SuPers utredning om hemvård: Hemvården är i kris – större oro över vårdkvaliteten

Enligt Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPers utredning befinner sig hemvården i en allt djupare kris. Kontakterna från medlemmar som arbetar inom hemvården har ökat avsevärt under de två senaste åren. Dessa gäller i huvudsak en oro över vårdkvaliteten och klientsäkerheten samt arbetets belastning. Av dem som svarade på enkäten var 95 procent oroade över vårdkvaliteten. Endast en femtedel av dem som svarat ansåg att vård- och serviceplaner för klienter inom hemvården förverkligas väl. Närmare 70 procent ansåg att antalet anställda i arbetsenheten var för lågt. 93 procent av de svarande önskade fler närvårdare och primärskötare.

Klienterna inom hemvården har allt oftare flera sjukdomar, vilket gör att vården är mer krävande och man måste besöka klienten flera gånger om dygnet. 88 procent av dem som svarat upplever att arbetsmängden ökat under det senaste året. Arbetets mentala belastning hade ökat hos 85 procent av deltagarena. Cirka hälften av dem som svarat befarade arbetsoförmåga i sitt nuvarande yrke. Två tredjedelar av deltagarna hade övervägt att byta bransch under det senaste året.

Minskad anstaltsvård belastar hemvården

Genom äldreomsorgslagen som trädde i kraft 1.7.2013 fastställdes att anstaltsvården kommer att minskas.  Hemvården utvecklades emellertid inte innan anstaltsvården nedmonterades. I många kommuner har besöksmängden ökat med tusentals besök om året. Antalet anställda har dock varit nästan oförändrat. Enbart en organisering av arbetet och tekniska hjälpmedel räcker inte till för att genomföra högklassig vård. Det behövs mer personal. Dessutom måste vikarier anställas i ställer för frånvarande arbetstagare. 65 procent av dem som svarade uppgav att vikarier inte anställs för frånvaro under tre dagar av besparingsskäl eller eftersom det inte går att få tag på en vikarie.

Klienter inom hemvården och deras anhöriga litar på att livet hemma stöds genom högklassiga hembesök. Personalen ges dock inte möjlighet till detta. Då längden på klientbesöket är 10 minuter i stället för det planerade 30 minuter, är det omöjligt för kunden att få service som svarar upp mot behoven. Rådande praxis är en risk för klientens säkerhet och etiskt fel.

Hemmet är inte det rätta vårdstället för alla

När hälsan hos en klient inom hemvården försämras, måste man utvärdera på ett individuellt och heltäckande sätt huruvida hemmet är rätt plats för klienten. Man måste diskutera vem lösningen tjänar: mänskliga rättigheter eller kommunens penningkista. Hemvården kan inte i fortsättningen ersätta effektiviserat serviceboende dygnet runt, där personalen är på plats hela tiden.

I princip tycker de anställda om sitt arbete och upplever att det är givande. Man kan emellertid inte vänta på att de anställda ska lösa den kaotiska situationen inom hemvården med sina nuvarande resurser. Kommunerna kan inte lämna äldre personer vind för våg, utan ska anvisa tillräckliga resurser för att genomföra en hemvård som tål en etisk granskning.

Bakgrund till utredningen: Utredningens syfte var att undersöka situationen inom hemvården. Enkäten, som riktades till anställda inom hemvården, besvarades av 2 408 SuPeranslutna närvårdare och primärskötare.

SuPer har mer än 86 000 medlemmar som är utbildade inom social- och hälsovården. De arbetar både inom den offentliga och den privata sektorn.

Senaste artiklarna

13.6.2024

STTK önskar samarbete med nya europaparlamentariker

21.5.2024

EU vill förbättra praktikanternas ställning på arbetsplatserna

15.5.2024

STTK: EU-valet handlar om arbetstillfällen, ekonomi och säkerhet

3.5.2024

Den avgiftsfria Sommarjobbarinfon är till stöd för sommarjobbare hela sommaren 

18.4.2024

STTK:s styrelse: Det finns ingen alternativlös finanspolitik utan det är fråga om värderingar

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik