Suomi maailmassa

ilmasto

Useat suomalaiset työnantajat toimivat kansainvälisesti ja työelämän lainsäädäntöä tehdään usein kansainvälisten toimijoiden, kuten EU:n tai ILO:n, kautta. Lisäksi useat palkansaajien asemaa koskevat asiat, kuten maahanmuutto tai ilmastonmuutos, eivät enää noudata kansallisia rajoja, joten kansainvälisen yhteistyön merkitys työelämän kehittämisessä kasvaa jatkuvasti.

Maahanmuutto

Maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta työelämään pääsy on oleellisen tärkeää. Tyypillisimmin maahanmuuttajat työskentelevät yksityisillä palvelualoilla matalapalkkaisissa työtehtävissä. Korkeasti koulutettuja asiantuntijoitakin on runsaasti, vaikka maahanmuuttajien on usein hankalaa työllistyä koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Usein ulkomailla suoritettuja tutkintoja ei tunnusteta Suomessa.

Maahanmuuttajien kohdalla epätyypilliset työsuhteet ovat korostuneen yleisiä. Erityisesti maahanmuuttajanaisten työllistyminen on heikkoa ja heitä pitäisikin saada enemmän työelämään kotoutumisen edistämiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi.

STTK lupaa tukea maahanmuuttajien pääsyä suomalaiseen työelämään. Tarjoamme maahanmuuttajille tietoa työelämän pelisäännöistä sekä työntekijöiden oikeuksista ja velvollisuuksista. Edistämme työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua työpaikoilla.

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos on noussut kansainvälisen yhteistyön keskiöön ja se vaikuttaa jo maiden talouksiin ja politiikkaan monella eri tavalla. Tämä pakottaa talouden ja työelämän muutokseen, mutta se antaa samalla uusia mahdollisuuksia investointeihin ja uusien alojen työpaikkoihin.

Työllisyyden ylläpitämiseksi on tärkeää ennakoida millaista osaamista, koulutusta ja muutosturvaa siirtyminen vähähiiliseen yhteiskuntaan edellyttää. Ilmastopolitiikan toimien vaikutukset ja keinot edistää työllisyyttä on selvitettävä yhteistyössä työelämän kanssa.