Raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden sekä imettävien työntekijöiden suojeleminen työssä vaaraa aiheuttavilta tekijöiltä

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

EU:n syöpädirektiivin päivityksen yhteydessä lisääntymisterveyttä koskevaan valtioneuvostonasetukseen on tullut päivitystarpeita, ja nämä tarpeet on asetusehdotuksessa huomioitu varsin hyvin. STTK pitää hyvänä, että asetusehdotus täsmentää ja selkeyttää raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden ja imettävien työntekijöiden terveyden ja työturvallisuuden suojelua täsmentämällä työnantajan velvollisuuksia mm. vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin osalta. STTK pitää hyvänä myös sitä, että asetus parantaa myös raskaussuojeludirektiivin implementointia.

STTK pitää hyvänä, että perustelumuistiossa on korostettu työterveyshuolto-yhteistyön ja työolosuhteiden tuntemuksen roolia. Kuitenkin, koska monelta työnantajalta puuttuu riittävä osaaminen altistusten selvittämiseen ja niiden vaikutusten arviointiin, olisi olennaista, että asetusehdotukseen kirjattaisiin työnantajalle velvollisuus hyödyntää työterveyshuollon asiantuntemusta riskien arviointia tehtäessä. Yötyöstä pois siirtämisen osalta STTK kuitenkin pitää tärkeänä, että asetuksesta käy selkeästi ilmi, että myös muun kuin työterveyslääkärin lausunto on riittävä. Monilla naisvaltaisilla aloilla käytetään paljon esimerkiksi keikkatyöntekijöitä, joilla ei aina ole työterveyshuollon palveluita käytettävänään.

Lisäksi STTK katsoo, että työnantajalle olisi syytä säätää velvollisuus antaa työntekijälle kirjallinen selvitys tilanteissa, joissa työntekijää ei voida työnantajan näkemyksen mukaan siirtää toisiin tehtäviin. Perusteluvelvollisuus todennäköisesti parantaisi muun työn selvittämisvelvollisuuden toteutumista.

STTK pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että erityisraskausrahan saamisen kriteereitä olisi syytä päivittää asetusehdotuksen säädettyjä kieltoja vastaaviksi, ettei työntekijä joudu tilanteeseen, jossa työnteon estyessä jää ilman ansionmenetyskorvausta. Samoin tulisi ottaa huomioon mahdolliset ansionmenetykset tilanteessa, jossa työnteko estyy, koska työntekijää ei voida siirtää turvaan imetysvaarallisilta aineilta.

STTK muistuttaa, että raskaussuojeludirektiivi edellyttää, että työntekijöiden tulee saada käydä synnytystä edeltävissä tutkimuksissa työaikana ilman ansion menetystä. Direktiivissä säädetty oikeus tulisi kirjata myös ehdotettuun valtioneuvoston asetukseen raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden sekä imettävien työntekijöiden suojelemisesta työssä vaaraa aiheuttavilta tekijöiltä.

Ida Nummelin
STTK ry

Ajankohtaista

17.4.2024

SuPerin Paavola kehysriihestä: Hallitus heikentää ratkaisuillaan sote-alalle työllistymistä

Lue
17.4.2024

Pätkätöiden kierre vaikeuttaa nuorten ammatti-identiteetin muodostumista

Lue
16.4.2024

Ammattiliitto Jyty kehysriihestä: Hallitus heikentää työntekijöiden mahdollisuutta kehittää omaa osaamistaan

Lue
16.4.2024

Tehy kritisoi voimakkaasti hallituksen leikkauksia synnytyksistä, hoitotakuusta ja ikäihmisten ympärivuorokautisesta hoivasta

Lue
16.4.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: SuPerin Paavola: Hallitus hylkäsi vanhukset ja hoitajat

Lue
16.4.2024

STTK: Kehysriihen lisäsopeutukset pidentävät taantumaa

Lue
16.4.2024

Lausunto virkarikossäännösten uudistamista koskevista selvityksistä

Lue
16.4.2024

Nuori työvoima elää itseään varten 

Lue