Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry:n ammattikuntatutkimus 2019: RIAn jäsenten työmarkkinatilanne erittäin hyvä

ammattikuntatutkimus

Suomessa on rakennettu paljon viimeisen kolmen vuoden aikana ja se näkyy positiivisesti myös rialaisten työmarkkinatilanteessa.

Rialaisista ammattilaisista peräti 98 % työskentelee vakinaisessa eli toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, lähes kaikki ovat myös kokoaikatyössä. Rialaiset jakautuvat moninaisesti eri toimiasemiin. Ylempinä toimihenkilöinä toimii 49 %, toimihenkilöinä 33 % ja asiantuntijoina julkisella sektorilla 9 % vastanneista. Ylintä johtoa edustaa 3 % ja itsenäisenä yrittäjänä toimii 3 % vastaajista. Vuoden 2017 tutkimukseen verrattuna toimihenkilöiden osuus on hieman vähentynyt ja julkisen sektorin asiantuntijoiden osuus kasvanut.

Kyselyyn vastanneista 81 % työskenteli yksityisen sektorin yrityksessä, 14 % kunnan, kuntayhtymän tai kunnan liikelaitoksen palveluksessa, 3 % valtion tai valtion liikelaitoksen palveluksessa. Seurakuntien, järjestöjen tai muiden työnantajien palveluksessa oli noin kaksi prosenttia vastanneista.

Yksityisellä sektorilla rialaisten työnantajia ovat erityisesti rakennusliikkeet (42 % yksityisen sektorin vastaajista) ja arkkitehti-, insinööri tai konsulttiyritykset (42 % yksityisen sektorin vastanneista). Tuotantolaitoksissa työskentelee 10 % ja kaupallisissa, rahoitus- tai vakuutusyrityksissä 5 % yksityisen sektorin vastaajista.

Rialaiset työskentelevät kattavasti erilaisissa rakennusalan työtehtävissä. Suunnittelutehtävissä toimii kolmannes (33 %), toteutustehtävissä viidennes (20 %), rakennuttamistehtävissä 14 % ja johto- ja hallintotehtävissä 10 %.

Ansioiden kehitys maltillista

Rialaisten keskiarvopalkat vaihtelevat koulutustaustan, sukupuolen ja työkokemuksen perusteella melko paljon. Rakennusarkkitehti (AMK/opistotutkinnon) suorittaneiden keskiarvopalkka oli 3 970 €, kun taas insinööreillä (AMK/opisto) keskiarvo oli 4 638 €.

Sukupuolten välillä on selvä palkkaero. Miesten keskiarvopalkka on 4 770 € ja naisten 3 956 €. Naisten keskiarvopalkka on 83 % miesten vastaavasta luvusta. Naisten ansiot ovat kehittyneet edelliseen, vuoden 2017 tutkimuksen tietoihin verrattuna 5,8 % ja miesten 4,4 %.

63 % vastasi ansioiden nousseen viimeisen vuoden aikana, 33 %:lla ne pysyivät ennallaan ja neljällä prosentilla laskivat. Vuoden 2017 tutkimuksen palkkatietoihin verrattuna ansiot nousivat eniten talonrakennustoiminta-toimialalla työskentelevillä rialaisilla, peräti 12,2 %. Maa- ja vesirakennusalalla nousua 3,8 % ja rakennustuoteteollisuudessa 9,9 %.

Ylimmässä johdon tehtävissä työskentelevillä ansiot nousivat edelliseen tutkimukseen verrattuna 7,5 %, ylemmillä toimihenkilöillä 3,2 % ja toimihenkilöillä 4,6 %. Vastanneiden joukossa tyytyväisyys nykyisestä työstä saatuun palkkaan oli ennakoitua korkeampaa. 62 % vastasi olevansa melko tyytyväinen ja 15 % erittäin tyytyväinen. 4 % oli erittäin tyytymätön ja 18 % melko tyytymätön.

Työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen onnistuu kohtuullisesti, työmäärä painaa osaa

Vastaajilta kysyttiin onnistuvatko he sovittamaan yhteen työn ja yksityiselämän vaatimukset ilman ongelmia. 75 % oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä väittämän kanssa. 18 % oli jokseenkin tai täysin eri mieltä väitteen kanssa.

Huolestuttavaa on se, että työmäärän koki jatkuvasti liian suureksi 10 % ja ajoittain 47 %. Työmäärä oli sopiva 41 %:lla.

RIA selvittää kahden vuoden välein toteutettavalla ammattikuntatutkimuksellaan rialaisten työmarkkina-asemaa. Maaliskuussa 2019 toteutettuun kyselyyn vastasi yhteensä 952 rialaista. Tutkimuksen toteutti Onway Oy. Tuloksista koottu liite on luettavissa RIAn kotisivuilla.

Lisätietoja: Edunvalvontapäällikkö Antti Aarnio, antti.aarnio@ria.fi, 0400-381 634

Ajankohtaista

5.10.2022

Julia Kurki Ammattiliitto Pron yhteiskuntasuhteiden asiantuntijaksi

Lue
4.10.2022

Sähkötuet eivät opiskelijaa tue 

Lue
4.10.2022

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen hoitajajärjestöjen sopuun

Lue
4.10.2022

SuPer ja Tehy hyväksyivät sovintoehdotuksen: Sote-sopimukseen oma palkkaohjelma, koronakorvaus ja useita parannuksia työoloihin

Lue
3.10.2022

Uusin podcast jakso käsittelee ruskean kokemuksia työelämässä

Lue
3.10.2022

Tehy ja SuPer: Valtakunnansovittelija on antanut sovintoehdotuksen

Lue
30.9.2022

Jytyn kysely: Koulunkäynninohjaajien asemaa parannettava – ”Inkluusio ei toimi, jos ammattilaisista ei huolehdita

Lue
29.9.2022

Juristi, hae meille töihin

Lue