Lausunto Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Esityksen tavoitteena on yhtenäistää kansaneläkkeen, takuueläkkeen, sairauspäivärahan, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusrahaetuuksien, vammaistuen, eläkettä saavan hoitotuen ja työttömyysetuuden ikärajan vastaamaan oppivelvollisuuslain mukaista oppivelvollisuusikää. Samalla ikärajat vastaisivat jatkossa ikää, jolloin vanhempien elatusvelvollisuus päättyy.

Periaatteellisesti STTK pitää kannatettavana esityksen tavoitetta etuusjärjestelmän selkeyttämisestä. STTK kuitenkin huomauttaa, että ehdotetuilla muutoksilla on esitetty olevan merkittäviä vaikutuksia mm. nuorten toimeentuloon, kuntoutuksen kannustavuuteen, työllistymiseen ja mahdollisuuksiin opiskella muualla kuin kotipaikkakunnallaan. Esitykselle on myös todettu olevan kielteinen vaikutus nuoren itsenäistymiseen ja ammatillista koulutukseen hakeutumiseen sekä kasvattavan riskiä nuoren työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisestä. Näistä syistä STTK ei kannata esitystä.

Esitysluonnoksessa todetaan, että muutosten voidaan katsoa olevan omiaan kasvattamaan alaikäisen nuoren vanhempien vastuuta nuoren toimeentulosta, mitä esitysluonnoksessa pidetään johdonmukaisena, sillä vanhemmilla on elatusvelvollisuus alaikäiseen lapseensa nähden. STTK muistuttaa, että pienituloisissa perheissä nuorten saamat etuudet voivat olla merkittävässä roolissa. Esitetyt huomattavat leikkaukset nuorten etuuksiin lisäävät toimeentulotuen tarvetta.

STTK pitää esitysluonnosta ongelmallisena, koska sen vaikutusten katsotaan olevan taloudellisesti merkittäviä ja syrjäytymisriskiä huomattavasti kasvattavia. On ilmiselvää, että esitysluonnoksessa listattuja negatiivisia vaikutuksia nuorten elämään ei voida toteuttaa.

Lisätietoja STTK:ssa: Ida Nummelin

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue