Lausunto yleissopimukseen ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta; Suomen kolmas valvontakierros

STTK:n lausunto ulkoministeriölle

STTK pitää hallituksen tekemiä toimia yleissopimuksen implementoimiseksi oikean suuntaisina.

STTK pitää erillisen poliisiryhmän asettamista, lainsäädännön muutoksia ja vahvistettua koordinaatiota tervetulleina panostuksina. Ihmiskaupan ja siihen liittyvien ilmiöiden tutkiminen vaatii kuitenkin edelleen resursseja ja tiivistettyä yhteistyötä eri viranomaisten ja toimijoiden kesken. Työelämän puolella on edelleen tarvetta työpaikkatarkastuksiin kohdennetuille pysyville resursseille erityisesti aloilla, joilla työvoiman hyväksikäyttöä tunnetusti esiintyy.   

Oikeussuojan saatavuuteen ja tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin liittyen STTK haluaa painottaa, että oikeussuojaa olisi edelleen kehitettävä niissä tapauksissa, joissa työlupa perustuu työsopimukseen. Oikeusprosessien pituus ja korvausten hakeminen voivat olla kohtuuttoman vaikeita uhrille. Tämän takia tulisi harkita ammattiliitoille oikeutta nostaa siviilikanteita alipalkkaus- tai muissa hyväksikäyttötilanteissa. (Kysymykset kohta 2 ja 3, Artikla 15, Legal assistance and free legal aid, sekä Compensation to perpetrators) Maakohtaiseen seurantaan liittyen haluamme edelleen painottaa eri sektorien ja työntekijäryhmien koulutuksia, jossa opitaan tunnistamaan ihmiskaupan piirteitä. STTK näkee kansalaisyhteiskunnan ja ammattiliittojen roolin keskeisenä ihmiskaupan uhrien löytämisessä ja tukemisessa ja tämän tulisi myös näkyä osana ennaltaehkäisemistyötä ja yleissopimuksen seurantaa.

Maria Häggman
STTK ry

Ajankohtaista

24.5.2024

Monimuotoisiin perheisiin kohdistuva syrjintä huomioitava lainsäädännössä 

Lue
23.5.2024

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotinen suunnitelma

Lue
22.5.2024

Jytyn liittovaltuusto: Suomen on edistettävä pikaisesti palkka-avoimuusdirektiivin saattamista lainsäädäntöön – ”Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä minimiin”

Lue
22.5.2024

Raskaus- ja perhevapaa ei oikeuta työnantajaa palkkasyrjintään 

Lue
21.5.2024

Tehyyn tulee paljon yhteydenottoja raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä

Lue
21.5.2024

Yksinkertaistamisen sijaan EU:n uudet finanssipolitiikan säännöt monimutkaistuvat 

Lue
20.5.2024

SAK, STTK, SEL ja Pro: Leipomotyölain kumoaminen lisää alan terveysriskejä ja alentaa ansioita

Lue
20.5.2024

Hallituksen “tehokkaat” kitkemiskeinot lisäävät raskaus- ja perhevapaasyrjintää 

Lue