Pensionsöverenskommelsen bär ansvar för framtidens Finland

STTK:s ordförande Antti Palola är nöjd över att den finländska fackrörelsen än en gång bar det ansvar som hör till den.

– Pensionsöverenskommelsen är en av de största socialpolitiska reformerna på flera årtionden. Förhandlingsresultatet är ett tecken på löntagarrörelsens förmåga att blicka framåt och ta ansvar för Finland och finländarnas framgång även i framtiden.

Pensionsåldern stiger enligt målsättningarna, en hållbar finansiering tryggar de ungas pensioner och hållbarhetsgapet i den offentliga ekonomin minskar.

– Det finländska pensionssystemet mår bra i fortsättningen när man sköter det på ett ansvarsfullt sätt, säger Paloa.

Pensionslösningen är enligt Palola på många sätt rättvis.

– En del av den förlängda livslängden används till arbete. Ur de ungas synvinkel är det rättvist att man inte skjuter upp höjningen av pensionsåldern långt in i framtiden. En jämn pensionstillväxt under arbetskarriären och slopandet av löntagarnas avdrag för pensionsavgift förbättrar de ungas pensioner och nivån på pensionstryggheten i sin helhet. Genom övergångstider och flexibilitets- och trygghetselement tar man hand om de äldres position på arbetsmarknaden. Pensionsnivån förbättras för personer som blir på invaliditetspension.

Palola betonar att lösningen bär ansvar för alla löntagare. Han är också nöjd med hur STTK:s målsättningar förverkligats.

– Rättvisan mellan män och kvinnor ökar till exempel, eftersom man inte rör pensionstillväxten under tiden för familjeledighet och familjepensionen bevaras. Förändringarna i pensionstillväxten är därtill neutrala ur jämlikhetsperspektiv. Karriärpensionen som är avsedd för personer som jobbar med tunga arbetsuppdrag kan beviljas före ålderspensionen då arbetsförmågan inte bär ändra fram till ålderspensionens nedre gräns. Det blir inte heller ändringar i pensionsslussen.

Det finns nu överenskommelse om att arbetspensionsavgifterna ligger på en skälig nivå en lång tid framöver och ålderspensionsfonderingen stärktes. Lösningarna gällande placeringsverksamhetens risknivå och EMU-buffertarna är tillfredsställande ur löntagarsynpunkt.

I frågor relaterade till utvecklandet av arbetslivet framskred man enligt STTK däremot inte enligt förväntningarna.

– Det är framför allt på arbetsplatserna som man påverkar längden av arbetskarriärerna. Man bör återkomma till arbetslivets kvalitativa aspekter senast i de kommande kollektivavtalsförhandlingarna.

Pensionen föds av arbete

Många detaljer preciseras ännu under den omfattande lagberedningsfasen som sker i trepartssamarbete. Pensionsreformen träder i kraft i början av år 2017. Antti Palola betonar att pensionsöverenskommelsen och de nya pensionslagarna inte existerar i en bubbla.

– Pensionen uppstår av arbete och enligt vissa uppskattningar råder det för närvarande massarbetslöshet i Finland. Finländarna behöver arbete och arbetsplatser. Att skapa mer arbete är det enda sättet att klara av de utmaningar som ställts på välfärdsstaten. Då kan vi också lita på pensionssystemets hållbarhet.

Tilläggsuppgifter i STTK: ordförande Antti Palola, telefon 040 509 6030.

Uppgorelse-om-pensionsreform-ar-2017.pdf

Senaste artiklarna

22.11.2023

NFS uttryckte oro över inskränkningar i arbetstagarnas rättigheter i Finland

15.11.2023

Strejkvarsel gällande åländska förbindelsefartygstrafiken, som drivs av EW Finland Oy och Kalbåda Shipping Oy fungerar som arbetsgivare

14.11.2023

STTK: Konflikterna och störningarna på arbetsmarknaden blir djupare

16.10.2023

STTK och medlemsförbunden ordnar en demonstration den 18 november

13.10.2023

STTK:s utredning:Finländarna utdömer skärpningen av villkoren för inkomstrelaterat utkomstskydd – utbildning är den viktigaste åtgärden att öka sysselsättningen

12.10.2023

FFC, Akava och STTK: Betänkandet från arbetsgruppen för arbetsfredsfrågor är ensidigt och förbättrar inte arbetsfreden

25.9.2023

Finlands Maskinbefälsförbund och dess medlemmar deltar i löntagarorganisationernas missnöjesyttringar

19.9.2023

STTK: Regeringsprogrammet är ett jargongprogram