Luotsauslaki ja siihen liittyvät lait -hallituksen esitys eduskunnalle

STTK:n lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle

Yleistä

STTK ry haluaa lausua näkemyksensä hallituksen esityksestä luotsauslaiksi ja siihen liittyväksi laiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi luotsauslaki, jolla kumottaisiin ja korvattaisiin voimassa oleva luotsauslaki. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi sakon täytäntöönpanosta annettua lakia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2023.

Tausta

Hallituksen esitys sisältää monia kannatettavia meriturvallisuutta parantavia muutoksia.
STTK korostaa kuitenkin, että eräillä lakiesitykseen sisältyvillä muutoksilla voi olla vaikutuksia meriturvallisuuteen sekä Suomen lipun alla purjehtivien alusten kilpailukykyyn ja merityöpaikkojen säilymiseen.

STTK huomauttaa, että poistamalla tai muuttamalla nykyisiä erivapausmahdollisuuksia sekä supistamalla luotsaavien henkilöiden kielivaatimuksia, mahdollistetaan muiden valtioiden lippujen alla seilaavien alusten operointi Suomen aluevesialueella. Tämä voi lisätä epätervettä miehistökustannuksien halpuuttamisella tapahtuvaa kilpailua sekä siten heikentää Suomen lipun alla olevien toimijoiden kilpailuasetelmaa. Kehitys saattaa johtaa alusten ulosliputtamisiin, joka taas voi johtaa aluskannan pienenemiseen ja uhata siten huoltovarmuutta.

Turvallisuusselvitys

STTK katsoo, että kaikille henkilöille, jotka suorittavat luotsausta Suomen aluevesialueella niin valtion luotseina kuin lupakirjalla tai varustamokohtaisella poikkeusluvalla luotsaavien osalta tulisi tehdä suojelupoliisin toimesta turvallisuusselvitys. STTK perustelee turvallisuusselvityksen tarvetta erityisesti merialueilla sijaitsevilla erityistä turvallisuuspoliittista merkitystä sisältävillä alueilla ja infrastruktuurilla. Merialueilla on esimerkiksi Puolustusvoimien, puolustuspoliittisen yhteistyön ja rajaturvallisuuden näkökulmasta erityisesti huomioon otettavia asioita, joita ei merkitä merikortteihin eikä niitä tulisi myöskään turvallisuuspoliittisista jakaa avoimesti kaikille Suomen aluevesillä liikkuville tahoille.    

Kielitaitovaatimukset

STTK pitää tärkeänä, että luotsien tai muiden luotsaavien henkilöiden kilivaatimuksena tulee myös jatkossa olla suomen tai ruotsin kielen taito. Näin tulee olla huolimatta siitä, mistä väylästä tai vesialueesta on kyse. Riittävä kielitaito tulee osoittaa Suomen valtionhallinnon kielitutkinnolla siten, että henkilö saavuttaa vähintään hyvä tason. STTK katsoo, että englannin kielen vaatimus tulee säilyttää kielivalikoimassa luotsausyhtiön luotsien osalta, mutta poistaa kielivalikoimasta muiden luotsaavien tahojen osalta.

STTK huomauttaa, että EU:n jäsenmaista esimerkiksi Saksa, Hollanti ja Viro ovat kansallisessa lainsäädännössään rajoittaneet luotsauksessa käytettävien kielten määrää ja edellyttäneet kansallisten kielten osaamista. STTK painottaa, että luotsin tulee osata luotsata turvallisella tavalla paikalliset kielivaatimukset huomioiden. Väylillä ja vesillä liikkuu suuri määrä muitakin aluksia. Merikortteihin merkityt paikkojen nimet ovat suomeksi tai ruotsiksi, eikä paikannimiä ole käännetty englanniksi. Esimerkiksi paikannimien virheellinen lausuminen tai sijaintitietojen väärin ymmärtäminen, saattaa aiheuttaa merkittäviä turvallisuusriskejä ja vaaratilanteita esimerkiksi sovittujen ohituspaikkojen, odotuspaikkojen ja niiden sijaintien osalta.  

Huoltovarmuus

STTK korostaa, että luotsaus on merkittävä osa Suomen huoltovarmuutta. Erityisesti poikkeusoloissa korostuu paikallistuntemus sekä Suomen väylien tuntemus. Huoltovarmuus edellyttää kansallisten rajausten tekemistä, mikä ei ole ristiriidassa EU-käytännön kanssa. Kansalliset rajaukset eivät myöskään estä vapaata kilpailua tai liikkuvuutta, koska rajauksille on olemassa hyväksyttävät perusteet.

Taina Vallander
STTK ry

Ajankohtaista

25.4.2024

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestöiltä yhteinen kannanotto ministeri Anna-Kaisa Ikoselle – sotealan työntekijöiden vaalikelpoisuus palautettava

Lue
24.4.2024

SuPerin Paavola: Asiakkaalle suunniteltu kotihoito jää usein toteutumatta

Lue
23.4.2024

SuPer vaatii valtakunnallisia kielikokeita sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille

Lue
22.4.2024

Suomen työmarkkinatilanne herättää kansainvälistä huomiota

Lue
22.4.2024

Yksityisen opetusalan työriidan sovintoesitys hylättiin – lakko useissa oppilaitoksissa 23.–24.4.

Lue
22.4.2024

Simpukkapatoja ja työelämän lainsäädäntöä

Lue
19.4.2024

Meto: Puunkuljetukset ovat vaarassa

Lue
18.4.2024

STTK-Opiskelijat: Kehysriihen päätökset uuvuttavat opiskelijat ja viivästyttävät valmistumista

Lue