Työllisyys ja verotus eivät ole ristiriidassa

Kirjoittaja:

Patrizio Lainà

pääekonomisti

Profiili

Taloustieteessä on perinteisesti ajateltu, että korkea työllisyys ja korkea verotus ovat ristiriidassa keskenään. Näin ehkä olisikin, jos verotus olisi pelkkä kustannus, ja verotulot häviäisivät mustaan aukkoon. Kun huomioidaan myös verotulojen käyttö, yhteys kääntyykin päälaelleen. Verotuloilla on mahdollisuus tukea työllisyyttä.

Pohjoismaissa on tunnetusti korkeat veroasteet, mutta samalla myös korkea työllisyys. Alla olevien kuvioiden perusteella työllisyysasteiden ja työllistymisveroasteiden välillä näyttäisi olevan pääasiassa positiivinen korrelaatio OECD-maissa – ei negatiivinen, kuten yleensä talousteoriassa oletetaan. Työllistymisveroaste kuvaa verotulojen kasvua ja tulonsiirtojen pienentymistä henkilön työllistyessä.

Kuvioista käy ilmi, että korkeat työllistymisveroasteet ovat yhteydessä korkeaan työllisyyteen. Samansuuntainen korrelaatio havaitaan, jos tarkastellaan kokonaisveroasteen ja työllisyysasteen yhteyttä.

Tästä ei voi suoraan vetää johtopäätöstä, että korkeat veroasteet johtaisivat automaattisesti korkeaan työllisyyteen. Sellaisen johtopäätöksen voi kuitenkin turvallisesti vetää, että korkeat veroasteet eivät ole este korkealle työllisyydelle.

Työllisyyden ja verotuksen positiivinen yhteys syö pohjaa siltä, että työllisyyttä kannattaisi ensi sijassa nostaa veronkevennyksillä. Tutkimuskirjallisuudessa onkin havaittu, ettei tuloverotuksella ole kovin suurta vaikutusta työn tarjontaan. Lisäksi VATT:n tutkimusjohtajan Essi Eerolan artikkelista käy ilmi, että kokonaisveroasteen ja talouskasvun välillä ei vallitse mitään selkeää yhteyttä (s. 66-71). Kansainvälisessä taloustieteellisessä kirjallisuudessa ja instituutioissa onkin ryhdytty suhtautumaan verotukseen selkeästi aiempaa myönteisemmin.

Työllisyyden ja verotuksen positiivinen yhteys haastaa perinteisempää talousteoreettista näkemystä, jonka mukaan verotus heikentäisi työllisyyttä. Pohjoismaissa ja OECD-maissa laajemminkin on ilmeisesti pystytty ohjaamaan verotuloja tehokkaasti työllisyyden tukemiseen esimerkiksi varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja työvoimapalveluiden muodossa. Työllisyyden nostamisessa on kiinnitettävä veroasteiden sijaan enemmän huomiota verotulojen keräämiseen ja niiden tehokkaaseen käyttöön.

Patrizio Lainà
STTK:n pääekonomisti

Ajankohtaista

21.2.2024

Hallituksen leikkaukset alentavat toimeentuloa jopa noin 20 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille

Lue
21.2.2024

Lausunto syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä

Lue
20.2.2024

Neuvottelutulos Ahvenanmaan yhteysalusliikenteessä

Lue
19.2.2024

Lausunto ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusluonnoksista

Lue
19.2.2024

Lausunto yliopistojen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusluonnoksista

Lue
16.2.2024

Medianomi Miro Friman vahvistaa STTK:n viestinnän tiimiä

Lue
16.2.2024

Kansainvälisenä naistenpäivänä keskustellaan raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä

Lue
16.2.2024

Työnseisaus 1.3. Ahvenanmaan yhteysalusliikenteessä

Lue