Luotsauslaki ja siihen liittyvät lait -hallituksen esitys eduskunnalle

STTK:n lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle

Yleistä

STTK ry haluaa lausua näkemyksensä hallituksen esityksestä luotsauslaiksi ja siihen liittyväksi laiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi luotsauslaki, jolla kumottaisiin ja korvattaisiin voimassa oleva luotsauslaki. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi sakon täytäntöönpanosta annettua lakia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2023.

Tausta

Hallituksen esitys sisältää monia kannatettavia meriturvallisuutta parantavia muutoksia.
STTK korostaa kuitenkin, että eräillä lakiesitykseen sisältyvillä muutoksilla voi olla vaikutuksia meriturvallisuuteen sekä Suomen lipun alla purjehtivien alusten kilpailukykyyn ja merityöpaikkojen säilymiseen.

STTK huomauttaa, että poistamalla tai muuttamalla nykyisiä erivapausmahdollisuuksia sekä supistamalla luotsaavien henkilöiden kielivaatimuksia, mahdollistetaan muiden valtioiden lippujen alla seilaavien alusten operointi Suomen aluevesialueella. Tämä voi lisätä epätervettä miehistökustannuksien halpuuttamisella tapahtuvaa kilpailua sekä siten heikentää Suomen lipun alla olevien toimijoiden kilpailuasetelmaa. Kehitys saattaa johtaa alusten ulosliputtamisiin, joka taas voi johtaa aluskannan pienenemiseen ja uhata siten huoltovarmuutta.

Turvallisuusselvitys

STTK katsoo, että kaikille henkilöille, jotka suorittavat luotsausta Suomen aluevesialueella niin valtion luotseina kuin lupakirjalla tai varustamokohtaisella poikkeusluvalla luotsaavien osalta tulisi tehdä suojelupoliisin toimesta turvallisuusselvitys. STTK perustelee turvallisuusselvityksen tarvetta erityisesti merialueilla sijaitsevilla erityistä turvallisuuspoliittista merkitystä sisältävillä alueilla ja infrastruktuurilla. Merialueilla on esimerkiksi Puolustusvoimien, puolustuspoliittisen yhteistyön ja rajaturvallisuuden näkökulmasta erityisesti huomioon otettavia asioita, joita ei merkitä merikortteihin eikä niitä tulisi myöskään turvallisuuspoliittisista jakaa avoimesti kaikille Suomen aluevesillä liikkuville tahoille.    

Kielitaitovaatimukset

STTK pitää tärkeänä, että luotsien tai muiden luotsaavien henkilöiden kilivaatimuksena tulee myös jatkossa olla suomen tai ruotsin kielen taito. Näin tulee olla huolimatta siitä, mistä väylästä tai vesialueesta on kyse. Riittävä kielitaito tulee osoittaa Suomen valtionhallinnon kielitutkinnolla siten, että henkilö saavuttaa vähintään hyvä tason. STTK katsoo, että englannin kielen vaatimus tulee säilyttää kielivalikoimassa luotsausyhtiön luotsien osalta, mutta poistaa kielivalikoimasta muiden luotsaavien tahojen osalta.

STTK huomauttaa, että EU:n jäsenmaista esimerkiksi Saksa, Hollanti ja Viro ovat kansallisessa lainsäädännössään rajoittaneet luotsauksessa käytettävien kielten määrää ja edellyttäneet kansallisten kielten osaamista. STTK painottaa, että luotsin tulee osata luotsata turvallisella tavalla paikalliset kielivaatimukset huomioiden. Väylillä ja vesillä liikkuu suuri määrä muitakin aluksia. Merikortteihin merkityt paikkojen nimet ovat suomeksi tai ruotsiksi, eikä paikannimiä ole käännetty englanniksi. Esimerkiksi paikannimien virheellinen lausuminen tai sijaintitietojen väärin ymmärtäminen, saattaa aiheuttaa merkittäviä turvallisuusriskejä ja vaaratilanteita esimerkiksi sovittujen ohituspaikkojen, odotuspaikkojen ja niiden sijaintien osalta.  

Huoltovarmuus

STTK korostaa, että luotsaus on merkittävä osa Suomen huoltovarmuutta. Erityisesti poikkeusoloissa korostuu paikallistuntemus sekä Suomen väylien tuntemus. Huoltovarmuus edellyttää kansallisten rajausten tekemistä, mikä ei ole ristiriidassa EU-käytännön kanssa. Kansalliset rajaukset eivät myöskään estä vapaata kilpailua tai liikkuvuutta, koska rajauksille on olemassa hyväksyttävät perusteet.

Taina Vallander
STTK ry

Ajankohtaista

2.12.2023

Tamperelainen Ida Korsimo on STTK:n Tulevaisuuden tekijä 2023 

Lue
1.12.2023

Kirkon alan palkkoja nostetaan – neuvottelutulos on hyväksytty

Lue
1.12.2023

STTK: Työntekijöiden rooli ja osaamistarpeet tunnistettava osana ilmastotoimia

Lue
1.12.2023

Kaisa Rihu Toimihenkilöarkiston johtajaksi

Lue
30.11.2023

Lähde mukaan rakentamaan tervettä ja liikkuvaa Suomea

Lue
29.11.2023

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen palkkaharmonisoinnin sovintoon Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä

Lue
29.11.2023

Komissiolta tuki työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle

Lue
29.11.2023

SuPer: Palkkojen yhdenmukaistamisesta sovinto Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä – lähihoitajien tehtäväkohtaiset palkat korotetaan vaativuustasojen korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin

Lue