Tekijä: paivi

Lausunto

Sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksan muuttaminen

Ida Nummelin | 24.11.2023

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Asetusluonnoksessa ehdotetaan, että sairaankuljetuksen kustannusten nousun myötä sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksaa korotettaisiin jatkamalla voimassa... Lue lisää

Lausunto

Sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinta v. 2024

Ida Nummelin | 24.11.2023

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Asetusluonnoksessa ehdotetaan sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen enimmäishintojen korottamista vastaamaan ajantasaista kustannustasoa ja kustannuskehitystä. Ehdotettu... Lue lisää

Lausunto

HE eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Taina Vallander | 23.10.2023

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Kotouttamislain korvaukset (61–62§) Esityksen mukaan kunnille ja hyvinvointialueille maksettavan laskennallisen korvauksen korvausaikaa lyhennettäisiin... Lue lisää

Lausunto

YK; Ulkoministeriön lausuntopyyntö uudistetusta sopimusluonnoksesta oikeudellisesti sitovasta asiakirjasta ihmisoikeuksista monikansallisten yhtiöiden ja muiden yritysten toiminnassa

Katariina Sahlberg | 6.10.2023

SAK:n, Akavan ja STTK:n yhteinen lausunto ulkoministeriölle. Työelämän ihmisoikeuksien kunnioittaminen keskeistä Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK pitävät ihmisoikeuksien... Lue lisää

Lausunto

Eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistukset vuosina 2024-2027

Samppa Koskela | 25.9.2023

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Esityksessä ehdotetaan, että tiettyihin kansaneläke- ja elinkustannusindeksiin sidottuihin etuuksiin ja etuuslakien rahamääriin ei... Lue lisää

Lausunto

Yleinen asumistuki

Tom-Henrik Sirviö | 19.9.2023

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Asumistukea ehdotetaan muutettavaksi siten, että asumistuen taso laskee.STTK vastustaa muutoksia, koska ne heikentävät... Lue lisää

Lausunto

Lausunto ehdotuksesta Suomen REPowerEU-rahoituksen käyttökohteiksi

Jaakko Haikonen | 15.9.2023

STTK:n lausunto valtiovarainministeriölle Tausta EU pyrkii katkaisemaan riippuvuuden Venäjän fossiilisista polttoaineista ja nopeuttamaan siirtymää puhtaaseen energiaan. Tätä varten... Lue lisää

Lausunto

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Samppa Koskela | 15.9.2023

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Lausuttavaa palkansaajan työssäoloehdon pidentämistä koskevasta muutoksesta?(TTL 5 luku) STTK ei hyväksy ja vastustaa... Lue lisää

Lausunto

Lausunto vuoden 2024 talousarvioesitykseen liittyvistä ehdotuksista

Seppo Nevalainen | 15.9.2023

STTK:n lausunto valtiovarainministeriölle Työtulovähennyksen ikään perustuvan enimmäismäärän muuttaminen Työllisyysasteen nostaminen pohjoismaiselle tasolle on tärkeää julkisen talouden kestävyyden lisäämiseksi.... Lue lisää