STTK:s enkät till personalrepresentanterna: Corona tär på orkandet och välbefinnandet

Enligt en enkät som skickades ut till STTK:s huvudförtroendemän och arbetarskyddsombud upplever var fjärde (24 %) att coronaepidemin har orsakat väldigt stora eller ganska stora problem och utmaningar avseende personalens orkande och den psykiska bördan. 63 procent anser att det i någon mån förekommer problem på arbetsplatsen. En tredjedel (31 %) anser att arbetsgivaren inte i tillräcklig mån eller över huvud taget har fäst uppmärksamhet vid hur personalen orkar, och inte heller har vidtagit tillräckliga åtgärder för att främja orkandet.

STTK skickade ut enkäten till 5 007 huvudförtroendemän, förtroendemän och arbetarskyddsombud. 1 506 svar inkom. Enkäten förverkligades 7–15.5.2020.

Som följd av coronaepidemin har arbetsuppgifterna, arrangemangen på arbetsplatserna och arbetstidsarrangemangen förnyats i snabb takt. Vissa löntagare har helt eller delvis övergått i distansarbete, medan distansarbete över huvud taget inte är möjligt för andra. Ett stort antal arbetstagare har permitterats.

– Trots detta har man så gott som helt låtit bli att ta hänsyn till hur de anställda orkar, eller till den psykiska bördan, och till hur dessa faktorer på kort och på längre sikt påverkar arbetslivet, sjukfrånvaron och arbetets produktivitet. STTK känner en mycket kraftig oro inför dessa problem. Om man inte nu tar hänsyn till välbefinnandet i arbetet kommer följderna med tiden att framstå i form av ökade kostnader för sjukfrånvaro, tilltagande mentala problem som ökande sjukpensionering, bedömer direktör Katarina Murto.

I enkäten ansåg 63 procent att faktorer som gäller orkandet eller den psykiska bördan i mycket hög grad eller i ganska hög grad oroar personalen. Hälften av alla som besvarade enkäten (51 %) oroade sig i mycket hög grad eller i ganska hög grad för faktorer som påverkar hälsan och arbetssäkerheten. 35 procent ansåg att utkomstmöjligheterna i mycket hög grad eller i ganska hög grad bekymrar personalen. 19 procent oroade sig i mycket hög grad eller i ganska hög grad för att förlora sin arbetsplats.

Ingen ifrågasätter företagens ekonomiska problem. Olika företagsstöd behövs för att bevara arbetsplatserna. I viss mån förefaller man emellertid glömma att coronaepidemin även direkt påverkar de anställdas utkomst och hur de orkar.

– Arbetstagarnas psykiska belastning måste tydligare föras fram i den samhälleliga debatten och inom beslutsfattningen. STTK anser att arbetsgivarnas och samhällets ansvar och engagemang för främjande av arbetstagarnas arbetsförmåga och för att minska den psykiska bördan på personalen måste stärkas. Särskilt viktigt är detta vid beredning av olika åtgärder för att klara coronaepidemin. Arbetsplatserna repar sig inte från coronaepidemin utan anställda med ett gott välbefinnande och en god arbetsförmåga, betonar Murto.

Bestående förändringar är svåra att bedöma

Enligt enkäten är personalrepresentanternas syn på framtiden motsägelsefull. En femtedel (22 %) uppskattar att verksamheten på arbetsplatsens kommer att avta och personalen att skäras ned. En tiondel (9 %) anser å andra sidan att verksamheten tvärtom kommer att öka, och likaså personalantalet. En tredjedel (30 %) bedömer att verksamheten kommer att fortsätta oförändrad efter coronaepidemin.

STTK uppfattar det svårt att uppskatta coronaepidemins bestående effekter på arbetslivet.
– Det finns till exempel de som upplever distansarbetet positivt, medan mången annan har upplevt det som mycket belastande. Över hälften av dem som besvarade enkäten (55 %) tror trots det att sätten att utföra arbete kommer att förändras i framtiden. Det vore viktigt att kunna utnyttja de positiva erfarenheter som man nu har fått av olika sätt att utföra arbetet, säger Katarina Murto.

Svaren på frågorna i enkäten som skickades ut till STTK:s personalrepresentanter (texter endast på finska).

Tilläggsinformation vid STTK: Katarina Murto, telefon 050 568 9188.

STTK är en politiskt obunden och pluralistisk centralorganisation för utbildade yrkespersoner. I STTK ingår 14 medlemsföreningar med sammanlagt cirka 500 000 medlemmar.
Vår vision är ett framgångsrikt Finland, där världens bästa arbetsliv och välbefinnande skapas genom samarbete.
Vår verksamhet är öppen, rättvis, reformistisk och modig.

Ajankohtaista

25.4.2024

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestöiltä yhteinen kannanotto ministeri Anna-Kaisa Ikoselle – sotealan työntekijöiden vaalikelpoisuus palautettava

Lue
24.4.2024

SuPerin Paavola: Asiakkaalle suunniteltu kotihoito jää usein toteutumatta

Lue
23.4.2024

SuPer vaatii valtakunnallisia kielikokeita sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille

Lue
22.4.2024

Suomen työmarkkinatilanne herättää kansainvälistä huomiota

Lue
22.4.2024

Yksityisen opetusalan työriidan sovintoesitys hylättiin – lakko useissa oppilaitoksissa 23.–24.4.

Lue
22.4.2024

Simpukkapatoja ja työelämän lainsäädäntöä

Lue
19.4.2024

Meto: Puunkuljetukset ovat vaarassa

Lue
18.4.2024

STTK-Opiskelijat: Kehysriihen päätökset uuvuttavat opiskelijat ja viivästyttävät valmistumista

Lue