STTK: För att bemöta Finlands utmaningar behövs en handlingskraftig och samarbetsfokuserad regering

En ny regering bildas i Finland, och de partier som för närvarande deltar i regeringsförhandlingarna hade god framgång i riksdagsvalet. STTK:s styrelse betonar att den som partipolitiskt obunden centralorganisation samarbetar med alla partier och vill ha ett gott förhållande till den nya regeringen.

Ordförande Antti Palola önskar en fungerande regering, eftersom Finland står inför stora utmaningar.

– Finland har fastställt som mål att vara klimatneutral under nästa årtionde, därför måste det satsas på den gröna omställningen. Finland grånar och tillgången på arbetskraft, kompetensen och konvergeringen av arbete och arbetstagare måste därför säkerställas. När beslut fattas ska uppmärksamhet fästas vid att ojämlikhet och marginalisering inte ökar. Nedskärningar bör inte göras i finansieringen av de välfärdsområden som inledde sin verksamhet i början av året, eftersom man måste ha tålamod att vänta och se hur reformen av social-, hälso- och räddningsväsendet fungerar.

Extrema åsikter har framförts före valet och i de regeringsförhandlingar som redan nu inletts om exempelvis medlemskapet i Europeiska unionen, invandring och utveckling av arbetslivet och den sociala tryggheten.

– Allt prat om att bryta sig loss från EU är populistiskt nonsens. Finland är beroende av EU och den globala marknaden och ett litet land kan och får inte isolera sig. Vi har ett stort behov av internationell rekrytering, eftersom Finland redan nu skulle stanna upp utan arbetskraft från andra länder, och det finns många områden där det råder brist på arbetskraft. När det gäller frågor kring arbete och social trygghet förutsätter vi traditionell trepartsberedning, säger Palola.

Enligt STTK:s styrelse bör Finlands ekonomi anpassas, men under flera valperioder.

– De som är mest utsatta får inte bli dem som står för kostnaderna. Därför förespråkar vi inte ett försvagat utkomstskydd för arbetslösa. Det mest effektiva med tanke på att öka sysselsättningsgraden är att identifiera kompetensbrister hos arbetslösa och stödja utvecklingen av denna identifiering. Vad gäller balanseringen av ekonomin ger en starkare skattebas resultat.

Palola påpekar att de offentliga finanserna inte ska balanseras genom nedskärningar i arbetspensionerna.

– De ekonomiska problemen har att göra med statens och kommunernas ekonomi, inte med arbetspensionssystemet som är i gott skick.

De senaste fyra åren har visat att Finland, som i princip lever under mycket stabila förhållanden, kan stå inför stora överraskningar.

– Vi har besegrat pandemin och efter Rysslands attack mot Ukraina anslöt vi oss rekordsnabbt till Nato. Ingen vet vad de kommande åren kommer att föra med sig. Det finns en efterfrågan på saklig, samarbetsvillig och förtroendeväckande politik, säger Palola.

Mer information lämnas på STTK av Antti Palola, telefon 040 509 6030.

Senaste artiklarna

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik

14.2.2024

STTK:s Palola: Finland bör förbinda sig till att utveckla arbetstagarnas välbefinnande och ekonomiska stabilitet i EU

1.2.2024

FFC och STTK: Tusentals finländare säger STOP till regeringens planer på att försvaga arbetslivet och välfärden

22.1.2024

Tillkomsten av en arbetsmarknadsmodell förutsätter en rättvis förhandlingsprocess

15.1.2024

FFC och STTK bjuder in till demonstration mot regeringens försämringar

22.11.2023

NFS uttryckte oro över inskränkningar i arbetstagarnas rättigheter i Finland

15.11.2023

Strejkvarsel gällande åländska förbindelsefartygstrafiken, som drivs av EW Finland Oy och Kalbåda Shipping Oy fungerar som arbetsgivare

14.11.2023

STTK: Konflikterna och störningarna på arbetsmarknaden blir djupare