Nuorten ääni

STTK-Opiskelijoiden mielestä maailman parhaan koulutusjärjestelmän kasvatit tulevat nyt ja tulevaisuudessa olemaan läsnä ja kehittämässä jokapäiväistä elämää alusta loppuun. Yhdessä halutaan kehittyä ja kehittää rohkeasti, taustoista ja vakaumuksista riippumatta.

Koulutustasosta riippumatta jokainen on arvokas osa yhteiskuntaa.

Nopeasti muuttuva työelämä on nuorten arkea. Muutoksessa elämisen tukeminen ja maailman muuttaminen on toiminnassa vahvasti läsnä. Vaikka STTK-Opiskelijoiden toiminnassa kaiken keskiössä on opiskelija, ei yksikään suomalainen saa jäädä huomiotta. Hyvinvoivat suomalaiset iästä ja elämäntilanteesta riippumatta ovat yhteinen tavoite.

Opintojen tulee tarjota vahva pohja lähteä työelämään oppimaan uutta. Koulutustasosta riippumatta jokainen on arvokas osa yhteiskuntaa. Kaikilla on oltava mahdollisuus menestyä. Maailman paras koulutusjärjestelmä nostaa opiskelijan keskiöön ja kehittää itseään jatkuvasti vahvemmaksi vastaten maailman haasteisiin.

STTK:lainen opiskelija on tulevaisuuden rakentaja. Yhdessä rakennamme oikeudenmukaista Suomea kaikille!

STTK-Opiskelijoiden vaikuttamistyön tavoitteet:

Asuntopolitiikka

• Valtakunnallisesti on taattava riittävästi kohtuuhintaista asumista

Eläkejärjestelmä

• Eläkejärjestelmän rahoitus on tasapainossa ja riittävä eläketaso turvataan myös pieni- ja keskituloisille
• Kaikkia eläkejärjestelmään tehtäviä muutoksia arvioidaan myös sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta
• Eläkejärjestelmä kannustaa joka vaiheessa työntekoon
• Eläkerahastoja hallinnoidaan tehokkaasti ja eettisesti
• Eläkerahastot työmarkkinaosapuolten hallussa

Nuorten työllistämisen tukeminen

• Nuorten työllistämiseen liittyvien toimenpiteiden tulee aidosti hyödyttää nuorta
• Työllistämisen palvelut tulee tarjota yhden luukun periaatteella
• Ohjaamo-hankkeiden vakinaistaminen

Koulutuspolitiikka

• Aloituspaikkojen ja työelämän tarpeen tulee kohdata
• Opintoihin kuuluva harjoittelu on laadukasta ja ohjattua
• Opettajien työelämätaitojen tulee olla ajantasaiset ja sitä tuetaan esimerkiksi säännöllisillä lisäkoulutuksilla ja työelämäjaksoilla
• Maksuton koulutus on yksilön perusoikeus
• Oppivelvollisuusikä laajennetaan koskemaan myös toisen asteen tutkinnon suorittamista
• Oppisopimuskoulutusta on kehitettävä paremmin koulutettavaa ja työnantajaa palvelevaksi sekä helpommin ymmärrettäväksi
• Koulutus on yhtä laadukasta riippumatta alueellisista lähtökohdista
• Työpaikalla tapahtuvan opiskelun toteutusta ja vastuita tulee selkeyttää
• Aikuiskoulutuksen asema osana Suomen koulutusjärjestelmää tulee turvata
• Jatkokoulutukseen hakeutumisen väylien tulee olla avoimia kaikille
• Peruskoulun, ammattikoulujen ja korkeakoulujen opetussisältöön kuuluvat työelämän pelisäännöt.

Terveydenhuolto ja hyvinvointi

• Toisen asteen ja korkea-asteen opinnoissa on huomioitava paremmin opiskelukyky ja sen kehittäminen.
• Kaikille opiskelijoille koulutusasteesta riippumatta on taattava laadukkaat ja helposti saavutettavat terveyspalvelut.

Toimeentulo

• Opiskelijan toimeentulon ei pidä olla automaattisesti lainapainotteinen
• Opintotukien myöntämistä käsiteltävä yksilöllisemmin
• Vanhempien, puolison tai asuinkumppanin tulot eivät saa vaikuttaa opintotuen tasoon

Työelämä

• Opiskelun, työelämän ja perheen yhteensovittamista on helpotettava
• Varusmies- ja siviilipalvelus tulee ottaa huomioon opiskelussa ja työelämässä
• Työelämän käytäntöjen tulee seurata kehitystä
• Yhteiskunnan digitalisoituminen tuotava osaksi arkea
• Vanhemmuuden kustannukset jaetaan tasan kaikkien työnantajien kesken
• Vuokratyötä tulee säädellä paremmin ja vuokratyöntekijöiden työehtoja on selkeytettävä
• Kaikkia ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti työpaikoilla
• Opintojen aikaista työskentelyä tulee voida hyödyntää alakohtaisesti

Työurat

• Työuria pidennetään alusta, pääasiassa keskeltä ja loppupäästä
• Työeläkelaitokset lisäävät ammatillisen kuntoutuksen järjestämistä
• Panostetaan opinto- ja uraohjaukseen oppilaitoksissa
• Työelämän tulee joustaa työuran loppupuolella
• Työnantajien tietoisuutta työllistämistuista tulee lisätä
• Työn vastaanottamisen on oltava aina kannattavaa.
• Panostetaan ennaltaehkäisevästi työkykyyn ja -hyvinvointiin

***

Tervetuloa työelämään -palvelu