STTK:s styrelse: De offentliga finanserna ska stärkas, men inte på bekostnad av de svagaste

STTK anser att de offentliga finanserna måste stärkas under de följande mandatperioderna. Finansministeriet har idag publicerat en utgifts- och strukturkartläggning samt en skattekartläggning. Det är fråga om en mycket omfattande helhet med förslag på olika nivåer och med olika effekter. STTK:s styrelse diskuterade kartläggningen idag.

Arbetet för att reformera den finländska sociala tryggheten har inletts och en mellanrapport från kommittén för social trygghet har lagts fram. STTK anser att den sociala tryggheten måste utvecklas mer långsiktigt än som ett projekt under en mandatperiod. Finansministeriets rapport har flera förslag som i praktiken skulle försvaga den sociala tryggheten.
─ En planmässig reform av den sociala tryggheten är viktigare än att tänka på enskilda nedskärningar. Utvecklingen som liknar ett lapptäcke är inte ett hållbart sätt att reformera den sociala tryggheten eftersom den bara bestraffar de svagaste. I fokus står en reform av servicesystemet samt en bättre samordning av förmåner och tjänster, betonar ordförande Antti Palola.

STTK betonar betydelsen av finländarnas kompetens och utbildning som hörnsten i vår framgång. De åtgärder som Finansministeriet föreslår skulle öka ojämlikheten och begränsa möjligheter att delta i utbildning i livets olika skeden.
─ Vi lider för närvarande av bristen på yrkeskunniga medborgare, och vid omvälvningen av näringslivsstrukturerna är vi en särskilt oroliga över kompetensbehoven av personer i arbetsför ålder. Det får inte göras nedskärningar i utbildningen eller försvagningar av utbildningsmöjligheterna för personer i arbetsför ålder, säger Palola.

Skattebasen ska utvidgas

STTK tackar Finansministeriet för den skattekartläggning som nu upprättats för första gången och i vilken man bedömer de övergripande effekterna av olika skatteåtgärder.
─ Syftet är att utvidga skattebasen, vilket STTK stöder. Finansministeriet föreslår en höjning av de sänkta mervärdesskattesatserna. STTK anser att det ur ett skattetekniskt perspektiv är motiverat med harmonisering av högre och lägre mervärdesskattesatser. Ändringarna får dock inte minska köpkraften eller öka ojämlikheten. Det är också bra att man har identifierat den styreffekt som minskar skatteintaget för punkt-, trafik- och energibeskattningen och söker hållbara lösningar för den. Reformen av beskattningen av utdelningar från icke-börsnoterade företag skulle också vara en positiv åtgärd.

Mer information lämnas på STTK av Antti Palola, telefon 040 509 6030.

Senaste artiklarna

25.9.2023

Finlands Maskinbefälsförbund och dess medlemmar deltar i löntagarorganisationernas missnöjesyttringar

19.9.2023

STTK: Regeringsprogrammet är ett jargongprogram

13.9.2023

Nordens Fackliga Samorganisation söker en Policy Officer/Utredare till Stockholm

12.9.2023

Vi sammanställde regeringsprogrammets effekter på anställdas rättigheter och utkomst

4.9.2023

Fackliga ledare sammanträdde för att utvärdera regeringens reformer inom arbetslivet och den sociala tryggheten

16.8.2023

STTK:s styrelse: Omöjligt att lita på trepartsmodellens riktighet

15.6.2023

STTK:s styrelse: Anpassningsåtgärderna måste stödja tillväxten

8.6.2023

STTK:s svar på SFP:s partidagsmotioner