Työllisyys ja verotus eivät ole ristiriidassa

Kirjoittaja:

Patrizio Lainà

pääekonomisti

Profiili

Taloustieteessä on perinteisesti ajateltu, että korkea työllisyys ja korkea verotus ovat ristiriidassa keskenään. Näin ehkä olisikin, jos verotus olisi pelkkä kustannus, ja verotulot häviäisivät mustaan aukkoon. Kun huomioidaan myös verotulojen käyttö, yhteys kääntyykin päälaelleen. Verotuloilla on mahdollisuus tukea työllisyyttä.

Pohjoismaissa on tunnetusti korkeat veroasteet, mutta samalla myös korkea työllisyys. Alla olevien kuvioiden perusteella työllisyysasteiden ja työllistymisveroasteiden välillä näyttäisi olevan pääasiassa positiivinen korrelaatio OECD-maissa – ei negatiivinen, kuten yleensä talousteoriassa oletetaan. Työllistymisveroaste kuvaa verotulojen kasvua ja tulonsiirtojen pienentymistä henkilön työllistyessä.

Kuvioista käy ilmi, että korkeat työllistymisveroasteet ovat yhteydessä korkeaan työllisyyteen. Samansuuntainen korrelaatio havaitaan, jos tarkastellaan kokonaisveroasteen ja työllisyysasteen yhteyttä.

Tästä ei voi suoraan vetää johtopäätöstä, että korkeat veroasteet johtaisivat automaattisesti korkeaan työllisyyteen. Sellaisen johtopäätöksen voi kuitenkin turvallisesti vetää, että korkeat veroasteet eivät ole este korkealle työllisyydelle.

Työllisyyden ja verotuksen positiivinen yhteys syö pohjaa siltä, että työllisyyttä kannattaisi ensi sijassa nostaa veronkevennyksillä. Tutkimuskirjallisuudessa onkin havaittu, ettei tuloverotuksella ole kovin suurta vaikutusta työn tarjontaan. Lisäksi VATT:n tutkimusjohtajan Essi Eerolan artikkelista käy ilmi, että kokonaisveroasteen ja talouskasvun välillä ei vallitse mitään selkeää yhteyttä (s. 66-71). Kansainvälisessä taloustieteellisessä kirjallisuudessa ja instituutioissa onkin ryhdytty suhtautumaan verotukseen selkeästi aiempaa myönteisemmin.

Työllisyyden ja verotuksen positiivinen yhteys haastaa perinteisempää talousteoreettista näkemystä, jonka mukaan verotus heikentäisi työllisyyttä. Pohjoismaissa ja OECD-maissa laajemminkin on ilmeisesti pystytty ohjaamaan verotuloja tehokkaasti työllisyyden tukemiseen esimerkiksi varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja työvoimapalveluiden muodossa. Työllisyyden nostamisessa on kiinnitettävä veroasteiden sijaan enemmän huomiota verotulojen keräämiseen ja niiden tehokkaaseen käyttöön.

Patrizio Lainà
STTK:n pääekonomisti

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue