harmaa talous

Harmaa talous on taloudellista toimintaa, jossa pyritään saamaan taloudellista hyötyä laiminlyömällä lakisääteisiä velvoitteita, kuten veroja, eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksuja tai tullimaksuja. Harmaata taloutta voi olla myös muu velvoitteiden laiminlyöminen tai väärän tiedon antaminen.

Yksi harmaan talouden yleinen muoto on työperäinen hyväksikäyttö, työntekijöiden alipalkkaus tai niin alhainen yrittäjälle maksettava työkorvaus, että yrittäjällä ei ole mahdollisuutta julkisten velvoitteiden hoitoon. Alipalkkauksella tarkoitetaan alalla sovellettavan työehtosopimuksen mukaisen vähimmäispalkan alittavan palkan maksamista Työperäiseen hyväksikäyttöön voi kytkeytyä myös ihmiskaupan muotoja.

Harmaata taloutta on myös sellaisen alihankkijan käyttäminen tai vuokratyön teettäminen, jossa velvoitteista ei ole huolehdittu. Monilla aloilla alihankintaketjut voivat olla pitkiä ja valtioiden rajat ylittäviä, jolloin valvontaa on vaikea suorittaa. Se ei kuitenkaan poista toimeksiantajan vastuuta.

Suomessa arviot harmaan talouden ja veronkierron määristä vaihtelevat 10 ja 14 miljardin euron välillä. Se vastaa 5,5–7,5 prosenttia bruttokansantuotteesta ja tarkoittaa noin 4-6 miljardin euron vuosittaisia verojen ja maksujen menetyksiä.
Suomessa on vuodesta 1996 laadittu harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelma, jonka avulla on kehitetty esimerkiksi viranomaisten tiedonvaihtoa valvonnassa ja rikosten tutkinnassa. STTK on mukana toimenpideohjelman ohjausryhmässä.
Talousrikollisuus on esimerkiksi kirjapitovelvollisuuden laiminlyöntiä tai muuta oikeudetonta taloudellista hyötyä tavoittelevaa toimintaa, jossa laiminlyödään lakisääteisiä velvoitteita. Talousrikoksia ovat esimerkiksi verorikokset, velallisen rikokset, yritystoiminnan yhteydessä tehdyt työrikokset sekä ympäristörikokset.

Harmaata taloutta ja talousrikollisuutta torjutaan eri viranomaisten kuten verottajan, poliisin, työsuojeluviranomaisen jne. yhteistyöllä ja tiedonvaihdolla. Monilla aloilla ammattiliitot tekevät työperäiseen harmaaseen talouteen liittyvää valvontaa.

Pimeää työtä tapahtuu kaikilla aloilla, mutta erityisen yleistä se on aloilla, joilla työskentelee paljon ulkomaista työvoimaa. Tämä johtuu siitä, että ulkomainen työntekijä on usein tietämättömämpi omista oikeuksistaan ja työnantajien velvoitteista. Rakennusalalla ja telakoilla jo käytössä olevan työntekijän veronumeron on havaittu ehkäisevän tehokkaasti veronkiertoa ja harmaata taloutta.

Veronumero hillitsee myös alojen alipalkkausta ja ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäyttöä sekä laittomasti, ilman voimassa olevaa työ-tai oleskelulupaa työskentelevien palkkaamista. Veronumerojärjestelmän käytön laajentamista tulisi harkita myös muilla harmaan talouden ja työperäisen hyväksikäytön riskialoilla, kuten palvelu- ja puhtaanapitoalalla, kausityössä, matkailussa sekä liikennemarkkinoilla.

Blogi

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Ville Kirvesniemi | 17.6.2024

Hoivatyötä tehdään maailmalla virallisesti ja epävirallisesti, palkkatyönä ja palkatta. Palkkojen osalta hoivatyö kuuluu usein matalapalkkatöihin. ILOn raportista ilmenee,... Lue lisää

Lausunto

Arviomuistio yritystietojen yleisöjulkisuuden lisäämistä

Samppa Koskela | 1.9.2023

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Työ- ja elinkeinoministeriön arviomuistio yritystietojen yleisöjulkisuuden lisäämisen edellyttämistä lainsäädännön muutostarpeista. Arviomuistiossa ehdotetaan yritystietojen... Lue lisää

Lausunto

Lausunto yleissopimukseen ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta; Suomen kolmas valvontakierros

Maria Häggman | 5.9.2022

STTK:n lausunto ulkoministeriölle STTK pitää hallituksen tekemiä toimia yleissopimuksen implementoimiseksi oikean suuntaisina. STTK pitää erillisen poliisiryhmän asettamista, lainsäädännön... Lue lisää

Blogi

Kevyt- ja yksinyrittäjyyden kasvu kytköksissä harmaan talouden vahvistumiseen

Taina Vallander | 1.6.2022

Harmaaksi taloudeksi nimitetään sellaista laillista liiketoimintaa, jossa kierretään lakisääteisiä maksuja ja velvoitteita. Näin pyritään aikaansaamaan epäreilua liikevoittoa, ja... Lue lisää

Lausunto

HE eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönottamiseksi

Seppo Nevalainen | 9.5.2022

STTK:n lausunto valtiovarainministeriölle STTK ry kannattaa taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönottoa. Taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönotolla on monia myönteisiä vaikutuksia.... Lue lisää

Blogi

Älä teetä pimeää remonttia – harmaan talouden torjunta kuuluu kaikille

Taina Vallander | 12.6.2020

Hallitus hyväksyi eilisessä istunnossaan päivitetyn strategian ja toimenpideohjelman harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumiseksi. Ne ovat jatkoa edellisille, vuonna... Lue lisää