STTK:s mål i Europaparlamentsvalet

Nästa Europaparlamentsval ordnas den 9 juni 2024. STTK anser att Europiska unionen bör utvecklas som samarbete mellan demokratiska stater för att skapa en rättvis inre marknad och främja arbetstagarnas välfärd.

Vi vill att EU ska främja välfärden och sysselsättningen på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. EU:s gemensamma minimilagstiftning skapar rättvisa regler på den inre marknaden. Ett starkt och enhetligt EU är viktigt för Finland även av säkerhetspolitiska skäl.

Euroopan parlamentin vaalit 2024

1. EU bör vara en union för demokratiska stater även framöver

 • Ett starkt EU främjar säkerheten, demokratin och mänskliga rättigheter i Europa och i världen. EU skapar ekonomisk stabilitet och välfärd för finländska löntagare.
 • EU:s beslutsfattande bör vara transparent, demokratiskt och utövas så nära medborgarna som möjligt.
 • Europeiska unionen bör stärkas och byggas utifrån värderingar både internt och när unionen utvidgas. Det behövs också metoder för att ingripa i politik som strider mot de gemensamma värderingarna.
 • Handelsavtal är viktiga för Europas ekonomi och sysselsättning. Avtalsparterna bör förbinda sig till arbetstagarnas grundläggande rättigheter och principerna för hållbar utveckling.
 • Företagen spelar en viktig roll i implementeringen av de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. Förpliktande EU-reglering av företagsverksamhet förebygger kränkningar av mänskliga rättigheter och ingriper i skadlig verksamhet.

2. EU skapar ekonomisk stabilitet och säkerställer rättvisa spelregler

 • EU:s gemensamma medel bör utvecklas på ett rättvist och hållbart sätt. Förebyggande av skadlig skattekonkurrens kräver även framöver gemensamma åtgärder av medlems-länderna.
 • EU bör hålla fast vid målet att vara koldioxidneutralt fram till 2050. Den gröna omställningen och utfasningen av fossila råvaror bör ske rättvist med beaktande av principerna för hållbar utveckling och sysselsättningen. Om omställningen kräver uppdatering av kompetens, omskolning eller byte av arbetsplats bör omställningsskyddet säkerställas.
 • Den gröna omställningen bör främjas på ett teknikneutralt sätt som säkerställer att industrier inte lämnar Europa för att etableras i länder med en svagare reglering.
 • Europa behöver en gemensam investeringsplan samt en stark och proaktiv industripolitik för att trygga högkvalitativa arbetsplatser inom industrin.
 • Reglering av digitalisering och artificiell intelligens behövs för att skapa rättvisa ramar för den framtida utvecklingen.

3. Den sociala dimensionen bör utvecklas och implementeringen av pelaren för sociala rättigheter fortsätta

 • Arbetsmarknadsparternas beredskap att delta i kollektivavtalsförhandlingar bör främjas och kollektivavtalens täckning utökas i hela EU.
 • Den sociala dialogen mellan arbetsmarknadens parter bör utvecklas.
 • Arbetstagares rättigheter och välfärd bör tryggas genom minimilagstiftning i arbetslivet och om jämställdhet.
 • Anställdas arbetsvillkor och rättsskydd vid distansarbete och rätten att vara frånkopplad bör tryggas.
 • Rättsskyddet, arbetsförhållandena och -villkoren behöver tryggas för personer som utför plattformsarbete.
 • Arbetstagares rättigheter och integritetsskydd måste säkerställas i lagstiftningen om digitalisering och artificiell intelligens.
 • Regleringen kring arbetets psykosociala belastning behöver utvecklas.
 • Alla arbetstagare bör ha en genuin möjlighet att uppdatera sin kompetens, omskola sig och byta bransch.
 • Rättvisa villkor för arbetskraftens rörlighet behöver tryggas och arbetskraftsdumpning förhindras.
 • Lagstiftning som berör socialförsäkrings- och arbetspensionsfrågor bör förbli nationell kompetens.

Mer information:

Maria Häggman

Chef för internationella ärenden