Kansainvälinen työjärjestö 100 vuotta – ILOn juhlavuoden työkonferenssi alkaa

Kirjoittaja:

Maria Häggman

kansainvälisten asioiden päällikkö

Profiili
ILO International Labour Organisation

Kansainvälisen työjärjestö ILO:n vuosittainen työkonferenssi keskittyy tänä vuonna väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseen työelämässä sekä työn tulevaisuutta koskeviin teemoihin. Konferenssi alkaa 10. kesäkuuta ja juhannusaattona äänestetään mahdollisesta uudesta yleissopimuksesta ja sitä täydentävästä suosituksesta koskien väkivallan ja häirinnän ehkäisemistä työelämässä.

Väkivallan ja häirinnän työelämässä ehkäisevä kansainvälinen sopimus

ILO juhlii satavuotista olemassaoloaan aikana, jolloin kollektiivisuuden ja yhdessä tekemisen sijaan korostetaan yksilökeskeisyyttä. Tämä ei toivottavasti vaikuta maailmanjärjestön edellytyksiin saada aikaan uusia sopimuksia niinkin tärkeästä aiheesta kuin työntekijöiden suojelu väkivaltaa ja häirintää vastaan. Toteutuessaan yleissopimus olisi ensimmäinen väkivallan ja häirinnän työelämässä ehkäisevä kansainvälinen sopimus.

Kaikki työmarkkinaosapuolet, työntekijät, työnantajat ja hallitukset, pitävät väkivallan ja häirinnän ehkäisemistä työelämässä tärkeänä. Näkemykset siitä, miten aiheesta tulisi säätää kansainvälisellä tasolla, kuitenkin eroavat. Työntekijäjärjestöt pitävät erittäin tärkeänä, että yleissopimus työelämässä ilmenevän väkivallan ja häirinnän lopettamiseksi saadaan tämän vuoden työkonferenssissa aikaiseksi, jotta väkivaltaan ja häirintään liittyviä ilmiöitä saadaan kitkettyä työelämässä. Väkivallan ja häirinnän suoja työelämässä ei ole tällä hetkellä vielä lähimainkaan riittävällä tasolla. Aiheella on myös vahva liityntä työelämän tasa-arvon ja kaikkien työntekijöiden yhdenvertaisuuden toteutumiseen työelämässä.

Työntekijäjärjestöt haluavat väkivallan ja häirinnän estämisen yleissopimukseen, työnantajille riittäisi suositus.

Työnantajat ovat lähinnä suosituksen kannalla. Näkemystään työnantajan perustelevat muun muassa sillä, että moni jäsenmaa jättäisi yleissopimuksen ratifioimatta, jos sen katsotaan olevan ristiriidassa oman lainsäädännön kanssa.

Osapuolet ovat erimieltä myös siitä, miten kattava mahdollisen yleissopimuksen tulisi olla. ILO ehdottaa, että sopimus koskisi varsinaisten työpaikkojen lisäksi myös esimerkiksi työmatkoja ja kotona työskenteleviä. Työntekijät ovat tämän kannalla, koska ehdotus huomioi monipuolisesti eri työn tekemisen tavat ja suojaisi paremmin etenkin naisia työelämässä tapahtuvalta väkivallalta ja häirinnältä. Työnantajat rajaisivat häirinnän ja väkivallan ehkäisemisen työnantajan välittömään vaikutuspiiriin eli työntekijän varsinaiselle työntekopaikalle.

Työkonferenssin lähestyessä moni sopimusta koskeva kysymys on siis edelleen avoinna. Tämä asettaa haasteita yleissopimusta käsittelevän komitean työlle, jolla on vain muutama viikko aikaa neuvotteluilla ja saada aikaan uusi sopimus, joka tyydyttää sekä työntekijöitä ja työnantajia että hallituksia.

Teemoina myös työelämän ja työn muutokseen vaikuttavat asiat

Työkonferenssissa käsitellään myös työn tulevaisuutta koskevia teemoja, kuten globalisaatio, digitalisaatio ja niiden vaikutuksia työhön ja työelämään. Työn tulevaisuutta käsittelevä komitea valmistelee julistusta ILO:n ja jäsenvaltioiden tulevista haasteista ja tarvittavien toimien suuntaamisesta vastaamaan nykypäivän haasteita.

STTK:sta ILO:n 108. työkonferenssiin osallistuvat kansainvälisten asioiden päällikkö Maria Häggman ja lakimies Hannele Vettainen. Vuosittain Genevessä kokoontuva kolmikantainen työkonferenssi on ILO:n ylin päättävä elin.

Juhlavuoden työkonferenssin ohjelmalla ILO ottaa kantaa työtä ja työelämää maailmanlaajuisesti muuttaviin tekijöihin kuten globalisaatioon ja digitalisaatioon. ILO esittää ihmiskeskeisen lähestymistavan ottamista työn tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin. Elinikäinen oppiminen, työntekijöiden tukeminen työuran aikana tapahtuvissa muutoksissa, tasa-arvon edistäminen ja naisten aseman parantaminen sekä sosiaalisen turvan takaaminen elämän eri vaiheissa ovat asioita, joiden eteen kansainvälinen työjärjestö tulee tekemään töitä tulevinakin vuosina.

***

Kansainvälinen työjärjestö hyväksyi yleissopimuksen väkivallan ja häirinnän torjumiseksi

STTK selvitti: Seksuaalisesta häirinnästä vaietaan, työpaikoille tarvitaan selkeät säännöt häirinnän estämiseen

Kuinka toimit, jos joudut seksuaalisen häirinnän kohteeksi

Ajankohtaista

29.11.2023

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen palkkaharmonisoinnin sovintoon Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä

Lue
29.11.2023

Komissiolta tuki työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle

Lue
29.11.2023

SuPer: Palkkojen yhdenmukaistamisesta sovinto Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä – lähihoitajien tehtäväkohtaiset palkat korotetaan vaativuustasojen korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin

Lue
28.11.2023

Ammattiliitto Pron ja Naisten Linjan ohje tarjoaa apua väkivallan kokijoiden auttamiseksi työpaikoilla

Lue
28.11.2023

Tehyn kysely: Hoitajien työhyvinvointi hieman parantunut, silti yli 90 % nuorista hoitajista harkitsee alanvaihtoa

Lue
27.11.2023

Työelämäheikennykset koskettavat erityisesti nuoria

Lue
25.11.2023

Minä en pienestä hätkähdä, mutta…

Lue
24.11.2023

Sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksan muuttaminen

Lue