Lausunto yleissopimukseen ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta; Suomen kolmas valvontakierros

STTK:n lausunto ulkoministeriölle

STTK pitää hallituksen tekemiä toimia yleissopimuksen implementoimiseksi oikean suuntaisina.

STTK pitää erillisen poliisiryhmän asettamista, lainsäädännön muutoksia ja vahvistettua koordinaatiota tervetulleina panostuksina. Ihmiskaupan ja siihen liittyvien ilmiöiden tutkiminen vaatii kuitenkin edelleen resursseja ja tiivistettyä yhteistyötä eri viranomaisten ja toimijoiden kesken. Työelämän puolella on edelleen tarvetta työpaikkatarkastuksiin kohdennetuille pysyville resursseille erityisesti aloilla, joilla työvoiman hyväksikäyttöä tunnetusti esiintyy.   

Oikeussuojan saatavuuteen ja tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin liittyen STTK haluaa painottaa, että oikeussuojaa olisi edelleen kehitettävä niissä tapauksissa, joissa työlupa perustuu työsopimukseen. Oikeusprosessien pituus ja korvausten hakeminen voivat olla kohtuuttoman vaikeita uhrille. Tämän takia tulisi harkita ammattiliitoille oikeutta nostaa siviilikanteita alipalkkaus- tai muissa hyväksikäyttötilanteissa. (Kysymykset kohta 2 ja 3, Artikla 15, Legal assistance and free legal aid, sekä Compensation to perpetrators) Maakohtaiseen seurantaan liittyen haluamme edelleen painottaa eri sektorien ja työntekijäryhmien koulutuksia, jossa opitaan tunnistamaan ihmiskaupan piirteitä. STTK näkee kansalaisyhteiskunnan ja ammattiliittojen roolin keskeisenä ihmiskaupan uhrien löytämisessä ja tukemisessa ja tämän tulisi myös näkyä osana ennaltaehkäisemistyötä ja yleissopimuksen seurantaa.

Maria Häggman
STTK ry

Ajankohtaista

8.6.2023

Toimihenkilöliitto Erto: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle saavutettiin neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

SuPer: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Jyty: Yksityisellä sosiaalipalvelualalla saavutettiin neuvottelutulos – työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Tehy: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos, meneillään olevat työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Pro lahjoittaa Ukrainan tulva-alueen uhrien avuksi 20 000 euroa

Lue
8.6.2023

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
8.6.2023

Tasa-arvotoimista kasvua

Lue
8.6.2023

STTK:n vastauksia Vihreiden puoluekokousaloitteisiin

Lue