Lausunto verohallinnon ohjeeseen Henkilökuntaedut verotuksessa

STTK:n lausunto verohallinnolle

Ohjeluonnokseen on tehty muutos verovapaata työterveyshuoltoa koskevaan lukuun 3.2. Ohjeen mukaan siihen on lisätty työterveyshuollon ammattihenkilön ja asiantuntijan määritelmät (luku 3.2.1) työterveyshuoltolain mukaan.

Ohjeluonnoksen tekstissä on käytetty työterveyshuoltolain vanhaa versiota, mikä vaikuttaa ohjeen sisältöön.  Työterveyshuoltolakiin vuonna 2022 tehdyn muutoksen mukaan myös työfysioterapeutti on työterveyshuollon ammattihenkilöä toisin kuin Verohallinnon ohjeluonnoksessa lukee.

Verrattuna nykyiseen ohjeeseen (https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/62486/henkilokuntaedut-verotuksessa7/#3.2-terveydenhuolto), Verohallinto on nyt rajaamassa pois verovapaasta terveydenhuollosta kaikki muut terveydenhuollon palvelut paitsi em. työterveydenhuoltolain mukaiset palvelut.

Kuitenkaan työterveyshuoltolain 14§ mukaan mitään erillistä palvelua ei rajata pois, vaan Työnantaja voi 12 §:ssä tarkoitettujen palvelujen lisäksi järjestää työntekijöille sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja.

Nykyisessä Verohallinon ohjeessa oleva kohta ”Työnantajan tarjoama verovapaa terveydenhuolto voi sisältää erilaisia tavanomaisia ja kohtuullisia terveydenhuolto- tai sairaanhoitopalveluja.”  on poistettu ohjeluonnoksesta.

Muutos tarkoittaisi, että työnantajan tarjoaman verovapaan terveydenhuolto- ja sairaanhoitopalvelujen toteuttajien joukko pienenisi. Rajauksen ulkopuolelle jäisivät mm. toimintaterapeutit (AMK) ja jalkaterapeutit (AMK). Tosiasiallisesti myös fysioterapeutit (AMK) jäisivät rajauksen ulkopuolelle, koska työterveyshuoltolaissa ei enää erikseen mainita fysioterapeutteja, vaan ainoastaan työfysioterapeutit. Ohjeluonnoksessa kuitenkin viitataan erikseen ohjeen 3.2 Fysioterapia-kohtaan, jonka mukaan fysioterapia voi kuitenkin olla verovapaata osana työnantajan järjestämää terveydenhuoltona.

Em. ammattihenkilöillä on kaikilla terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto ja he ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Ehdotus: Ohjeen tekstiä muutettaisiin niin, että työnantajat voivat halutessaan valita muut verovapaiksi luettavat terveydenhuoltopalvelut siten, että niiden toteuttajan pitää olla terveydenhuollon ammattihenkilö, jonka ammattioikeuden tiedot löytyvät Valviran ylläpitämästä JulkiTerhikki-rekisteristä.

Perustelut: Esitetty uusi ohje rajaisi muuten pois useiden tärkeiden ammattihenkilöiden palveluja, joilla on oleellinen merkitys esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinoireiden (tule) ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Tule-ongelmat ovat tällä hetkellä eniten toimintakykyä haittaava sairausryhmä ja ne aiheuttavat mm. 3,8 miljoonaa Kelan korvaamaa sairauspäivää vuosittain.

Muuta huomioitavaa:

Ohjeluonnokseen on kirjattu: Työnantaja voi järjestää työterveyshuollon palvelut:

· hankkimalla tarvitsemansa palvelut kansanterveyslaissa tarkoitetulta terveyskeskukselta

Muutos: hankkimalla tarvitsemansa palvelut hyvinvointialueen terveydenhuollon toimintayksiköltä; (8.7.2022/612)

Työterveyshuoltolakiin on tehty muutoksia vuonna 2022 ja työfysioterapeutti on myös työterveyshuollon ammattihenkilö toisin kuin Verohallinnon ohjeluonnoksessa lukee. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011383

3§: 4) työterveyshuollon ammattihenkilöllä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettua terveydenhuollon ammattihenkilöä, jolla on työterveyshuollon erikoislääkärin pätevyys taikka muun laillistetun lääkärin, terveydenhoitajan tai fysioterapeutin pätevyys ja työterveyshuollon toteuttamiseen tarvittava koulutus; (18.6.2021/555)

5) työterveyshuollon asiantuntijalla henkilöitä, joilla on psykologin pätevyys ja riittävät tiedot työterveyshuollosta tai joilla on työhygienian, ergonomian, teknisen         tai muun vastaavan alan koulutus ja riittävät tiedot työterveyshuollosta tai joilla on muun kuin työterveyshuollon erikoislääkärin pätevyys; (18.6.2021/555).

Käsitteistöä tulisi päivittää esim. fysioterapian osalta. Verohallinnon ohjeen mukaan fysioterapian taustalla olisi aina jokin asiakkaan vamma. (Ohje 3.2 Fysioterapia ei ole hierontaa, vaan fysioterapialla pyritään yleensä parantamaan tai ennaltaehkäisemään jokin syntynyt vamma.)

Muutosehdotus: Fysioterapia on ammattiala, jonka erityisosaamisalueita ovat liikkuminen, toimintakyky ja terveyden edistäminen. Keskeisiä fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut. https://www.suomenfysioterapeutit.fi/fysioterapia/fysioterapia-ammattina/mita-on-fysioterapia/

Lisätietoja STTK:ssa: Seppo Nevalainen

Ajankohtaista

17.5.2024

SuPerTk hakee jäsensihteeriä vakituiseen työsuhteeseen

Lue
17.5.2024

Selvitystyö pelastustoimen valtiollistamisesta käynnistettävä pikaisesti

Lue
17.5.2024

Kim Nikula jättää SPALin järjestön johtajan tehtävät 

Lue
17.5.2024

EU-vaaleissa kannattaa äänestää 

Lue
16.5.2024

Työvoimapalveluiden palveluprosessin uudistustarpeet ja yksityisen työnvälityksen mahdollisuus saada tietoja työnhakijasta

Lue
16.5.2024

STTK: Suomi vastaa kasvaviin osaamisvaatimuksiin koulutusleikkauksilla

Lue
16.5.2024

Puheenjohtaja Antti Palola: Suomi tarvitsee menestyäkseen osaamista

Lue
16.5.2024

Edustajiston puheenjohtaja Kristiina Lindroos: Tarvitaan vaikuttavampaa ja tiiviimpää yhteistyötä

Lue