Työelämän murheet yhdistävät ILOssa

ILO International Labour Organisation

Parhaillaan on meneillään 107. ILOn kansainvälinen työkonferenssi Genevessä. ILO (International Labour Organization) on YK:n alainen järjestö, joka luo kansainvälisiä työelämän yleissopimuksia ja suosituksia sekä valvoo ja tukee jäsenmaitaan sopimusten noudattamisessa. ILOssa on yhteensä 187 jäsenmaata. Rakenteeltaan ja toiminnaltaan ILO on kolmikantainen eli työntekijä- ja työnantajajärjestöjen edustajat osallistuvat järjestön työhön tasavertaisina valtioiden hallitusten edustajien kanssa.

Kansainvälinen työkonferenssi on ILOn ylin päättävä elin. Siellä päätetään yleissopimusten ja suositusten hyväksymisestä sekä käydään keskustelua työelämää koskevista ajankohtaisista asioista. Tänä vuonna työkonferenssissa käsitellään naisiin ja miehiin kohdistuvaa väkivaltaa ja häirintää työelämässä, ILOn sopimusten soveltamisessa ilmenneitä ongelmia, sosiaalista vuoropuhelua sekä ILOn kehitysyhteistyötä.

Väkivalta ja häirintä työelämässä puhuttavat myös ILO:ssa

Väkivalta ja häirintä työelämässä on erittäin ajankohtainen aihe, johon myös ILO on tarttunut. Työkonferenssissa asiaa käsitellään kolmikantaisessa komiteassa sekä tänä että ensi vuonna. Työntekijäjärjestöjen tavoitteena on fyysisen, psyykkisen ja seksuaalisen väkivallan ja häirinnän torjuntaa koskeva yleissopimus ja sitä täydentävä suositus.

Itse osallistun sopimusten soveltamista käsittelevän applikaatiokomitean työskentelyyn, jossa käsitellään ILOn sopimusten soveltamista koskevia tapauksia. Komitea käsittelee kahden viikon aikana yhteensä 24 maatapausta, joista seitsemän on Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikasta, viisi Afrikasta, kuusi Aasiasta ja kuusi Euroopasta. Moni käsiteltävistä tapauksista koskee yhdistymisvapautta ja kollektiivisia neuvotteluoikeuksia säänteleviä ILOn yleissopimuksia – eli perustavanlaatuisia työntekijöiden oikeuksia.

ILOn periaatteiden mukaan kaikilla sen jäsenvaltioilla on velvollisuus poistaa pakkotyö, lapsityö ja syrjintä sekä taata yhdistymisvapaus.

ILOn periaatteiden mukaan kaikilla sen jäsenvaltioilla on velvollisuus poistaa pakkotyö, lapsityö ja syrjintä sekä taata yhdistymisvapaus. Vakavimmat tapaukset käsittelevätkin yleissopimuksia pakkotyön poistamiseksi sekä työhön pääsemiseksi vaadittavaa vähimmäisikää.

Sosiaalinen vuorovaikutus ja kolmikantaisuus ovat keskeisimpiä ILOn toiminnan lähtökohtia. Yhteistoiminta niin työpaikkatasolla kuin myös työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kesken, osallisuuden lisääminen, vuorovaikutus sekä haasteiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen sosiaalisen vuoropuhelun vahvistamiseksi ovat teemoja, joista keskustellaan kolmannessa komiteassa. ILO edistää myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista sosiaalista oikeudenmukaisuutta käsittelevän julistuksen pohjalta, josta keskustellaan konferenssin neljännessä komiteassa.

Työkonferenssi kestää kaksi viikkoa, mikä vaikuttaa pitkältä ajalta. Työpäivät ovat lisäksi pitkiä ja saattavat venyä aamusta iltamyöhään saakka. Vaikka osallistujia on monista maista, välillä suorastaan yllättää, kuinka samanlaisiin asioihin pohdimme ratkaisuja. Monet maat esimerkiksi pohtivat keinoja parantaa alustataloudessa tai nollatyösopimuksin työskentelevien asemaa ja huolehtivat pitkien työpäivien vaikutuksista jaksamiseen.

Vieressäni istuu työntekijöiden edustaja Boliviasta. Hän kertoi itse tehneensä töitä kaivoksessa lapsesta saakka.

Konferenssiin osallistuvan näkökulmasta yhteistyö eri maiden edustajien kanssa tekee työskentelystä antoisaa ja antaa paljon eväitä työntekijöiden asioiden edistämiseen kotimaassa. Ympärilläni istuu kollegoja muista pohjoismaista, ja heidän kanssaan teemme tiivistä yhteystyötä kaikissa komiteoissa. Vieressäni istuu työntekijöiden edustaja Boliviasta. Hän kertoi itse tehneensä töitä kaivoksessa lapsesta saakka. Työtä työelämän parantamiseksi kaikissa maissa tehdään tiiviisti koko kahden viikon ajan.

Hannele Vettainen
STTK:n lakimies

Ajankohtaista

17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue
13.6.2024

Työntekijän osaaminen on parasta muutosturvaa

Lue