Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen pandemiavalmius-suunnitelma

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Ovatko säädöspohja, toimijat ja pandemian hallinnan eri osa-alueet huomioitu suunnitelmassa riittävällä tavalla?

STTK kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon

valtakunnallisesta pandemiasuunnitelmasta. Suunnitelma on luonteeltaan suositus, jonka soveltamista arvioidaan aina suhteessa mahdollisen pandemian ominaispiirteisiin, pandemian hallinnalle asetettuihin strategisiin tavoitteisiin sekä käytettävissä oleviin voimavaroihin. STTK pitää pandemiasuunnitelmaa kokonaisuutena hyvänä ja tarpeellisena yleistason ohjeena.

STTK on kiinnittänyt pandemiasääntelyä kommentoidessaan erityistä huomiota perusoikeuksiin ja työntekijöiden yksityisyyden suojaan liittyviin kysymyksiin. Perusoikeuksien rajoittamista koskevissa kysymyksissä olennaista on, että rajoitukset ovat välttämättömiä, hyväksyttäviä ja oikeasuhtaisia. Suunnitelmassa on nostettu perusoikeusnäkökulmaa kiitettävästi esille ja säädöspohja on selkeästi koostettu liitteessä 1.

Keskeiset toimijat on suunnitelmassa nostettu hyvin esille ja heidän roolinsa pandemian hallinnassa on kuvattu hyvin. Pandemian hallintaan liittyvät teemat on jäsennetty suunnitelmassa hyvin ja niihin liittyvät kysymykset kuvattu selkeästi.

STTK pitää hyvänä sitä, että henkilöstövoimavarat ja niihin liittyvät kysymykset on nostettu suunnitelmassa kattavasti esille. Henkilöstön riittävyyden ja osaamisen turvaamisen osalta keskeistä on, että sote-alojen työvoimapulaan ja muihin henkilöstöresursseihin liittyviin haasteisiin vastataan mahdollisimman ripeästi, jo ennen
pandemiatilanteen aiheuttamaa painetta.

Ovatko läpileikkaavat teemat asianmukaisia ja huomioitu riittävällä tavalla kautta suunnitelman?

Läpileikkaavat teemat ovat asianmukaisia, ne on esitelty hyvin johdannossa ja ne on huomioitu suunnitelmassa hyvin.

Miten suunnitelmaa tulisi muuttaa, jotta se palvelisi parhaalla mahdollisella tavalla sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista ja valmiussuunnittelua alueellisella ja valtakunnallisella tasolla?

Suunnitelmassa on hyvin nostettu esille se, että osaavan ja koulutetun henkilökunnan puute voi muodostua palvelujen saatavuutta rajoittavaksi tekijäksi myös normaalioloissa.
Sote-alojen henkilöstön riittävyyteen liittyvät kysymykset olisikin tarpeen tunnistaa osana huoltovarmuutta. Riittävä resurssointi sekä alojen veto- ja pitovoimaan kohdistuvat kehittämistarpeet ja -toimet palveluiden saatavuuden takaamiseksi normaalioloissa ovat tärkeä pohja sille, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköt pystyvät vastaamaan pandemiatilanteen vaatimiin toimiin.

Henkilöstön riittävyyteen liittyvässä valmiussuunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon henkilöstön työoloihin liittyvät tekijät, joita onkin suunnitelmassa nostettu hyvin esille. Työoloihin, työehtoihin ja henkilöstön jaksamiseen liittyvät kysymykset ovat olennainen osa sosiaali- ja terveydenhuollon pandemiavalmiutta.

Muita muutosehdotuksia?

STTK huomauttaa, että hyvinvointialueiden riittävä rahoitus on tärkeä osa pandemian hallintaa. Pandemiavalmiuden takaamiseksi on tärkeää, että normaalioloissa palveluvelka ja hoitojonot ovat minimissä. Lisäksi on olennaista, että mikäli pandemian hallinta ylittää hyvinvointialueen voimavarat, valtiolla on mahdollisuus myöntää lisärahoitusta poikkeustilanteen vaatiman palveluntuotannon mahdollistamiseksi.

Ida Nummelin
STTK ry

Ajankohtaista

22.9.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen mielenilmauksen 26. syyskuuta

Lue
22.9.2023

Huoli toimeentulosta on opiskelijan stressi

Lue
21.9.2023

Ammattiliitto Pro valmistautuu mielenilmauksiin

Lue
21.9.2023

Onko meillä osaajia, kun suhdanne joskus kääntyy?

Lue
21.9.2023

SuPerin Paavola: Vammaispalvelulain voimaantuloa ei saa lykätä

Lue
21.9.2023

Ammattiliitto Pro: Orpon hallitus ottaa työntekijöiltä ja antaa työnantajille

Lue
20.9.2023

Ammattiliitto Jyty on pettynyt budjettiriihen lopputulokseen – ”Historiallisen epäoikeudenmukainen budjettiesitys”

Lue
19.9.2023

STTK: Budjetin talouden sopeuttamiskeinot epäoikeudenmukaisia ja tehottomia

Lue