Lausunto syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Ehdotetulla asetuksella pantaisiin osaltaan täytäntöön työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2022/43, jonka tarkoituksena on vahvistaa työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelua.

STTK pitää kannatettavana, että ehdotetut muutokset parantavat työntekijöiden suojelun tasoa lisääntymisterveydelle vaarallisten tekijöiden osalta. STTK kuitenkin huomauttaa, että asetuksen nimessä olisi selvyyden ja yhdenmukaisuuden (vrt. 715/2001) vuoksi syytä olla mainittuna sana ”työssä”.

Koska työpaikoilla, joilla käsitellään tai esiintyy syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia tai lisääntymisterveydelle vaarallisia tekijöitä, on syytä arvioida työn soveltuvuus myös raskaana oleville tai imettäville työntekijöille, olisi olennaista, että soveltamisalaa koskevaan pykälään lisättäisiin huomautus siitä, että kyseisten työntekijöiden suojelemisesta säädetään erikseen.

STTK katsoo, että 13 §:n osalta vaatimuksia voitaisiin vielä tarkentaa hygienian ja ilmanvaihdon osalta. Suojelua voitaisiin vahvistaa laatimalla tarkempaa säätelyä vaarallisten aineiden leviämisen estämiseksi puutteellisen ilmanvaihdon vuoksi sekä esimerkiksi suojavälineiden, vaatteiden ja kenkien tai hiusten ja ihon välityksellä.

STTK huomauttaa, että 14 § tulisi tarkentaa siltä osin, että työnantajalla on velvollisuus teettää altistumismittauksia – ei kuitenkaan tehdä niitä, sillä tyypillisesti mittaukset tekee työterveyshuolto.

STTK pitää tärkeänä, että työntekijöiden tiedottamista kemiallisista riski- ja vaaratekijöistä työssä tehostetaan samassa yhteydessä, kun sääntelyä muutetaan ja tarkennetaan. Tiedottamisessa on tärkeää ottaa huomioon myös sellaiset työntekijäryhmät, jotka eivät työpaikalla ole suorassa yhteydessä vaaraa aiheuttaviin aineisiin. Esimerkiksi tehdasolosuhteissa konttorissa työskentelevillä ei välttämättä ole tietoa tehtaalla käsiteltävistä syöpävaarallisista aineista.  

Olennaista on, että perehdytyksessä ja ohjauksessa työntekijöille muodostuu kattava käsitys ja ymmärrys siitä, minkälaisten kemiallisten tekijöiden kanssa nämä ovat tekemisissä, mitä vaaroja aineiden käsittelyyn liittyy ja kuinka näitä vaaroja voidaan välttää. Lisäksi on tärkeää, että lainsäädäntömuutoksista tiedotetaan kattavasti työpaikkojen lisäksi myös työterveyshuollon palveluntarjoajille.

Lisätietoa STTK:ssa: Ida Nummelin

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue