Pensionsöverenskommelsen bär ansvar för framtidens Finland

STTK:s ordförande Antti Palola är nöjd över att den finländska fackrörelsen än en gång bar det ansvar som hör till den.

– Pensionsöverenskommelsen är en av de största socialpolitiska reformerna på flera årtionden. Förhandlingsresultatet är ett tecken på löntagarrörelsens förmåga att blicka framåt och ta ansvar för Finland och finländarnas framgång även i framtiden.

Pensionsåldern stiger enligt målsättningarna, en hållbar finansiering tryggar de ungas pensioner och hållbarhetsgapet i den offentliga ekonomin minskar.

– Det finländska pensionssystemet mår bra i fortsättningen när man sköter det på ett ansvarsfullt sätt, säger Paloa.

Pensionslösningen är enligt Palola på många sätt rättvis.

– En del av den förlängda livslängden används till arbete. Ur de ungas synvinkel är det rättvist att man inte skjuter upp höjningen av pensionsåldern långt in i framtiden. En jämn pensionstillväxt under arbetskarriären och slopandet av löntagarnas avdrag för pensionsavgift förbättrar de ungas pensioner och nivån på pensionstryggheten i sin helhet. Genom övergångstider och flexibilitets- och trygghetselement tar man hand om de äldres position på arbetsmarknaden. Pensionsnivån förbättras för personer som blir på invaliditetspension.

Palola betonar att lösningen bär ansvar för alla löntagare. Han är också nöjd med hur STTK:s målsättningar förverkligats.

– Rättvisan mellan män och kvinnor ökar till exempel, eftersom man inte rör pensionstillväxten under tiden för familjeledighet och familjepensionen bevaras. Förändringarna i pensionstillväxten är därtill neutrala ur jämlikhetsperspektiv. Karriärpensionen som är avsedd för personer som jobbar med tunga arbetsuppdrag kan beviljas före ålderspensionen då arbetsförmågan inte bär ändra fram till ålderspensionens nedre gräns. Det blir inte heller ändringar i pensionsslussen.

Det finns nu överenskommelse om att arbetspensionsavgifterna ligger på en skälig nivå en lång tid framöver och ålderspensionsfonderingen stärktes. Lösningarna gällande placeringsverksamhetens risknivå och EMU-buffertarna är tillfredsställande ur löntagarsynpunkt.

I frågor relaterade till utvecklandet av arbetslivet framskred man enligt STTK däremot inte enligt förväntningarna.

– Det är framför allt på arbetsplatserna som man påverkar längden av arbetskarriärerna. Man bör återkomma till arbetslivets kvalitativa aspekter senast i de kommande kollektivavtalsförhandlingarna.

Pensionen föds av arbete

Många detaljer preciseras ännu under den omfattande lagberedningsfasen som sker i trepartssamarbete. Pensionsreformen träder i kraft i början av år 2017. Antti Palola betonar att pensionsöverenskommelsen och de nya pensionslagarna inte existerar i en bubbla.

– Pensionen uppstår av arbete och enligt vissa uppskattningar råder det för närvarande massarbetslöshet i Finland. Finländarna behöver arbete och arbetsplatser. Att skapa mer arbete är det enda sättet att klara av de utmaningar som ställts på välfärdsstaten. Då kan vi också lita på pensionssystemets hållbarhet.

Tilläggsuppgifter i STTK: ordförande Antti Palola, telefon 040 509 6030.

Uppgorelse-om-pensionsreform-ar-2017.pdf

Senaste artiklarna

19.1.2023

STTK: Ingen balans i ekonomin med kortsiktiga sparåtgärder och åtstramning för de mest utsatta  

16.12.2022

STTK:s enkät: Kraftigt stigande levnadskostnader oroar finländare

25.11.2022

STTK: I riksdagsvalet måste partierna fokusera på löntagarnas oro

23.11.2022

STTK:s styrelse: Skatterabatt fel signal till de som kämpar med kollapsad köpkraft

17.11.2022

FFC, Akava och STTK: Regeringens oförmåga att främja lönetransparens är ett bakslag för jämställdheten

8.11.2022

Har slaveriet förpassats till historien i Qatar?

4.10.2022

SuPer och Tehy accepterade förlikningsförslaget: Avtalet för social- och hälsovården har ett eget löneprogram, coronaersättning och flera förbättringar av arbetsvillkoren

3.10.2022

SuPer och Tehy: Riksförlikningsmannen har lämnat ett förlikningsförslag