STTK:n tavoitteet hallitusohjelmaan: Kestävä työelämä

STTK:n hallitusohjelmatavoitteet 2019

Suomessa järjestetään eduskuntavaalit 14.4.2019. STTK vaikuttaa ennen eduskuntavaaleja puolueiden ohjelmavalmisteluun, eduskuntavaaliehdokkaisiin sekä tulevaan hallitusohjelmaan.

STTK tavoitteet on koottu ohjelmaan, jonka nimi on Kestävä työelämä, Kestävä talous, Kestävä osaaminen.

STTK:n hallitusohjelmatavoitteet (pdf)

Kestävä työelämä

Haluamme uudistaa työelämän lainsäädäntöä vastaamaan työmarkkinoiden, yritysrakenteiden, teknologian sekä työnteon muotojen muutokseen. Suomalaisen työelämän tulee olla Euroopan parasta palkansaajille ja itsensätyöllistäjille. Työn pitää olla tuottavampaa sekä työurien pidempiä ja tiiviimpiä. Se onnistuu pitämällä huolta työhyvinvoinnista ja jaksamisesta.

Lainsäädännöllä pitää luoda puitteet tuottavuuden ja toiminnan kehittämiseen yhteistoiminnan avulla sekä mahdollistaa paikallisen sopimisen lisääminen käytännössä. Nykyinen yhteistoimintalaki on raskas ja vaikeaselkoinen. Tarvitaan kokonaan uusi laki työpaikan toiminnan kehittämisestä. Työsopimuslain työsuhdeturvaa pitää parantaa. Nollatuntisopimukset ja vaihtelevan työajan sopimusten rajoitukset eivät turvaa työntekijöiden asemaa riittävästi. Siksi työajan vakiintumisesta tulee säätää laissa. Osa-aikatyötä tekevällä työntekijällä pitää olla paremmat mahdollisuudet ottaa vastaan muuta työtä. Kilpailevan toiminnan kieltosäännökset pitää uudistaa. Sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa voidaan parantaa lisäämällä palkkojen avoimuutta ja antamalla henkilöstön edustajille tarvitut tiedot edustamiensa henkilöiden yksilöidyistä palkoista. Työelämän lainsäädäntöä pitää uudistaa niin, että sen lähtökohtana on häirinnän ja epäasiallisen kohtelun poistaminen työelämästä.

Perhevapaajärjestelmää pitää uudistaa pitkällä aikavälillä 6+6+6-mallin mukaisesti. Se on keskeinen keino naisten työllisyysasteen ja työmarkkina-aseman parantamiseksi. Parempi työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen sekä perhevapaiden tasaisempi jakautuminen rakentavat oikeudenmukaisempaa ja hyvää työelämää.

Työn murros haastaa suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän, kun nykyisiä työtehtäviä häviää, uusia syntyy ja työn tekemisen muodot pirstaloituvat. Nykyjärjestelmä on byrokraattinen, palvelut hajanaisia ja yksilön vaikuttamismahdollisuudet vähäiset. Sosiaaliturvajärjestelmän tulisi kannustaa työllistymiseen ja yhteiskuntaan osallistumiseen. Haluamme luoda erityisesti vaikeasti työllistyville vastikkeellisen osallistumistulon, joka ohjaisi aktiivisesti toiminta- ja työkykyä vastaavaan työhön, koulutukseen, kansalaistoimintaan tai muuhun yhteiskuntaa hyödyttävään toimintaan. Työn vastaanottamiseen kannustetaan parhaiten positiivisten aktivointitoimien, ei sanktioiden kautta. Tehokas palvelukokonaisuus syntyisi työllistymistä edistävien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden integraatiolla. Työn pitää säilyä ensisijaisena tulonlähteenä ja sen pitää olla aina sosiaaliturvaa kannattavampaa.


KESTÄVÄ TYÖELÄMÄ

KESTÄVÄ TALOUS

KESTÄVÄ OSAAMINEN

STTK:n kymmenen teesiä seuraavaan hallitusohjelmaan

  1. Työelämän lainsäädäntöä pitää uudistaa vastaamaan työmarkkinoiden, yritysrakenteiden, teknologian sekä työnteon muotojen muutokseen. Yhteistoimintalain tilalle tarvitaan kokonaan uusi laki työpaikan toiminnan kehittämisestä.
  2. Perhevapaajärjestelmä pitää uudistaa 6+6+6-mallin mukaisesti.
  3. Sosiaaliturvajärjestelmää tulee uudistaa työllistymiseen ja yhteiskuntaan osallistamiseen kannustavaksi.
  4. Talouden rakenteita pitää uudistaa, osaamista vahvistaa ja investointien määrää lisätä, jotta tuleva kasvupotentiaali voidaan hyödyntää täysimääräisesti.
  5. Hyvinvointivaltion kestävä rahoitus edellyttää vahvaa veropohjaa.
  6. Työn verotuksen tulee tukea työn tekemistä ja teettämistä. Pieni- ja keskituloisten palkansaajien ansiotuloverotus ei saa estää osaamisen lisäämistä tai vaativampien työtehtävien vastaanottamista.
  7. Suomi tarvitsee selkeän strategian vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymiseksi. Kiertotaloutta ja kestävää kehitystä tulisi edistää riittävin kannustein ja velvoittein.
  8. Seuraavaan hallitusohjelmaan tarvitaan työperäisen maahanmuuton lisäämiseen tähtäävä kokonaisohjelma. Kotouttamiseen panostaminen maksaisi itsensä takaisin parempana työllisyytenä.
  9. Seuraavalla hallituskaudella tulee käynnistää kaikki koulutussektorit kattava aikuisille suunnatun koulutuksen kokonaistarkastelu ja mahdollistaa osaamisen päivittäminen joustavasti työn ohessa.
  10. Kaikkien peruskoulun päättäneiden tulisi suorittaa vähintään toisen asteen tutkinto. Toisen asteen tulisi olla maksuton.

Ajankohtaista

12.4.2024

Ammattiliitto Jytyn mielestä lakiesitys paikallisesta sopimisesta voi johtaa työsuhteen ehtojen polkumyyntiin

Lue
12.4.2024

SuPerin Paavola: Varhaiskasvatuksen työskentelyolot saatava kuntoon

Lue
12.4.2024

Paikallisen sopimisen edistäminen hallituksen tavalla ei paranna sopimisen edellytyksiä työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Tehy: Lakiesitys paikallisesta sopimisesta johtaisi umpikujaan työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen korvaamista pohtineen työryhmän loppuraportti on pettymys

Lue
12.4.2024

Lausunto TE-palvelut 2024 -asetuskokonaisuudesta

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen heikentää toimeentuloa jopa 70 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille 

Lue
11.4.2024

SAK, Akava ja STTK: Aikuiskoulutustuelle ei onnistuttu luomaan korvaavaa mallia  

Lue