Kohti EU-vaaleja

Seuraavat Euroopan parlamentin vaalit järjestetään 9.6.2024. STTK:n näkemys on, että Euroopan unionia on kehitettävä demokraattisten valtioiden yhteisönä, oikeudenmukaisilla sisämarkkinoilla ja varmistamalla työntekijöiden hyvinvointi.

STTK:n tavoitteet Euroopan parlamentin vaaleihin 2024

Työllisyyttä ja hyvinvointia on edistettävä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Sisämarkkinoiden oikeudenmukaisuutta rakennetaan yhteisellä vähimmäislainsäädännöllä. Vahva ja yhtenäinen EU on Suomelle tärkeä myös turvallisuuspoliittisista syistä.

Euroopan parlamentin vaalit 2024

1. EU:n on oltava jatkossakin demokraattisten valtioiden yhteisö

 • Vahva EU edistää turvallisuutta, demokratiaa ja ihmisoikeuksia Euroopassa ja maailmalla. Se luo suomalaisille palkansaajille taloudellista vakautta ja hyvinvointia.
 • EU:n päätöksenteon tulee olla avointa, demokraattista ja niin lähellä kansalaista kuin mahdollista.
 • Euroopan unionia on vahvistettava ja rakennettava arvoihin perustuen sekä sisäisesti että unionin laajentuessa. Tarvitaan myös keinoja puuttua yhteisten arvojen vastaiseen politiikkaan.
 • Kauppasopimukset ovat tärkeitä Euroopan taloudelle ja työllisyydelle. Sopimuskumppanien on sitouduttava työntekijöiden perusoikeuksiin ja kestävän kehityksen periaatteisiin.
 • Yrityksillä on tärkeä rooli työelämän ihmisoikeuksien toteuttamisessa. Yrityksiä velvoittavalla EU-sääntelyllä ennaltaehkäistään ihmisoikeusloukkauksia ja korjataan haitallista toimintaa.

2. EU:n luotava vakautta talouteen ja varmistettava reilut pelisäännöt

 • EU:n yhteisiä varoja on kehitettävä tulevaisuudessa oikeudenmukaisesti ja kestävästi. Haitallisen verokilpailun ehkäisemiseksi tarvitaan jatkossakin jäsenmaiden yhteisiä toimia.
 • EU:n on pidettävä kiinni tavoitteesta olla hiilineutraali 2050 mennessä. Vihreä siirtymä ja irtautuminen fossiilienergiasta on toteutettava oikeudenmukaisesti kestävän kehityksen periaatteet ja työllisyys huomioiden. Siirtymässä on huolehdittava muutosturvasta, kun tarvitaan osaamisen päivittämistä, uudelleenkoulutusta tai työpaikan vaihtoa.
 • Vihreää siirtymää on edistettävä teknologianeutraalisti varmistaen, että se ei aja teollisuudenaloja pois Euroopasta matalammin säänneltyihin talouksiin.
 • Eurooppa tarvitsee yhteisen investointisuunnitelman sekä vahvaa ja ennakoivaa teollisuuspolitiikkaa laadukkaiden teollisuustyöpaikkojen turvaamiseksi.
 • Digitalisaation ja tekoälyn sääntelyllä on luotava oikeudenmukaiset puitteet tulevalle kehitykselle.

3. Sosiaalista ulottuvuutta kehitettävä ja sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanoa jatkettava

 • Työmarkkinaosapuolten valmiuksia osallistua työehtosopimusneuvotteluihin on edistettävä ja työehtosopimusten kattavuutta lisättävä koko EU:ssa.
 • Sosiaalidialogin eli työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun toimintamuotoja on kehitettävä.
 • Työelämän ja tasa-arvon vähimmäislainsäädännöllä on turvattava työntekijöiden oikeuksia ja hyvinvointia.
 • Työntekijöiden työolot ja oikeussuoja etätyössä sekä oikeus olla tavoittamattomissa on turvattava.
 • Alustavälitteistä työtä tekevien oikeussuoja, työolot ja ehdot on turvattava.
 • Työntekijöiden oikeudet ja yksityisyyden suoja on varmistettava digitalisaatioon ja tekoälyyn liittyvässä lainsäädännössä.
 • Työn psykososiaalisen kuormituksen hallinnan sääntelyä on kehitettävä.
 • Kaikille työntekijöille on turvattava aito mahdollisuus osaamisen päivittämiseen, uudelleenkouluttautumiseen ja alan vaihtamiseen.
 • Reilut työvoiman liikkuvuuden ehdot on turvattava ja työvoiman polkumyynti estettävä.
 • Sosiaaliturvaa ja työeläkkeitä koskeva lainsäädäntö on säilytettävä kansallisessa toimivallassa.

Lisätietoja:

Maria Häggman
kansainvälisten asioiden päällikkö

#Euroopan unioni

Tiedote

STTK toivoo uusilta mepeiltä yhteistyötä palkansaajien suuntaan

Antti Palola | 10.6.2024

Euroopan parlamentin uudet edustajat on valittu ja STTK:n hallitus onnittelee kaikkia Suomen uusia meppejä.─ Uudet edustajamme ovat kokeneita... Lue lisää

Blogi

Käytä ääntäsi paremman työelämän puolesta

Minna Ahtiainen | 7.6.2024

Vaikka paljon hyvää työtä sosiaalisen Euroopan puolesta on tehty, työ ei ole valmis. Yhtäläisten mahdollisuuksien, oikeudenmukaisten työolojen, sosiaalisen... Lue lisää

Blogi

EU tarvitsee yhteisen teollisuusrahaston

Patrizio Lainà | 5.6.2024

On epäjohdonmukaista ajaa tiukkoja finanssipolitiikan sääntöjä ja talouskuria, vaatia paluuta vanhaan valtiontukipolitiikkaan ja vastustaa EU:n teollisuusrahastoa. Kaikelle ei... Lue lisää