetar därmed resten av året ”utan lön”.

– Det finns många orsaker till det ogrundade och oförklarliga löneskillnaden mellan män och kvinnor. Lönerna är högre i mansdominerade än i kvinnodominerade branscher, kvinnor får i genomsnitt lägre lön för samma arbete jämfört med sina manliga kolleger, kvinnor avancerar långsammare i karriären jämfört med män och kvinnor stannar hemma för att vårda barn under en längre tid jämfört med män. Man bör ändå inte ge upp, utan problemet bör rättas till.

– För att rätta till problemet kan man inte undvika att tala om pengar, men man måste också utnyttja andra metoder, till exempel en jämlikare fördelning av familjeledigheterna, säger Lahermaa.

STTK ordnar kvinnornas lönedag i samarbete med Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS och Kvinnoorganisationernas centralförbund och dess medlemsorganisationer.

Olika evenemang kommer att ordnas runtom i Finland för att påminna om löneskillnaden.

Tilläggsuppgifter: Anja Lahermaa, tel. 040 828 6845. En lista över regionala evenemang och kontaktpersoner: sttk.fi/naistenpalkkapaiva

Senaste artiklarna

22.11.2023

NFS uttryckte oro över inskränkningar i arbetstagarnas rättigheter i Finland

15.11.2023

Strejkvarsel gällande åländska förbindelsefartygstrafiken, som drivs av EW Finland Oy och Kalbåda Shipping Oy fungerar som arbetsgivare

14.11.2023

STTK: Konflikterna och störningarna på arbetsmarknaden blir djupare

16.10.2023

STTK och medlemsförbunden ordnar en demonstration den 18 november

13.10.2023

STTK:s utredning:Finländarna utdömer skärpningen av villkoren för inkomstrelaterat utkomstskydd – utbildning är den viktigaste åtgärden att öka sysselsättningen

12.10.2023

FFC, Akava och STTK: Betänkandet från arbetsgruppen för arbetsfredsfrågor är ensidigt och förbättrar inte arbetsfreden

25.9.2023

Finlands Maskinbefälsförbund och dess medlemmar deltar i löntagarorganisationernas missnöjesyttringar

19.9.2023

STTK: Regeringsprogrammet är ett jargongprogram