Villkoren för alterneringsledighet ändras

En trepartsarbetsgrupp har kommit överens om ändringar gällande villkoren för alterneringsledighet. Ändringarna ska enligt planerna träda i kraft hösten 2014.

I fortsättningen kan enbart personer som varit minst 16 år i arbetslivet ta alterneringsledigt. Den övre åldersgränsen för att ta alterneringsledigt är tre år före den lägsta gränsen för pensionsåldern.

Alterneringsledigheten är minst 100 och högst 360 dagar. Det är möjligt att indela tiden i perioder under två år.

I fortsättningen förutsätts att vikarien varit arbetslös i minst 90 dagar. När arbetslöshetens längd räknas beaktas de 14 månader som föregått vikariatet. För personer under 25 år, nyligen utexaminerade under 30-åringar och över 55-åringar tillämpas samma villkor som nu, det vill säga att en enda dag av arbetslöshet räcker för dem för att kunna bli vikarie.

Man kommer att följa upp vilken inverkan de nya villkoren haft och hur väl målen som man satt upp nåtts två år efter att ändringarna trätt i kraft. De nuvarande villkoren följs om alterneringsledighetsavtalet gjorts före de nya villkoren trätt i kraft och alterneringsledigheten börjar senast 31.12.2014. Reformen ska enligt planerna träda i kraft hösten 2014.

STTK:s intressebevakningschef Minna Helle säger att lösningen inte var lätt för STTK. Hon anser ändå att det är bra att alterneringsledighetssystemet bevaras, eftersom regeringen haft som mål att slopa systemet helt.

– Alterneringsledigheten förblir ett verkligt alternativ för dem som överväger det. Ersättningsnivån försämras inte och de särskilda villkoren för bland annat personer under 25 år hjälper unga att komma in i arbetslivet, säger Minna Helle.

– Den nya modellen kan ändå göra att det blir svårare att hitta vikarie bland annat inom social- och hälsovårdsbranschen. Det är sådana STTK-branscher där man använder mycket alterneringsledigt. Jag hoppas att uppföljningsperioden på två år visar om det finns branscher där det blir svårt eller till och med omöjligt att ta ut alterneringsledigt.

STTK:s styrelse behandlade alterneringsledighetsfrågan den 12 mars och godkände de förändringar som föreslagits.

Senaste artiklarna

25.9.2023

Finlands Maskinbefälsförbund och dess medlemmar deltar i löntagarorganisationernas missnöjesyttringar

19.9.2023

STTK: Regeringsprogrammet är ett jargongprogram

13.9.2023

Nordens Fackliga Samorganisation söker en Policy Officer/Utredare till Stockholm

12.9.2023

Vi sammanställde regeringsprogrammets effekter på anställdas rättigheter och utkomst

4.9.2023

Fackliga ledare sammanträdde för att utvärdera regeringens reformer inom arbetslivet och den sociala tryggheten

16.8.2023

STTK:s styrelse: Omöjligt att lita på trepartsmodellens riktighet

15.6.2023

STTK:s styrelse: Anpassningsåtgärderna måste stödja tillväxten

8.6.2023

STTK:s svar på SFP:s partidagsmotioner